Quyết định 3910/QĐ-UBND

Quyết định 3910/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 3910/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3910/QĐ-UBND

An Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn, công bố niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang tại Tờ trình số 517/TTr-VPUBND ngày 29 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang như sau:

1. Thủ tục hành chính ban hành mới: mục A Phần I.

2. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: mục B phần I.

3. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ: mục C phần I

4. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

5. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 4, Khoản 5 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung không bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm soát TTHC – VPCP;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; (Qua email)
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

A. DANH MỤC THỦ TUCH HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

XII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

333

1               

Thủ tục giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

333

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I. LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC

 

1               

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

14

2               

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

16

II. LĨNH VỰC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

18

3               

Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai thác

18

4               

Thủ tục chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ địa phương đang khai thác

24

5               

Thủ tục chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai thác

28

6               

Thủ tục gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai thác

36

7               

Thủ tục chấp thuận đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ, đường bộ địa phương đang khai thác

40

III. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

42

8               

Thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (đối với quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Luật Đất đai số 45/2013/QH 13 ngày 29/11/2013)

42

9               

Thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai (đối với quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Luật Đất đai số 45/2013/QH 13 ngày 29/11/2013)

44

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ RỪNG VÀ LÂM NGHIỆP

46

10             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giao rừng đối với tổ chức

46

11             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho thuê rừng đối với tổ chức

50

12             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)

54

13             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay giải thể, phá sản

56

14             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập

58

15             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cải tạo rừng (đối với chủ rừng: không phải hộ gia đình, cá nhân, không phải vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý)

60

16             

Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

65

17             

Thẩm định, phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

70

V. LĨNH VỰC THỦY SẢN

98

18             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng

98

19             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục nhập khẩu tàu cá đóng mới

104

20             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký tàu cá không thời hạn

109

21             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký tàu cá tạm thời (tàu nhập khẩu)

113

VI. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

117

22             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn (áp dụng cho phê duyệt lần đầu và điều chỉnh, bổ sung, kéo dài thời gian thực hiện Dự án hoặc phương án cánh đồng lớn)

117

23             

Công nhận, công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới

127

24             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình UBND tỉnh quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

147

VII. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

166

25             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giao đất cho cơ sở tôn giáo

166

26             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo

170

27             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển từ thuê đất trả tiền thuê hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần; chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức

174

28             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Giấy chứng nhận hoặc mất Trang bổ sung Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo

179

29             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức

184

VIII. LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN

189

30             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

189

31             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trong trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản

194

32             

Thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản.

198

33             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

202

34             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

205

35             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản

209

36             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

213

37             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

218

38             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

223

39             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

227

40             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

233

41             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

236

42             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

240

43             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

243

44             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản

247

45             

Thủ tục đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án đầu tư xây dựng công trình.

250

46             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định Thủ tục đăng ký khối lượng cát thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch

253

47             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

256

48             

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản.

261

IX. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

264

49             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

264

50             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

272

51             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

293

X. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

311

52             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

311

53             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đánh giá, xếp loại công ty nhà nước

313

54             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định mua bán tài sản vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp

317

55             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định thanh toán khối lượng dịch vụ công ích

319

56             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra chi phí dịch vụ, sản phẩm công ích

321

57             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định Thủ tục chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty trách nhiêm hữu hạn một thành viên

322

XI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ

324

58             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định phương án giá

324

XIII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC

342

59             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập trường trung học phổ thông, trung học tư thục

342

60             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

344

61             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên

346

62             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Tin học, ngoại ngữ

350

63             

Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên (cấp tỉnh)

352

64             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên (cấp tỉnh)

354

65             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

358

66             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động trường trung học (công lập, tư thục)

360

67             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giải thể trường trung học phổ thông

362

68             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

364

69             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh (huyện)

366

XIV. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

368

70             

Thủ tục thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

368

71             

Thủ tục Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

373

72             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập

377

73             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội

382

XV. LĨNH VỰC VIỆC LÀM

383

74             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

383

75             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

385

76             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

387

77             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

389

78             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

391

79             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

394

80             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập

398

81             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định

400

XVI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

402

82             

Thủ tục Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu

402

83             

Thủ tục xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh nắm giữ 100% vốn điều lệ.

407

84             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

411

XVII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

422

85             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

422

XVIII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

425

86             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập

425

87             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

436

88             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên

447

89             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

458

90             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập phân hiệu trường trung cấp công lập

460

91             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập phân hiệu trường trung cấp tư thục

470

92             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập phân hiệu trường trung cấp tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên

480

93             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp)

491

94             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập phân hiệu trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)

493

95             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chia tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập

495

96             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chia tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

497

97             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chia tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

500

98             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trong trường hợp vi phạm quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp

502

99             

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

504

100          

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

506

101          

Thủ tục thành lập hội đồng trường; bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập

508

102          

Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập

510

103          

Thủ tục cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập

512

104          

Thủ tục bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập

514

105          

Thủ tục miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập

538

106          

Thủ tục công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

540

107          

Thủ tục công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

546

108          

Thủ tục công nhận Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

557

XIX. LĨNH VỰC QUỐC TỊCH

559

109          

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp việc xin nhập quốc tịch Việt Nam

559

110          

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp việc xin thôi quốc tịch Việt Nam trong nước

570

111          

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp việc xin trở lại quốc tịch Việt Nam

582

112          

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thủ tục kiến nghị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam

594

113          

5. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thủ tục kiến nghị Tước quốc tịch Việt Nam

596

XX. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

598

114          

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

598

115          

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

603

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thoả thuận chủ trương xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2

2

Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấp thuận xây dựng mới Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3910/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3910/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3910/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3910/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban tỉnh An Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3910/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban tỉnh An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3910/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýVương Bình Thạnh
       Ngày ban hành29/12/2017
       Ngày hiệu lực29/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3910/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban tỉnh An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3910/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban tỉnh An Giang

           • 29/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực