Quyết định 392/QĐ-BNN-QLCL

Quyết định 392/QĐ-BNN-QLCL năm 2014 thành lập Tổ biên tập Thông tư quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 392/QĐ-BNN-QLCL điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phương thức quản lý cơ sở sản xuất


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 392/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ BIÊN TẬP THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ CƠ SỞ SẢN XUẤT BAN ĐẦU NHỎ LẺ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ biên tập Thông tư quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm các Ông (Bà) có tên trong Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ biên tập có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 16 Thông tư 50/2013/TT-BNNPTNT và theo các quy định hiện hành.

Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông (Bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, QLCL(18).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ BIÊN TẬP THÔNG TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-BNN-QLCL ngày 07/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị

Nhiệm vụ

Ghi chú

1.

Ông Phùng Hữu Hào

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Xây dựng đ cương và tổng hợp nội dung

Ttrưởng Tổ biên tập

2.

Nguyễn Thị Kim Anh

Vụ trưởng Vụ Pháp chế

Chịu trách nhiệm về thủ tục pháp lý

Tổ phó Tổ biên tập

3.

Ông Nguyễn Xuân Dương

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi

Xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi (theo đề cương dự thảo Thông tư)

 

4.

Ông Trn Xuân Định

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt

Xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực trồng trọt (theo đcương dự thảo Thông tư)

 

5.

Ông Trn Đình Luân

Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản, Tổng Cục thủy sản

Xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực thủy sản (theo đề cương dự thảo Thông tư)

 

6.

Ông Võ Thành Đô

Phó Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối

Xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực muối (theo đề cương dự thảo Thông tư)

 

7.

Bà Vũ Thanh Hoa

Phó trưởng phòng Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Xây dựng các nội dung liên quan đến điều kiện bảo đảm ATTP và phương thức quản lý lĩnh vực nông sản

 

8.

Ông Phạm Hoàng Đức

Phó trưởng phòng Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Xây dựng các nội dung liên quan đến điều kiện bảo đảm ATTP và phương thức quản lý lĩnh vực thủy sản

 

9.

Bà Đàm Th Thanh Xuân

Chuyên viên Vụ Pháp chế

Chịu trách nhiệm về thủ tục pháp lý

 

10.

Bà Nguyễn Thị Phương Thao

Trưởng phòng Cục Trng trọt

Xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực trồng trọt

 

11.

Ông Nguyễn Ngọc Phục

Chuyên viên Cục Chăn nuôi

Xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vc chăn nuôi

 

12.

Ông Hoàng Sỹ Nam

Chuyên viên Vụ Nuôi trồng thủy sản, Tổng Cục thủy sản

Xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực thủy sản

 

13.

Ông Nguyễn Ngọc Thu

Trưởng Phòng Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối

Xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vc muối

 

14.

Ông Đào Văn Chất

Chuyên viên Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Chịu trách nhiệm các nội dung liên quan đến kiểm soát TTHC

 

15.

Bà Lê Lan Hương

Chuyên viên Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Thư ký - Tổng hợp nội dung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 392/QĐ-BNN-QLCL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu392/QĐ-BNN-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2014
Ngày hiệu lực07/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 392/QĐ-BNN-QLCL

Lược đồ Quyết định 392/QĐ-BNN-QLCL điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phương thức quản lý cơ sở sản xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 392/QĐ-BNN-QLCL điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phương thức quản lý cơ sở sản xuất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu392/QĐ-BNN-QLCL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thị Xuân Thu
        Ngày ban hành07/03/2014
        Ngày hiệu lực07/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 392/QĐ-BNN-QLCL điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phương thức quản lý cơ sở sản xuất

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 392/QĐ-BNN-QLCL điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phương thức quản lý cơ sở sản xuất

            • 07/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực