Quyết định 391/QĐ-UBND

Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 391/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Lao động Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 391/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 51/TTr-SLĐTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể:

Danh mục 53 (năm mươi ba) thủ tục hành chính (tại các Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 02/3/2016, Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 01/4/2016, Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 27/4/2016, Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 09/6/2016, Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 11/8/2016, Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 22/8/2016, Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 22/8/2016,

Quyết định số 875/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính An toàn lao động Sở Lao động Bạc Liêu">1875/QĐ-UBND ngày 07/11/2016, Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 17/7/2017, Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 28/12/2017, Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 24/01/2018, Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 21/5/2018, Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 22/5/2018, Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 và Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 18/01/2019) được sửa đổi, bổ sung địa điểm thực hiện thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Bưu điện tnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (Thúy-010)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH

Vương Phương Nam

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 391/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Căn cứ pháp lý quy định nội dung sửa đi, bổ sung

I. LĨNH VỰC PHÒNG, CHNG TỆ NẠN XÃ HỘI (05 TTHC)

01

T-BLI-286368-TT

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

02

T-BLI-286369-TT

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

03

T-BLI-286370-TT

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tnh Bạc Liêu).

nt

04

T-BLI-286371-TT

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

05

T-BLI-286372-TT

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI (07 TTHC)

01

BLĐ-TBVXH-BLI-286371

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

02

BLĐ-TBVXH-BLI-286372

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

03

BLĐ-TBVXH-BLI-286373

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tnh Bạc Liêu).

nt

04

BLĐ-TBVXH-BLI-286374

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của SLao động - Thương binh và Xã hội

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

05

BLĐ-TBVXH-BLI-286375

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

06

T-BLI-287824-TT

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

07

T-BLI-287825-TT

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tnh Bạc Liêu).

nt

 

 

 

 

 

01

T-BLI-286354-TT

Đăng ký hợp đồng lao động cá nhân

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

02

T-BLI-286355-TT

Đăng ký hợp đồng lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

IV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG (04 TTHC)

01

T-BLI-287774-TT

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

02

T-BLI-287775-TT

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

03

T-BLI-287776-TT

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

04

T-BLI-287777-TT

Gửi thỏa ước lao động tập thcấp doanh nghiệp

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

V. LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG (04 TTHC)

01

T-BLI-288509-TT

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

02

T-BLI-288510-TT

Đăng ký công bố hp quy sản phẩm, hàng hóa

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

03

BLĐ-TBVXH-BLI-286396

Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

04

BLĐ-TBVXH-BLI-286397

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

VI. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (13 TTHC)

01

T-BLI-288452-TT

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

02

T-BLI-288417-TT

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

03

T-BLI-288418-TT

ng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

04

T-BLI-288434-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

05

T-BLI-288441-TT

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

06

T-BLI-288442-TT

Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

07

T-BLI-288443-TT

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

08

T-BLI-288456-TT

Giám định vết thương còn sót

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

09

T-BLI-288460-TT

Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

10

T-BLI-288636-TT

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

11

T-BLI-288637-TT

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

12

T-BLI-288463-TT

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ gốc

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

13

T-BLI-288276-TT

Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

VII. LĨNH VỰC VIỆC LÀM (09TTHC)

01

T-BLI-288401-TT

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

02

BLĐ-TBVXH-BLI-286084-TT

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

03

BLĐ-TBVXH-BLI-286085-TT

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

04

BLĐ-TBVXH-BLI-286086-TT

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

05

BLĐ-TBVXH-BLI-286310

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

06

BLĐ-TBVXH- BLI-286311

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành ph Bạc Liêu, tnh Bạc Liêu).

nt

07

BLĐ-TBVXH-BLI-286309

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

08

BLĐ-TBVXH-BLI-286312

Thu hồi giấy phép lao động

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

09

BLĐ-TBVXH-BLI-286308

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

VIII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGH NGHIỆP (07 TTHC)

01

BLĐ-TBVXH-BLI-286262

Thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

02

BLĐ-TBVXH-BLI-286264

Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

03

T-BLI-288217-TT

Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

04

T-BLI-288216-

TT

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

05

T-BLI-288215-TT

Đi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tnh Bạc Liêu).

nt

06

BLĐ-TBVXH-BLI-286268

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

07

BLĐ-TBVXH-BLI-286269

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cp, doanh nghiệp

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tính Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

IX. LĨNH VỰC TRẺ EM (02 TTHC)

01

BLĐ-TBVXH-BLI-286350

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

nt

02

BLĐ-TBVXH-BLI-286351

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

 

Tng s: 53 thủ tục hành chính./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 391/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 391/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/03/2019
Ngày hiệu lực 05/03/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 391/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 391/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Lao động Bạc Liêu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 391/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Lao động Bạc Liêu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 391/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bạc Liêu
Người ký Vương Phương Nam
Ngày ban hành 05/03/2019
Ngày hiệu lực 05/03/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 391/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Lao động Bạc Liêu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 391/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Lao động Bạc Liêu