Quyết định 3920/QĐ-UBND

Quyết định 3920/QĐ-UBND năm 2012 về Kế họach triển khai phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 3920/QĐ-UBND năm 2012 Kế họach triển khai phong trào thi đua xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3920/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG ĐÔ THỊ “XANH - SẠCH - ĐẸP” NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công văn số 16/CV-HHĐTVN ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Hiệp hội các đô thị Việt Nam về tiếp tục phát động phong trào thi đua xây dựng đô thị Xanh - Sạch - Đẹp trong năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 5359/TTr-SXD-PTĐT ngày 24 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế họach triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2012 trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Giao các Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở ban ngành có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng quản lý của ngành trong phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2012, có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Giao Sở Xây dựng tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2012 trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Giám đốc Ban Quản lý các Khu đô thị mới trực thuộc thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Hiệp hội các Đô thị Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP; các Phòng CV;
- Lưu:VT, (ĐTMT-MTu) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG ĐÔ THỊ “XANH - SẠCH - ĐẸP” NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3920 /QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phát động phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2012 trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết Hội nghị thường niên của Hiệp hội các đô thị Việt Nam.

- Góp phần từng bước xây dựng đô thị ngày càng “Xanh - Sạch - Đẹp” và xây dựng đô thị văn hóa, văn minh, hiện đại, bền vững môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Yêu cầu:

Các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các Ban Quản lý Khu đô thị mới phải khẩn trương thực hiện đúng mục đích nêu trên và yêu cầu của các ngành chức năng quản lý, mang lại hiệu quả thiết thực, lâu dài trong việc xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp”.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt quan điểm thực hiện: Cần xác định phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” không phải để trao giải mà để có kế hoạch tổ chức thực hiện hàng năm tốt hơn và phải duy trì thực hiện thường xuyên, lâu dài nhằm chuyển đổi nhận thức, nâng cao ý thức của người dân thành phố; cần vận động triển khai sâu rộng từ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân.

2. Đối tượng thực hiện: Các Sở ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các Ban Quản lý các Khu đô thị mới.

3. Kế hoạch thực hiện:

- Từ ngày 16 tháng 7 năm 2012 đến ngày 25 tháng 7 năm 2012: Sở Xây dựng dự thảo, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua.

- Từ ngày 25 tháng 7 năm 2012 đến ngày 06 tháng 8 năm 2012: Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt Quyết định và ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2012 trên địa bàn thành phố.

- Từ ngày 06 tháng 8 năm 2012 đến ngày 20 tháng 9 năm 2012: các Sở ngành liên quan triển khai thực hiện, tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả gửi Sở Xây dựng.

- Từ ngày 20 tháng 9 năm 2012 đến ngày 05 tháng 10 năm 2012: Sở Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá và tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

- Từ ngày 05 tháng 10 năm 2012 đến ngày 20 tháng 10 năm 2012: Ủy ban nhân dân thành phố tổng kết đánh giá kết quả thực hiện để báo cáo Hiệp hội các đô thị Việt Nam.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giao thông vận tải: Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Công văn số 9554/SGTVT-CX ngày 29 tháng 6 năm 2012 và Công văn số 9562/SGTVT-CX ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Sở Giao thông vận tải; đánh giá kết quả thực hiện năm 2012 gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20 tháng 9 năm 2012.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Công văn số 3753/TNMT-CTR ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường; đánh giá kết quả thực hiện năm 2012 gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20 tháng 9 năm 2012.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án trồng rừng và cây xanh thành phố giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020; đánh giá kết quả thực hiện năm 2012 gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20 tháng 9 năm 2012.

4. Ủy ban nhân dân quận, huyện, các Sở ngành có liên quan, các Ban Quản lý Khu đô thị mới và các tổ chức đoàn thể có liên quan phối hợp thực hiện các nội dung do các Sở ngành chức năng triển khai.

5. Sở Xây dựng: tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” của thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định trước ngày 05 tháng 10 năm 2012, để Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Hiệp hội các đô thị Việt Nam trong tháng 10 năm 2012./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3920/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3920/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3920/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3920/QĐ-UBND năm 2012 Kế họach triển khai phong trào thi đua xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3920/QĐ-UBND năm 2012 Kế họach triển khai phong trào thi đua xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3920/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành01/08/2012
        Ngày hiệu lực01/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3920/QĐ-UBND năm 2012 Kế họach triển khai phong trào thi đua xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3920/QĐ-UBND năm 2012 Kế họach triển khai phong trào thi đua xây dựng

           • 01/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực