Quyết định 3913/QĐ-UBND

Quyết định 3913/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 3913/QĐ-UBND 2019 công tác kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3913/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 3500/STP-XDVB ngày 16 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND t
nh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, HgĐ.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3913/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 04/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để xử lý, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của công chức phụ trách công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã trong công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

2. Yêu cầu

Công tác kiểm tra, xử lý phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Tự kiểm tra, xử lý văn bản

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành; tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp xử lý những văn bản có nội dung không còn phù hp.

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp phối hp với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (là cơ quan chủ trì) giúp Hội đồng nhân dân cùng cấp thực hiện việc tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Hội đng nhân dân cùng cp ban hành.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chỉ đạo công chức tư pháp - hộ tịch tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra, xử lý văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành theo quy định.

- Các sở, ban, ngành chủ động tổ chức tự kiểm tra đối với những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành mình; phi hợp với Sở Tư pháp tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những văn bản có nội dung không còn phù hợp.

2. Kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền

- Giám đốc Sở Tư pháp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành; kiến nghị xử lý theo quy định đối với những văn bản có nội dung trái pháp luật.

- Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành theo quy định.

3. Kiểm tra văn bản theo địa bàn, chuyên đề, ngành, lĩnh vực

- Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo địa bàn hoặc theo chuyên đề cụ thể.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo tổ chức kiểm tra văn bản theo địa bàn, chuyên đề, lĩnh vực tại địa phương theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính ph.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các quy định pháp luật khác có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Căn cứ vào Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Thực hiện báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp.

2. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Mục II Kế hoạch này.

- Chỉ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Nội dung báo cáo

Nội dung báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 135 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ (Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm báo cáo; Sở Tư pháp sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể trước thời điểm báo cáo).

2. Thời hạn báo cáo

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thxã, thành phố thực hiện báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phm pháp luật năm 2020, gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/12/2020 để Sở Tư pháp tổng hp, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp, Chính phtheo quy định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản vSở Tư pháp để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3913/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3913/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2019
Ngày hiệu lực26/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3913/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3913/QĐ-UBND 2019 công tác kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3913/QĐ-UBND 2019 công tác kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3913/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Đắc Tài
        Ngày ban hành26/12/2019
        Ngày hiệu lực26/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3913/QĐ-UBND 2019 công tác kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3913/QĐ-UBND 2019 công tác kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Khánh Hòa

         • 26/12/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/12/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực