Quyết định 3937/QĐ-BGTVT

Quyết định 3937/QĐ-BGTVT năm 2014 về thu phí tại Trạm thu phí Đại Yên Km97+050 Quốc lộ 18 để hoàn vốn đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn TP. Uông Bí (km77+300) TP. Hạ Long (km107+400), tỉnh Quảng Ninh theo hình thức BOT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3937/QĐ-BGTVT năm 2014 thu phí hoàn vốn Trạm thu phí Đại Yên Quảng Ninh hình thức BOT


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3937/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU PHÍ TẠI TRẠM THU PHÍ ĐẠI YÊN KM97+050 QL18 ĐỂ HOÀN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL18 ĐOẠN TP. UÔNG BÍ (KM77+300) - TP. HẠ LONG (KM107+400), TỈNH QUẢNG NINH THEO HÌNH THỨC BOT

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Hợp đồng BOT số 35/HĐ.BOT.QL18 ngày 04/11/2011 được ký kết giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam với Công ty cổ phần phát triển Đại Dương (Nhà đầu tư) và Công ty cổ phần BOT Đại Dương (Doanh nghiệp dự án); Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐBOT-BGTVT ngày 16/5/2014 được ký kết giữa Bộ Giao thông vận tải với Công ty cổ phần phát triển Đại Dương (Nhà đầu tư) và Công ty cổ phần BOT Đại Dương (Doanh nghiệp dự án);

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BTC ngày 15/4/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí QL18, đoạn Uông Bí - Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Công ty cổ phần phát triển Đại Dương tại văn bản số 145/ĐD ngày 17/10/2014, Biên bản kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ thành lập theo Quyết định số 3722/BGTVT-CQLXD ngày 2/10/2014, Biên bản kiểm tra của Tổ giúp việc Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, Báo cáo số 2701/CQLXD-SB1 ngày 17/10/2014 của Cục QLXD & CLCTGT và các văn bản hồ sơ liên quan;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty cổ phần phát triển Đại Dương (Nhà đầu tư) được tổ chức thu phí tại Trạm thu phí Đại Yên Km97+050 Quốc lộ 18 kể từ 00 giờ 00 ngày 19/10/2014 để hoàn vốn đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn TP. Uông Bí (km77+300) - TP. Hạ Long (km107+400), tỉnh Quảng Ninh theo hình thức BOT.

- Trạm thu phí Đại Yên Km97+050 Quốc lộ 18 được giao cho Nhà đầu tư triển khai thu phí trong thời gian thực hiện hợp đồng BOT. Kết thúc thời hạn thu phí theo hợp đồng hoặc khi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định trưng mua hoặc yêu cầu dịch chuyển trạm thu phí, chấm dứt quyền thu phí thì Trạm thu phí Km97+050 Quốc lộ 18 sẽ được xử lý hoặc chuyển giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc đơn vị được Bộ Giao thông vận tải chỉ định để tiếp tục quản lý, xử lý theo quy định hiện hành, Công ty cổ phần Phát triển Đại Dương (hoặc đơn vị được Nhà đầu tư giao nhiệm vụ thu phí) có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện.

Điều 2. Mức thu chế độ thu, nộp, quản, lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Đại Yên Km97+050 Quốc lộ 18 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-BTC ngày 15/4/2014 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và giám sát Nhà đầu tư triển khai thu phí tại các trạm để hoàn vốn đầu tư dự án BOT theo đúng quy định của pháp luật

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm đôn đốc kiểm tra tình hình thực hiện quản lý thu phí, an toàn giao thông tại các trạm thu phí và có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quyết định số 3323/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Công ty cổ phần phát triển Đại Dương (hoặc đơn vị được Nhà đầu tư giao nhiệm vụ thu phí) có trách nhiệm:

+ Phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cơ quan liên quan (trung ương, địa phương) tổ chức thông báo, đăng tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại địa điểm thu phí về thời gian bắt đầu thu phí tại Trạm thu phí Đại Yên Km97+050 Quốc lộ 18 theo đúng quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-BTC ngày 15/4/2014 của Bộ Tài chính, mức thu trước khi tổ chức thu phí;

+ Triển khai các biện pháp đảm bảo để không xảy ra tình trạng ách tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí, đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên thu phí.

+ Tổ chức quản lý thu phí theo quy định, bán kịp thời đầy đủ không hạn chế các loại vé tháng, vé quý theo yêu cầu của người mua;

+ Báo cáo quyết toán thu, chi phí sử dụng đường bộ hàng năm trước ngày 31 tháng 01 năm sau; Định kỳ (hàng năm hoặc theo quy định hiện hành) Nhà đầu tư có trách nhiệm báo cáo kết quả thu phí và tình hình thực hiện hợp đồng BOT, thực hiện đầy đủ các báo cáo theo quy định hiện hành về Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải (Ban PPP, Vụ Tài chính), Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan liên quan theo quy định.

+ Có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quyết định số 3323/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư, Cục QLXD & CLCTGT có trách nhiệm: Đôn đốc kiểm tra, chỉ đạo giám sát Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án khẩn trương, nghiêm túc thực hiện đúng các chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư, Cục trưởng Cục QLXD & CLCTGT, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển Đại Dương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Trương Tấn Viên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch đầu tư;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Thuế Quảng Ninh;
- Cục Thuế Hà Nội;
- Lưu: VT, Vụ TC (05 bản - Tuyền)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3937/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3937/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2014
Ngày hiệu lực17/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3937/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3937/QĐ-BGTVT năm 2014 thu phí hoàn vốn Trạm thu phí Đại Yên Quảng Ninh hình thức BOT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3937/QĐ-BGTVT năm 2014 thu phí hoàn vốn Trạm thu phí Đại Yên Quảng Ninh hình thức BOT
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3937/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Hồng Trường
        Ngày ban hành17/10/2014
        Ngày hiệu lực17/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3937/QĐ-BGTVT năm 2014 thu phí hoàn vốn Trạm thu phí Đại Yên Quảng Ninh hình thức BOT

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3937/QĐ-BGTVT năm 2014 thu phí hoàn vốn Trạm thu phí Đại Yên Quảng Ninh hình thức BOT

            • 17/10/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/10/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực