Quyết định 3912/QĐ-UBND

Quyết định 3912/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 3912/QĐ-UBND 2019 rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH H
ÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3912/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 3500/STP-XDVB ngày 16 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thi hành);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, HgĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3912/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch công tác rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định của Chương IX Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP).

- Đảm bảo việc triển khai thường xuyên công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy định; không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát; tuân thủ trình tự rà soát.

- Đảm bảo việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành định kỳ, đồng bộ; tuân thủ trình tự hệ thống hóa.

- Qua công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực, không còn phù hp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội đkịp thời xử lý kết quả rà soát cho phù hợp; kịp thời công bố Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và các Danh mục văn bản theo quy định, bảo đảm tính hp hiến, hp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Yêu cầu

- Việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo tính khách quan, toàn diện, chính xác.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và UBND các cấp trong việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Nội dung, trình tự, thủ tục rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phải thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi rà soát, hệ thống hóa

Toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành đang còn hiệu lực thuộc đối tượng rà soát phải được rà soát ngay khi có căn cứ rà soát văn bản theo quy định của Nghị đnh số 34/2016/NĐ-CP.

2. Nội dung

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kim tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán kinh phí rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh, tham mưu, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

- Căn cứ vào Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 tại cơ quan, đơn vị mình.

- Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị mình tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành hoặc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua theo đúng trình tự rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; gửi kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hp.

- Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời xử lý theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP khi phát hiện văn bản có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hp với tình hình kinh tế - xã hội địa phương.

- Bố trí cán bộ pháp chế và các điều kiện đảm bảo khác để thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản tại cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện báo cáo kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, gửi về Sở Tư pháp để tổng hp.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ vào Kế hoạch này, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 tại địa phương.

- Chỉ đạo việc thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành thuộc phạm vi, đối tượng rà soát, hệ thống hóa theo đúng trình tự quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; gửi kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp xã ban hành theo trình tự quy định; gửi kết quả thực hiện về Phòng Tư pháp để tổng hp.

- Bảo đảm về biên chế, kinh phí và các điều kiện đảm bảo khác để thực hin có hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương.

- Thực hiện báo cáo kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, gửi về Sở Tư pháp để tổng hp.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh về kinh phí bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Nội dung báo cáo

Nội dung báo cáo kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 170 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (Thời điểm lấy s liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2020 đến thời đim báo cáo).

2. Thời hạn báo cáo

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện báo cáo kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/12/2020 để Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3912/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3912/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2019
Ngày hiệu lực26/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3912/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3912/QĐ-UBND 2019 rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3912/QĐ-UBND 2019 rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3912/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Đắc Tài
        Ngày ban hành26/12/2019
        Ngày hiệu lực26/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3912/QĐ-UBND 2019 rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3912/QĐ-UBND 2019 rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Khánh Hòa

           • 26/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực