Quyết định 390/QĐ-UBND

Quyết định 390/QĐ-UBND năm 2008 về ủy quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 390/QĐ-UBND ủy quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 390/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường tại văn bản số 1086/TTr-STNMT ngày 24/6/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng và tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, trừ các dự án quy định tại điểm a và điểm b, khoản 7, Điều 21, Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo;
- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu: VT, K4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 390/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu390/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2008
Ngày hiệu lực04/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 390/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 390/QĐ-UBND ủy quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 390/QĐ-UBND ủy quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu390/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành04/07/2008
        Ngày hiệu lực04/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 390/QĐ-UBND ủy quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 390/QĐ-UBND ủy quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

            • 04/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực