Quyết định 390/QĐ-UBND.HC

Quyết định 390/QĐ-UBND.HC phê duyệt biện pháp tưới tiêu diện tích miễn thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 390/QĐ-UBND.HC năm 2014 biện pháp tưới tiêu diện tích miễn thu thủy lợi phí Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 390/QÐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BIỆN PHÁP TƯỚI TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết một thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ÐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt biện pháp tưới tiêu diện tích miễn thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2014 là 594.736 ha, cụ thể như sau:

1. Tổng diện tích được miễn thu thủy lợi phí tạo nguồn tưới, tiêu bằng:

1.1. Động lực:

- Tổng diện tích gieo trồng lúa: 432.835 ha. Trong đó:

+ Vụ Đông Xuân: 164.896 ha.

+ Vụ Hè Thu: 177.314 ha.

+ Vụ Thu Đông: 90.625 ha.

- Tổng diện tích gieo trồng rau, màu, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp, cây ăn trái, hoa kiểng: 76.136 ha. Trong đó:

+ Rau, màu, cây CN ngắn ngày: 35.920 ha.

+ Lâm nghiệp, cây CN dài ngày, cây ăn trái, hoa: 40.216 ha.

1.2. Thủy triều:

- Tổng diện tích gieo trồng lúa: 78.165 ha. Trong đó:

+ Vụ Đông Xuân: 41.104 ha.

+ Vụ Hè Thu: 17.686 ha.

+ Vụ Thu Đông: 19.375 ha.

2. Tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản được miễn thu thủy lợi phí: 7.600 ha.

Điều 2. Phân công trách nhim:

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân các các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nguồn vốn cấp bù miễn thủy lợi phí, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất, theo dõi, báo cáo định kỳ hàng quý và kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

- Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí theo Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài chính.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và thực hiện thanh toán, quyết toán, báo cáo theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 299/QĐ-UBNDHC ngày 15 tháng 04 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt biện pháp tưới tiêu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2014.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Ðiều 4;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC/KTN nth.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 390/QĐ-UBND.HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu390/QĐ-UBND.HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2014
Ngày hiệu lực05/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 390/QĐ-UBND.HC

Lược đồ Quyết định 390/QĐ-UBND.HC năm 2014 biện pháp tưới tiêu diện tích miễn thu thủy lợi phí Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 390/QĐ-UBND.HC năm 2014 biện pháp tưới tiêu diện tích miễn thu thủy lợi phí Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu390/QĐ-UBND.HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Thanh Hùng
        Ngày ban hành05/05/2014
        Ngày hiệu lực05/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 390/QĐ-UBND.HC năm 2014 biện pháp tưới tiêu diện tích miễn thu thủy lợi phí Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 390/QĐ-UBND.HC năm 2014 biện pháp tưới tiêu diện tích miễn thu thủy lợi phí Đồng Tháp

            • 05/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực