Quyết định 395/QĐ-TTg

Quyết định 395/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 395/QĐ-TTg phương án cổ phần hóa công ty mẹ tổng công ty máy thiết bị công nghiệp 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 395/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phn hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp với những nội dung chính sau đây:

1. Tên gọi, trụ sở chính:

- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

- Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần

- Tên giao dịch quốc tế: MACHINES AND INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION

- Tên viết tắt: MIE;

- Trụ sở chính: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- Điện thoại: 04. 38252498

- Fax: 04. 38261129

2. Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp sau cổ phần hóa có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài Khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức cổ phần hóa:

- Hình thức cổ phần hóa: Bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.

4. Cơ cấu cổ phần và vốn Điều lệ:

- Vốn Điều lệ: 1.419.915.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm mười chín tỷ chín trăm mười lăm triệu), tương đương 141.991.500 cổ phn.

- Cơ cấu vốn Điều lệ:

+ Cổ phần Nhà nước: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ;

+ Cổ phần bán cho người lao động theo giá ưu đãi và mua thêm: 1.159.600 cổ phần, chiếm 0,82% vốn Điều lệ;

+ Cổ phần bán đấu giá công khai ra bên ngoài: 140.831.900 cổ phần, chiếm 99,18% vốn Điều lệ.

+ Mệnh giá cổ phần: 10.000đ/cổ phần.

5. Thủ tưng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Công Thương quyết định mức giá khởi Điểm bán đấu giá cổ phần ln đầu, Điều chỉnh cơ cấu vốn Điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6. Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

7. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động tại thời Điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 707 người;

- Lao động chuyển sang công ty cổ phần: 674 người;

- Tổng số lao động nghỉ việc: 33 người. Trong đó:

+ Lao động dôi dư theo Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày: 26 người;

+ Lao động tự nguyện chấm dứt hợp đồng và đủ Điều kiện nghỉ hưu: 7 người.

8. Chi phí cổ phần hóa: Giao Bộ Công Thương phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công Thương:

- Quyết định các nội dung quy định tại Khoản 5, Khoản 8, Điều 1 Quyết định này.

- Chỉ đạo Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng.

- Chỉ đạo Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp tiếp thu, Điều chỉnh các nội dung tại phương án cổ phần hóa về xử lý các tồn tại tài chính, phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa, tiền thu được từ bán cổ phần, trợ cấp mất việc làm cho người lao động như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn s6163/VPCP-ĐMDN ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội và công bố đầy đủ thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, trong đó có nội dung Điều chỉnh nêu trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo và hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

3. Hội đồng thành viên Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn ph
òng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tổng công ty Máy & Thiết bị công nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 395/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu395/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2016
Ngày hiệu lực11/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 395/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 395/QĐ-TTg phương án cổ phần hóa công ty mẹ tổng công ty máy thiết bị công nghiệp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 395/QĐ-TTg phương án cổ phần hóa công ty mẹ tổng công ty máy thiết bị công nghiệp 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu395/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành11/03/2016
        Ngày hiệu lực11/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 395/QĐ-TTg phương án cổ phần hóa công ty mẹ tổng công ty máy thiết bị công nghiệp 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 395/QĐ-TTg phương án cổ phần hóa công ty mẹ tổng công ty máy thiết bị công nghiệp 2016

           • 11/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực