Quyết định 393/QĐ-UBND

Quyết định 393/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 270/QĐ-UBND về khoản chi phí cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 393/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 270/QĐ-UBND bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 393/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 270/QĐ-UBND NGÀY 01/02/2012 VỀ KHOÁN CHI PHÍ CHO VIỆC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHAM HÀNH CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/11/2012;

Căn cứ Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 343/TTr-STC ngày 08 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh về khoản chi phí cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát Triển nông thôn, Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Đài PTTH Khánh Hòa (thông báo);
- Báo Khánh Hòa (thông báo);
- TT Công báo tỉnh;
- TT Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, HP, HB, HLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 393/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu393/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2014
Ngày hiệu lực20/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 393/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 393/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 270/QĐ-UBND bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 393/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 270/QĐ-UBND bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu393/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần Sơn Hải
        Ngày ban hành20/02/2014
        Ngày hiệu lực20/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 393/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 270/QĐ-UBND bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 393/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 270/QĐ-UBND bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Khánh Hòa

            • 20/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực