Quyết định 394/QĐ-BTP

Quyết định 394/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 394/QĐ-BTP Kế hoạch kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp 2014


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 394/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI TỔ CHỨC KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP VIỆT NAM (28/8/1945 - 28/8/2015) VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH TƯ PHÁP LẦN THỨ IV

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV”.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV; Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - tài chính, Thủ trưởng các đơn vị khác thuộc Bộ; Thủ trưởng tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trưởng cụm thi đua, Trưởng khu vực thi đua chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương; Để phối họp
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

HƯỚNG TỚI TỔ CHỨC KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP VIỆT NAM (28/8/1945 - 28/8/2015) VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH TƯ PHÁP LẦN THỨ IV
(Ban hành kèm theo Quyết định số 394/QĐ-BTP ngày 19/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH:

1. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, những đóng góp của Ngành Tư pháp Việt Nam trong 70 năm xây dựng và trưởng thành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những đóng góp trong giai đoạn 10 năm từ Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II (2005 - 2015) vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính của đất nước.

Tổng kết thực tiễn phong trào thi đua yêu nước, khen thưởng trong toàn Ngành từ năm 2010 đến nay; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp; đúc kết kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, thiết thực hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

2. Thông qua các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV để nâng cao nhận thức, niềm tin, tinh thần phấn khởi, tự hào về Ngành; tạo động lực tinh thần, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng Ngành Tư pháp ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi yêu cầu nhiệm vụ nặng nề của toàn Ngành trong giai đoạn mới, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thi đua lập thành tích chào mừng những sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước trong năm 2015: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9; đồng thời tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của nhân dân và toàn xã hội về chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí quan trọng của công tác tư pháp, tạo nên sự đng thuận trong xã hội đối với việc thực hiện nhiệm vụ công tác của Bộ, Ngành, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để đưa pháp luật vào cuộc sống.

II. YÊU CẦU:

1. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức, lãng phí, gắn với việc chào mừng những sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước trong năm 2015, tạo được động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của Bộ, Ngành, gắn kết chặt chẽ các nội dung công việc Bộ, Ngành đang thực hiện.

2. Hình thức tổ chức phong phú, phù hợp với tính chất, điều kiện công tác của cơ quan, đơn vị, động viên được sự nhiệt tình, hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành.

3. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sâu sát và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các quan, đơn vị toàn Ngành trong tổ chức thực hiện.

B. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP VIỆT NAM VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH TƯ PHÁP LẦN THỨ IV

I. TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG..

1. Công tác truyền thông

- Nội dung: Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài Ngành về truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Ngành Tư pháp; về vai trò, vị trí của công tác tư pháp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; các hoạt động, mục tiêu, gii pháp của Bộ, Ngành về đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, giúp Chính phủ tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - một trong ba đột phá chiến lược theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; khắc phục triệt để việc nợ đọng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực; tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp.

Mở chuyên trang “70 năm Ngành Tư pháp Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử để kịp thời đăng tải các tin, bài, hình ảnh về truyền thống Ngành Tư pháp, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống của Ngành và chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV; cung cấp các thông tin, sự kiện đáng nhớ trong lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển của Ngành Tư pháp để phục vụ cho việc tìm hiểu về Ngành.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2014 đến hết tháng 8/2015.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua khen thưởng, Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học pháp lý và các đơn vị khác thuộc Bộ; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức pháp chế các bộ, ngành.

- Kinh phí thực hiện: Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Tiếp tục hoàn thiện Phòng Truyền thống Ngành Tư pháp

- Nội dung: Kế thừa, phát huy kết quả đợt sưu tầm tài liệu, hiện vật lịch sử về Ngành và triển lãm “Ngành Tư pháp Việt Nam - 65 năm xây dựng và phát triển”, tiếp tục sưu tầm, bổ sung những tài liệu, hiện vật tiêu biểu về Ngành để thiết kế, xây dựng Phòng Truyền thống Ngành Tư pháp tại trụ sở cơ quan Bộ làm địa điểm trưng bày và tổ chức các hoạt động sinh hoạt truyền thống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành.

Xây dựng Phòng Truyền thống điện tử trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành và các tổ chức, cá nhân khác về lịch sử Ngành Tư pháp, góp phần tuyên truyền, giáo dục trực quan, sinh động về lịch sử, truyền thống của Ngành.

- Thời gian thực hiện:

Giai đoạn 1- từ tháng 3/2014 đến tháng 12/2014: Sưu tầm tài liệu, hiện vật và hoàn thiện thiết kế Phòng Truyền thống để trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt;

Giai đoạn 2 - từ tháng 01/2015 đến tháng 7/2015: Xây dựng và hoàn thiện Phòng Truyền thống.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Viện Khoa học pháp lý, Báo Pháp luật Việt Nam và các đơn vị khác thuộc Bộ; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức pháp chế các bộ, ngành.

- Kinh phí thực hiện: Văn phòng Bộ thực hiện kinh phí xây dựng Phòng Truyền thống tại trụ sở cơ quan Bộ; Cục Công nghệ thông tin thực hiện kinh phí xây dựng Phòng Truyền thống điện tử.

3. Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng của Ngành Tư pháp

- Nội dung: Tiếp tục tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng của Ngành Tư pháp để lựa chọn một biểu trưng phù hợp nhất, thể hiện rõ nét hơn chức năng, vai trò, vị trí của Ngành trong giai đoạn đẩy mạnh xây dựng và thực thi pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thay thế cho biểu trưng của Ngành hiện tại.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2013 đến tháng 6/2014.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam.

- Kinh phí thực hiện: Văn phòng Bộ.

4. Tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về Ngành Tư pháp và về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Nội dung: Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về Ngành và về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm lựa chọn những bài hát hay phổ biến trong toàn Ngành và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2014 đến tháng 8/2014.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam.

- Kinh phí thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

5. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Ngành Tư pháp, công tác tư pháp trên Báo Pháp luật Việt Nam

- Nội dung: Thi tìm hiểu về lịch sử, chức năng, nhiệm vụ của Bộ, Ngành Tư pháp, về công tác tư pháp, qua đó góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành và nhân dân về vai trò, vị trí của công tác tư pháp và Bộ, Ngành Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2014 đến tháng 6/2015.

- Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam, Viện Khoa học pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ, Tạp chí Dân chủ và pháp luật.

- Kinh phí thực hiện: Báo Pháp luật Việt Nam.

6. Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên phạm vi toàn quốc

- Nội dung: Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên phạm vi toàn quốc theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp để góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp, giúp mọi tầng lớp nhân dân nâng cao hiểu biết về Hiến pháp, tạo sự nhận thức thống nhất, đồng thuận trong xã hội về việc triển khai và thực thi Hiến pháp, pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2014 đến tháng 9/2015.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng Bộ, Tạp chí dân chủ và pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Kinh phí thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

7. Tổ chức các hoạt động thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11

- Nội dung: Tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực về nội dung và hình thức để thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội đối với việc thượng tôn pháp luật, tìm hiểu pháp luật, thực hiện tốt phương châm “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật’

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và 2015.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức pháp chế các bộ, ngành; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo nhiệm vụ.

8. Xây dựng, xuất bản ấn phẩm (brochure) và video clip giới thiệu về Bộ, Ngành Tư pháp

- Nội dung: Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và các hoạt động đặc trưng, tiêu biểu của Bộ, Ngành Tư pháp bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp để làm tài liệu phục vụ việc giới thiệu, quảng bá về Bộ, Ngành.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2014.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp luật quốc tế và các đơn vị khác thuộc Bộ.

- Kinh phí thực hiện: Văn phòng Bộ.

9. Xây dựng phim tư liệu về Ngành Tư pháp trong giai đoạn 10 năm (2005 - 2015)

- Nội dung: Phản ánh chân thực, sinh động, nổi bật, toàn diện về các thành tựu và kinh nghiệm của Ngành Tư pháp trong giai đoạn thực hiện xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật, cải cách tư pháp, hành chính; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân (2005 - 2015).

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2015.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức pháp chế các bộ, ngành; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các địa phương.

- Kinh phí thực hiện: Văn phòng Bộ.

10. Kiện toàn tổ chức, hoạt động của Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật.

- Nội dung: Kiện toàn tổ chức, hoạt động của Báo cáo viên pháp luật ở các cấp Trung ương, tỉnh, huyện và Tuyên truyền viên pháp luật đảm bảo phẩm chất, trình độ, năng lực, điều kiện công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền pháp luật, đưa pháp luật đến với toàn dân.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

- Đơn vị thực hiện và kinh phí thực hiện: Đối với Báo cáo viên pháp luật Trung ương do Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với tổ chức pháp chế thuộc các bộ, ban, ngành và Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương để thực hiện;

Đối với Báo cáo viên pháp luật tỉnh, Báo cáo viên pháp luật huyện và Tuyên truyền viên pháp luật do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu, phối hợp với Ủy ban nhân dân và Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương để thực hiện.

11. Kiện toàn tổ chức, hoạt động của Tổ hòa giải và Hòa giải viên

- Nội dung: Kiện toàn tổ chức, hoạt động của Tổ hòa giải và Hòa giải viên cơ sở đảm bảo phẩm chất, trình độ, năng lực, điều kiện công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, giúp đỡ người dân đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, phát huy dân chủ, tình đoàn kết, tương thân, tương ái, góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí hòa giải cơ sở.

12. Chỉnh trang Khu di tích cơ quan Bộ Tư pháp tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

- Nội dung: Tu bổ, làm sạch đẹp công trình kiến trúc, khuôn viên, cảnh quan của Khu di tích, đảm bảo phục vụ tốt hoạt động tưởng niệm, tri ân, tham quan tìm hiểu, sinh hoạt truyền thống của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Ngành Tư pháp; quy hoạch, bố trí diện tích trong khuôn viên Khu di tích để các Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trồng cây lưu niệm.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2014.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.

- Kinh phí thực hiện: Văn phòng Bộ.

13. Chỉnh trang trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ; Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Nội dung: Tu bổ, làm sạch đẹp công trình kiến trúc, khuôn viên, cảnh quan; sắp xếp, bố trí hợp lý các phòng chức năng của trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ; Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đảm bảo tính trang nghiêm, thuận tiện cho cán bộ, công chức, viên chức đơn vị thực hiện nhiệm vụ công tác và nhân dân đến liên hệ làm việc.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 đến tháng 6/2015.

- Đơn vị thực hiện và kinh phí thực hiện: Đối với trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp và trụ sở các đơn vị thuộc Bộ do Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo Bộ để thực hiện;

Đối với trụ sở cơ quan Sở Tư pháp do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện;

Đối với trụ sở cơ quan Cục Thi hành án dân sự do Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cáo, đề xuất với Tổng cục Thi hành án dân sự để thực hiện.

14. Hoạt động tri ân

- Nội dung: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đồng chí nguyên là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Ngành đã nghỉ hưu; gia đình cán bộ, công chức trong Ngành có công với cách mạng, gia đình chính sách, gia đình khó khăn, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng do các đơn vị nhận phụng dưỡng.

- Thời gian thực hiện: Vào dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống của Ngành trong năm 2014 và năm 2015.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ; Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí các đơn vị thuộc Bộ; Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

15. Tổ chức Hội trại “Về nguồn” của đoàn viên thanh niên Ngành Tư pháp tại Khu di tích cơ quan Bộ Tư pháp

- Nội dung: Thực hiện các hoạt động sinh hoạt, tham quan, tìm hiểu lịch sử, truyền thống nhằm tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, tri ân của đoàn viên thanh niên Ngành Tư pháp với nhân dân xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - nơi có Khu di tích lịch sử của Ngành.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2015.

- Đơn vị chủ trì: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức pháp chế các bộ, ngành.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp; các đơn vị tham gia Hội trại và tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

II. NGHIÊN CỨU, XUẤT BẢN CÁC ẤN PHẨM VỀ NGÀNH TƯ PHÁP VIỆT NAM

Tiến hành sưu tầm, tổng hợp tài liệu, thông tin để nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm về lịch sử, truyền thống, thành tựu, kinh nghiệm, vai trò, vị trí, thành tựu, định hướng phát triển của Ngành Tư pháp Việt Nam. Cụ thể:

1. Sách “Ngành Tư pháp Việt Nam - 70 năm xây dựng và trưởng thành”

- Nội dung: Các bài viết, tài liệu tiêu biểu, nổi bật về lịch sử, truyền thống, thành tựu, kinh nghiệm và định hướng phát triển của Bộ, Ngành Tư pháp từ khi thành lập (năm 1945) đến năm 2015; các bài nói, bài phát biểu quan trọng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về Ngành Tư pháp trong giai đoạn cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính; các luật gia điển hình, tiêu biểu của Ngành Tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2015.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức pháp chế các bộ, ngành; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kinh phí thực hiện: Văn phòng Bộ.

2. Sách “Biên niên sử Ngành Tư pháp Việt Nam”

- Nội dung: Các sự kiện lịch sử của Bộ, Ngành Tư pháp từ khi thành lập (năm 1945) đến năm 2015.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2015.

- Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học pháp lý, Vụ Tổ chức cán bộ, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức pháp chế các bộ, ngành; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kinh phí thực hiện: Viện Khoa học pháp lý.

3. Sách “Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam thời kỳ đổi mới ”

- Nội dung: Các bài viết nghiên cứu, trao đổi, tài liệu về vai trò, thành tựu, kinh nghiệm của Bộ, Ngành Tư pháp trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết 48 - NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2015.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức pháp chế các bộ, ngành.

- Kinh phí thực hiện: Văn phòng Bộ.

4. Sách “Đào tạo nguồn nhân lực pháp luật và tư pháp Việt Nam”

- Nội dung: Các bài viết nghiên cứu, tài liệu về thành tựu, kinh nghiệm của Bộ Tư pháp trong việc đào tạo nguồn nhân lực pháp luật và các chức danh tư pháp để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2015.

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Trường Trung cấp luật và các đơn vị thuộc Bộ.

- Kinh phí thực hiện: Trường Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp.

5. Sách “Phát huy truyền thống, xây dựng đội ngũ cán bộ thi hành án dân sự ngày càng vững mạnh”

- Nội dung: Các bài viết nghiên cứu, tài liệu giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển, thành tựu, kinh nghiệm và định hướng phát triển về công tác thi hành án dân sự.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2015.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kinh phí thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.

6. Sách “ Luật sư Việt Nam - những chặng đường phát triển”

- Nội dung: Các bài viết nghiên cứu, tài liệu về quá trình hình thành, phát triển, thành tựu và định hướng phát triển của đội ngũ luật sư Việt Nam trong 70 năm xây dựng và trưởng thành (1945 - 2015)

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2015.

- Đơn vị chủ trì: Đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam chủ trì thực hiện.

- Đơn vị phối hợp: Cục Bổ trợ Tư pháp, Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kinh phí thực hiện: Đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam chủ trì thực hiện.

7. Tạp chí chuyên đề về Ngành Tư pháp Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015

- Nội dung: Các bài viết nghiên cứu, trao đổi, phản ánh về vị trí, vai trò, các thành tựu đã đạt được, các khó khăn, thách thức, định hướng, giải pháp, bài học kinh nghiệm của Ngành Tư pháp trong giai đoạn 5 năm (2010 - 2015) về tiếp tục thực hiện xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2015.

- Đơn vị chủ trì: Tạp chí Dân chủ và pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Kinh phí thực hiện: Theo nhiệm vụ.

8. Kỷ yếu về Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV

- Nội dung: Các tài liệu, hình ảnh về Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV (28/8/1945 - 28/8/2015)

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2015.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kinh phí thực hiện: Văn phòng Bộ.

III. HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ, THỂ THAO

Tổ chức “Hội thi nghệ thuật quần chúng Ngành Tư pháp” về các hình thức nghệ thuật: Hát, múa, biểu diễn nhạc cụ và “Hội thao Ngành Tư pháp lần thứ II” về các môn thể thao: Cầu lông, bóng bàn, tennis; tạo nên phong trào văn nghệ, thể thao sôi nổi, phong phú từ các đơn vị địa phương, đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các bộ, ngành đến hội thi chung kết toàn Ngành để chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV. Cụ thể:

1. Tổ chức các Hội thi nghệ thuật quần chúng, Hội thao của Bộ Tư pháp, các Khu vực thi đua và pháp chế các bộ, ngành Trung ương

- Thành phần tham dự: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức pháp chế các bộ, ngành Trung ương

(Các Hội thi tổ chức theo các khối và Khu vực thi đua, gồm: Khối Bộ Tư pháp; khối tổ chức pháp chế các bộ, ngành Trung ương; 5 khu vực thi đua của Ngành).

- Thời gian thực hiện: Các Hội thi văn nghệ, thể thao của Bộ Tư pháp, các khu vực thi đua và khối pháp chế các bộ, ngành Trung ương tổ chức từ tháng 3/2015 đến tháng 7/2015.

- Đơn vị chủ trì: Trưởng Cụm thi đua, Trưởng Khu vực thi đua.

- Kinh phí thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

2. Tổ chức Hội thi chung kết "Liên hoan nghệ thuật quần chúng Ngành Tư pháp” và “Hội thao Ngành Tư pháp lần thứ II” tại Hà Nội

- Thành phần tham dự: Các tập thể, cá nhân được tuyển chọn từ Hội thi của Bộ Tư pháp, các khu vực thi đua và tổ chức pháp chế các bộ, ngành Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2015.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí Văn phòng Bộ, các đơn vị tham gia và nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

IV. HOẠT ĐỘNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Phát động phong trào thi đua

- Nội dung: Tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng, sôi nổi trong toàn Ngành ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống của Ngành, tập trung vào nội dung củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ, đổi mới lề lối làm việc, đoàn kết, chủ động, tích cực, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp và phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và 2015.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua - khen thưởng, các cụm thi đua, khu vực thi đua.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức pháp chế các bộ, ngành.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí thi đua của Bộ, Ngành.

2.  Phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

- Nội dung: Xây dựng các điển hình tiên tiến xuất sắc toàn diện trong các lĩnh vực công tác ở từng đơn vị, cụm thi đua, khu vực thi đua trong 5 năm (2010-2015); đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương, học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện công tác thi đua, tạo sự lan tỏa trong toàn Ngành; chú trọng việc phát hiện, động viên và khen thưởng kịp thời, xứng đáng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2015.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua - khen thưởng.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức pháp chế các bộ, ngành; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí thi đua của Bộ, Ngành.

3. Tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến tại các cụm, khu vực thi đua

- Nội dung: Tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến tại các cụm, khu vực thi đua thông qua các hình thức Hội nghị điển hình tiên tiến hoặc Hội nghị biểu dương gương người tốt việc tốt, Hội nghị biểu dương người lao động giỏi, sáng tạo...vv Lựa chọn những tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm (2010-2015) để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen nhân dịp tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2015 đến tháng 5/2015.

- Đơn vị chủ trì: Các cụm thi đua, khu vực thi đua.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức pháp chế các bộ, ngành; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kinh phí thực hiện: Các cụm thi đua, khu vực thi đua.

4. Lập hồ sơ đề nghị Nhà nước khen thưởng tập thể, cá nhân Ngành Tư pháp

- Nội dung: Rà soát kết quả khen thưởng của Bộ, Ngành, tham khảo ý kiến của Ban Thi đua - khen thưởng trung ương để đề xuất các hình thức khen thưởng cao trình Hội đồng Thi đua khen thưởng Ngành xem xét trình cấp có thẩm quyền.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 03/2014 đến tháng 5/2015.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua - khen thưởng.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức, cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí thi đua của Bộ, Ngành.

C. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH TƯ PHÁP LẦN THỨ IV VÀ LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP

1. Tổ chức Lễ Báo công của Ngành Tư pháp trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2015.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức pháp chế các bộ, ngành.

- Kinh phí thực hiện: Văn phòng Bộ.

2. Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV và Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp tại Hà Nội

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2015.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua - khen thưởng.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức pháp chế các bộ, ngành.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí Văn phòng Bộ và kinh phí thi đua, khen thưởng của Bộ Tư pháp.

3. Tổ chức cuộc thi Triển lãm tư liệu, hiện vật công tác tư pháp và thi hành án dân sự của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Ngày tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV và Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp.

- Địa điểm tổ chức cuộc thi Triển lãm: Tiền sảnh Hội trường tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV và Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức Hội nghị.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí Văn phòng Bộ và kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2015; kinh phí của Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CHUNG

1. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV để chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Căn cứ các hoạt động được đề ra trong Kế hoạch, Vụ Kế hoạch - tài chính và Văn phòng Bộ lập dự toán kinh phí trong các năm 2014 và 2015 để triển khai thực hiện.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

1. Căn cứ vào các yêu cầu về nội dung, thời gian, nguồn kinh phí của Kế hoạch này, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng cụm thi đua, khu vực thi đua được giao nhiệm vụ chủ trì các hoạt động lập kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công và báo cáo Ban chỉ đạo .

2. Trong quá trình triển khai, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần báo cáo thường xuyên, kịp thời với Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV về tình hình thực hiện các hoạt động được giao và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời giải quyết./.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 394/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu394/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2014
Ngày hiệu lực19/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 394/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 394/QĐ-BTP Kế hoạch kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 394/QĐ-BTP Kế hoạch kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu394/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành19/02/2014
        Ngày hiệu lực19/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 394/QĐ-BTP Kế hoạch kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 394/QĐ-BTP Kế hoạch kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp 2014

            • 19/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực