Quyết định 391/QĐ-UBND

Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 391/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 391/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 14 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI XĂNG DẦU TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội;
Căn cứ Thông tư số 92/2006/NĐ-CP">01/2007/TT-BKH ngày 07/02/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch tại Tờ trình số 49/TTr-TMDL ngày 19/02/2008, Báo cáo kết quả thẩm định số 214/BC-SKHĐT ngày 05/3/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập “Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020”, với những nội dung chính như sau:

1. Đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch

a) Đề cương:

- Phần I: Những vấn đề chung của dự án “Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020”.

- Phần II: Nội dung Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020.

+ Thực trạng mạng lưới xăng dầu của tỉnh Điện Biên.

+ Dự báo triển vọng phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2010 và năm 2020.

+ Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020.

+ Kiến nghị các chính sách và giải pháp phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020.

b) Dự toán kinh phí:

- Tổng dự toán: 197,5 triệu đồng

- Nguồn vốn đầu tư: Bằng nguồn vốn XDCB tập trung hàng năm của tỉnh.

(có đề cương và dự toán chi tiết kèm theo)

2. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

- Đơn vị tư vấn lập dự án: Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn và quyết định đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân và năng lực để thực hiện theo quy định hiện hành.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2008

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc Chủ đầu tư lập dự án đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ và đề cương được duyệt; Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan thẩm định dự án quy hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thương mại và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy (B/C)
- TT HĐND – UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Viết Bính

 

ĐỀ CƯƠNG

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI XĂNG DẦU TỈNH ĐIỆN BIÊN TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh Điện Biên)

Phần 1.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI XĂNG DẦU TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2020

1. Sự cần thiết xây dựng dự án

Xăng dầu là mặt hàng năng lượng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, là mặt hàng thiết yếu có tính chiến lược trong việc phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng. Mạng lưới các cửa hàng kinh doanh xăng dầu là cơ sở hạ tầng quan trọng không thể thiếu của mỗi địa phương cũng như của quốc gia nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ nhiên liệu cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn hiện nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, sản xuất – lưu thông hàng hóa ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng xăng dầu đòi hỏi đáp ứng các yêu cầu thuận tiện, chuyên môn hóa, hiện đại, an toàn, vệ sinh môi trường …

Trong những năm qua, mạng lưới các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được phát triển khá nhanh và đóng góp một phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện điều kiện sống của nhân dân. Tuy nhiên, mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh hiện tại còn nhiều bất cập như: mạng lưới cửa hàng phân bố chưa hợp lý, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của các ngành sản xuất và các phương tiện vận tải; trình độ kỹ thuật và thiết bị của các cửa hàng xăng dầu thấp …. Hiện nay hệ thống các cửa hàng kinh doanh xăng dầu mới chỉ được xây dựng ở một số địa bàn trung tâm huyện, thị xã, thành phố. Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở vùng sâu, vùng xa không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định. Để đảm bảo cung ứng xăng dầu ổn định lâu dài, đảm bảo an ninh xăng dầu trong bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới bất ổn, diễn biến phức tạp, giá xăng dầu tăng cao, cần có một hệ thống cơ sở vật chất kinh doanh xăng dầu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên đến năm 2020, triển vọng phát triển sẽ có tác động lớn ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sự phát triển của mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh, như:

- Quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh đã và sẽ dẫn đến những thay đổi về quy mô và phân bố của các ngành sản xuất, sự gia tăng của các phương tiện, máy móc và thiết bị cần sử dụng nhiên liệu là xăng dầu.

- Sự gia tăng dân số, thu nhập và đời sống dân cư được cải thiện, quá trình đô thị hóa được tăng cường … sẽ làm tăng nhu cầu sử dụng các phương tiện cá nhân của các tầng lớp dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Việc thực hiện các dự án phát triển giao thông sẽ làm tăng lưu lượng phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh …

- Trong những năm tới cần thiết phải có hệ thống mạng lưới xăng dầu nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Những vấn đề trên đã đặt ra yêu cầu hoàn thiện mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2020 không chỉ trên phương diện số lượng, địa điểm xây dựng các cửa hàng xăng dầu mà còn đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật, môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông … Do vậy, việc quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu là cấp thiết đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên nói riêng và cả nước nói chung.

2. Các căn cứ xây dựng dự án

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XI; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên đến năm 2020.

- Quy hoạch phát triển các ngành kinh tế tỉnh đến năm 2020

- Quy hoạch tổng thể ngành xăng dầu Việt Nam.

- Hướng dẫn của Bộ Công Thương về quy hoạch mạng lưới xăng dầu của các tỉnh, thành phố.

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ V.v: “Lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội”.

- Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 6/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ V.v Phê duyệt đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 07/3/2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 86/2007/NQ-HĐND ngày 30/4/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII kỳ họp thứ 10 về việc thông qua Đề án thực hiện Chương trình phát triển thương mại, du lịch, kinh tế cửa khẩu và đối ngoại giai đoạn 2006 đến năm 2010.

- Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND tỉnh Điện Biên V.v phê duyệt đề án thực hiện công trình phát triển thương mại, du lịch, kinh tế cửa khẩu và đối ngoại giai đoạn 2006-2010.

- Công văn số 2216/BCT-TTTN ngày 22/10/2007 của Bộ Công Thương V.v xây dựng quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu.

- Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 11/12/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2008, tỉnh Điện Biên.

- Các văn bản liên quan khác

3. Mục tiêu nghiên cứu của dự án.

3.1. Mục tiêu chung:

Xây dựng quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho dự trữ và phương tiện vận chuyển xăng dầu, đồng thời đề xuất các giải pháp để xây dựng và tổ chức quản lý kinh doanh xăng dầu phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và sự gia tăng của các phương tiện vận tải qua tỉnh trong thời kỳ từ nay đến năm 2020.

3.2. Các nhiệm vụ chủ yếu của dự án

- Thu thập các tài liệu, phân tích, đánh giá hiện trạng các điều kiện, yếu tố để phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Điều tra, khảo sát bổ sung tư liệu cho nghiên cứu hiện trạng và xây dựng quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Điện Biên đến năm 2020;

- Phân tích tài liệu, tổng hợp các ý kiến chuyên gia, tính toán để xây dựng phương án quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020;

- Xây dựng các giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch xăng dầu.

- Lập, vẽ các bản đồ thực trạng và quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Tổ chức hội thảo

4. Đối tượng, phạm vi

- Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Về không gian: Xây dựng quy hoạch trên toàn bộ địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng hơn đến các địa bàn trọng điểm của tỉnh như thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ, các trục đường giao thông chính.

+ Về thời gian: Đánh giá thực trạng mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2004 – 2007, xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

5. Phương pháp nghiên cứu dự án

- Phương pháp điều tra, khảo sát

- Phương pháp phân tích, tổng hợp

- Phương pháp thống kê

- Phương pháp chuyên gia

6. Sản phẩm quy hoạch:

- 10 bản báo cáo tổng hợp và 25 báo cáo tóm tắt nội dung “Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020”.

- 01 Bản đồ hiện trạng, 01 bản đồ quy hoạch cỡ lớn và 25 bản đồ hiện trạng và quy hoạch cỡ A3.

- Phụ lục số liệu

- Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư.

- Đĩa CD ghi kết quả nghiên cứu.

7. Thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian nghiên cứu xây dựng dự án từ tháng 1/2008 đến tháng 6/2008.

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Trình duyệt đề cương: Quý I năm 2008

+ Khảo sát, thu thập số liệu: tháng 3-4/2008

+ Lập quy hoạch: tháng 5 + 6 năm 2008.

+ Báo cáo xét duyệt thẩm định quy hoạch: tháng 7 năm 2008

+ Thẩm định phê duyệt: Quý III năm 2008.

8. Lực lượng nghiên cứu:

- Chủ đầu tư dự án: Sở Thương mại – Du lịch tỉnh Điện Biên.

- Cơ quan tư vấn thực hiện dự án: Viện Nghiên cứu Thương mại – Bộ Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành và các huyện, thị của tỉnh.

9. Kinh phí thực hiện:

Tổng số: 197.500.000 đồng (một trăm chín bảy triệu năm trăm ngàn đồng);

(Có dự toán chi tiết kèm theo)

Phần 2.

NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2020

PHẦN THỨ NHẤT. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI XĂNG DẦU CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và xã hội

1.2. Thực trạng phát triển kinh tế

- Tăng trưởng kinh tế và cơ cấu kinh tế

- Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp

- Sản xuất công nghiệp

- Thương mại

- Giao thông vận tải

1.3. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn đối với phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

2. Thực trạng phát triển các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2.1. Thực trạng năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

- Số lượng và loại hình doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

- Số lượng lao động, trình độ chuyên môn và lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Thực trạng vốn và cơ sở vật chất của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

2.2. Thực trạng cung ứng và tiêu thụ xăng dầu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố

- Các nguồn cung cấp xăng dầu chính của các doanh nghiệp

- Tình hình tiêu thụ xăng dầu của các doanh nghiệp

- Tình hình chi phí kinh doanh, nộp thuế và lợi nhuận của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

2.3. Công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường

3. Thực trạng phát triển các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

3.1. Thực trạng mạng lưới cửa hàng xăng dầu

3.2. Thực trạng lao động và cơ sở vật chất kỹ thuật của các cửa hàng xăng dầu

3.3. Tổng giá trị đầu tư ban đầu và giá trị còn lại của các cửa hàng xăng dầu

3.4. Tình hình tiêu thụ các mặt hàng xăng dầu của cửa hàng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

3.5. Thực trạng lưu lượng khách hàng và công suất phục vụ của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

4. Đánh giá chung về thực trạng hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên và những vấn đề đặt ra.

4.1. Đánh giá chung về thực trạng hệ thống kinh doanh xăng dầu

4.2. Những vấn đề đặt ra đối với phát triển kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

PHẦN THỨ HAI. DỰ BÁO TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN 2010 VÀ 2020

1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020

1.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội

1.2. Quy hoạch phát triển một số ngành sản xuất

- Các ngành nông – lâm – ngư nghiệp

- Các ngành công nghiệp

- Các ngành dịch vụ

1.3. Quy hoạch phát triển giao thông, vận tải

- Hệ thống giao thông đường bộ

- Đường thủy

- Các kết cấu hạ tầng giao thông khác

1.4. Quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn

2. Dự báo nhu cầu xăng dầu tỉnh Điện Biên đến năm 2020

2.1. Dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu cho các phương tiện giao thông của tỉnh Điện Biên trong thời kỳ 2008 – 2020

2.2. Các phương án dự báo nhu cầu xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020.

2.3. Tổng hợp kết quả dự báo nhu cầu theo các mặt hàng xăng dầu và theo địa bàn huyện, thị.

3. Những nhân tố ảnh hưởng và xu hướng phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Điện Biên thời kỳ 2008-2020

3.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên thời kỳ 2008-2020

- Những nhân tố ảnh hưởng đến triển vọng phát triển qui mô và mạng lưới kinh doanh xăng dầu của trong thời kỳ đến năm 2020

- Những nhân tố ảnh hưởng đến tính cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

- Những nhân tố ảnh hưởng đến điều kiện tham gia kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

3.2. Những xu hướng phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ đến năm 2020

- Về số lượng doanh nghiệp và điểm kinh doanh xăng dầu

- Về vị trí của các điểm bán lẻ xăng dầu

- Về quy mô điểm bán xăng dầu

- Về điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật của các điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Về đặc điểm kinh doanh của các điểm kinh doanh xăng dầu

PHẦN THỨ BA. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2020

1. Quan điểm, định hướng phát triển mạng lưới xăng dầu

1.1. Quan điểm quy hoạch mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên

1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển mạng lưới xăng dầu

- Những mục tiêu chủ yếu

- Định hướng quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

2. Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

2.1. Quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh

- Quy hoạch mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên theo các huyện, thị

- Quy hoạch mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên theo các tuyến giao thông

2.2. Những yêu cầu chủ yếu về quy hoạch không gian kiến trúc, kết cấu, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường

2.3. Địa điểm xây dựng các cửa hàng xăng dầu

3. Quy hoạch hệ thống kho chứa, kho dự trữ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

3.1. Xác định quy mô dự trữ đảm bảo lưu thông và an toàn năng lượng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

3.2. Những yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn của kho chứa xăng dầu

3.3. Địa điểm xây dựng các kho chứa xăng dầu

4. Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

4.1. Những nội dung chủ yếu trong đầu tư phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

4.2. Nhu cầu vốn đầu tư của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

4.3. Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư theo giai đoạn của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

PHẦN THỨ TƯ. KIẾN NGHỊ CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI XĂNG DẦU TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN 2020

1. Các chính sách, giải pháp về đầu tư phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến 2020

1.1. Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng mặt bằng kinh doanh của doanh nghiệp (các cửa hàng và kho xăng dầu) phù hợp với xu hướng gia tăng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu, đáp ứng yêu cầu đảm bảo hiệu quả kinh doanh và các điều kiện về phòng cháy, bảo vệ môi trường.

1.2. Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn đầu tư xây dựng, mở rộng và nâng cấp các cửa hàng, kho chứa và các thiết bị, phương tiện vận tải xăng dầu phù hợp với xu hướng gia tăng quy mô kinh doanh, nâng cao trình độ phục vụ khách hàng và đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, bảo vệ môi trường.

1.3. Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tăng khả năng tích lũy và huy động vốn cổ phần để đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

2. Các chính sách, giải pháp phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ phía các doanh nghiệp

2.1. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước

2.2. Đối với các doanh nghiệp tư nhân

2.3. Đối với thành phần kinh tế khác

3. Các giải pháp nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và quản lý của các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

3.1. Đối với quản lý Nhà nước

3.2. Đối với quản lý của các đơn vị kinh doanh xăng dầu

4. Các kiến nghị về triển khai thực hiện dự án

- Kế hoạch thực hiện từ nay đến năm 2020

- Kiến nghị về phân công thực hiện

- Phổ biến và hướng dẫn thực hiện quy hoạch

- Kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch

- Điều chỉnh quy hoạch

 

DỰ TOÁN

KINH PHÍ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KINH DOANH XĂNG DẦU TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh Điện Biên)

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tồng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

STT

Khoản mục chi phí

Tổng số kinh phí (1000đ)

Tỷ lệ (%)

 

Kinh phí thực hiện dự án

197.500

100

I.

Chi phí lập đề cương nghiên cứu và các công việc tổ chức thực hiện dự án

5.900

3

1.

Chi phí xây dựng đề cương và trình duyệt đề cương

3.950

2

1.1

Xây dựng đề cương nghiên cứu

1.200

0,6

1.2

Hội thảo, xin ý kiến chuyên gia thống nhất đề cương và trình duyệt

2.700

1,4

2.

Lập dự toán kinh phí theo đề cương đã thống nhất và trình duyệt

1.950

1

II

Chi phí nghiên cứu xây dựng báo cáo dự án quy hoạch

164.000

83

1

Chi phí thu thập, xử lý các tài liệu và khảo sát bổ sung

11.800

6

2

Chi phí phân tích, tính toán các số liệu, dữ liệu

7.900

4

3

Chi phí khảo sát (đi lại, lưu trú)

19.700

10

4

Chi phí thiết kế quy hoạch

124.600

63

4.1

Chi phí phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

27.500

14

 

a) Phân tích, đánh giá các điều kiện kinh tế, tự nhiên – xã hội, và những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến mạng lưới xăng dầu tỉnh

9.800

5

 

b) Phân tích thực trạng kinh doanh xăng dầu và tình hình phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh

9.800

5

 

c) Đánh giá chung về quá trình phát triển mạng lưới kinh doanh trên địa bàn tỉnh

7.900

4

4.2

Chi phí phân tích và dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020

16.000

8

 

a) Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng đến phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu

8.000

4

 

b) Phân tích và dự báo nhu cầu xăng dầu của các cơ sở sản xuất và phương tiện giao thông trên và qua địa bàn tỉnh

8.000

4

4.3

Chi phí nghiên cứu đề xuất quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Điện Biên

19.750

10

 

a) Xây dựng quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

6.900

3,5

 

b) Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

8.850

4,5

 

c) Tổng hợp vốn đầu tư và lựa chọn đầu tư xây dựng mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến 2020

4.000

2

4.4

Chi phí nghiên cứu các giải pháp phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

29.600

15

 

a) Xây dựng các giải pháp và chính sách đầu tư

7.900

4

 

b) Các giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với mạng lưới kinh doanh xăng dầu

7.900

4

 

c) Các giải pháp nâng cao năng lực quản lý của các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

7.900

4

 

d) Kiến nghị về tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

5.900

3

4.5.

Xây dựng báo cáo tổng hợp và các báo cáo liên quan

19.750

10

 

a) Xây dựng báo cáo tổng hợp

9.850

5

 

b) Xây dựng các báo cáo tóm tắt

6.900

3,5

 

c) Xây dựng văn bản trình thẩm định và phê duyệt dự án quy hoạch

3.000

1,5

4.6

Chi phí xây dựng bản đồ, biểu bảng thực trạng và quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

12.000

6

III

Chi phí quản lý và điều hành

27.600

14

1.

Chi phí quản lý dự án của Ban quản lý

7.900

4

2.

Chi phí xin ý kiến tư vấn, chuyên gia

7.900

4

3.

Chi phí thẩm định và hoàn thiện báo cáo tổng hợp quy hoạch theo kết luận thẩm định của Hội đồng thẩm định

3.900

2

4.

Chi phí công bố quy hoạch

7.900

4

Tổng dự toán: 197.500.000 (một trăm chín bảy triệu năm trăm ngàn đồng).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 391/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 391/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/04/2008
Ngày hiệu lực 14/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 391/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 391/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 391/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến 2020
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 391/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Bùi Viết Bính
Ngày ban hành 14/04/2008
Ngày hiệu lực 14/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 391/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến 2020

Lịch sử hiệu lực Quyết định 391/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến 2020

  • 14/04/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/04/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực