Quyết định 3938/QĐ-UBND

Quyết định 3938/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ khoản 4, Điều 9 và cụ thể hóa khoản 1, Điều 6 của Quy định kèm theo Quyết định 07/2013/QĐ-UBND về khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da giày, mây tre lá do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3938/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi 07/2013/QĐ-UBND đầu tư ngành dệt may da giày mây tre lá Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3938 /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ KHOẢN 4, ĐIỀU 9 VÀ CỤ THỂ HÓA KHOẢN 1, ĐIỀU 6 CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2013/QĐ-UBND NGÀY 07/5/2013 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định hỗ trợ, khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da giày, mây tre lá trên địa bàn nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2016;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1577/TTr-SCT ngày 10/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ khoản 4, Điều 9 và cụ thể hóa khoản 1, Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh như sau:

1. Bãi bỏ khoản 4, Điều 9 như sau:

“4. Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm xác nhận, trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ theo Quy định này”.

2. Cụ thể hóa khoản 1, Điều 6 như sau:

“1. Nhà đầu tư thuộc diện ưu đãi theo Quy định này được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho lao động (tự đào tạo hoặc hợp đồng với cơ sở dạy nghề). Định mức kinh phí đào tạo nghề áp dụng theo quy định tại Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh; thời gian đào tạo được hỗ trợ chi phí không quá 03 tháng. Trước khi tổ chức đào tạo nghề cho lao động, nhà đầu tư phải đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và Sở Tài chính hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện quy trình, thủ tục đảm bảo hỗ trợ theo quy định.”

Các nội dung khác của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh không được bãi bỏ, cụ thể hóa tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực pháp lý.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN
D:\Dropbox\TAM a\Cnghiep\Quyet dinh\2014\
12.11 QD DC QD 07 ve co che ho tro det may.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3938/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3938/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực12/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3938/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3938/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi 07/2013/QĐ-UBND đầu tư ngành dệt may da giày mây tre lá Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3938/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi 07/2013/QĐ-UBND đầu tư ngành dệt may da giày mây tre lá Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3938/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýĐinh Văn Thu
       Ngày ban hành12/12/2014
       Ngày hiệu lực12/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3938/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi 07/2013/QĐ-UBND đầu tư ngành dệt may da giày mây tre lá Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3938/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi 07/2013/QĐ-UBND đầu tư ngành dệt may da giày mây tre lá Quảng Nam

           • 12/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực