Quyết định 3960/QĐ-UBND

Quyết định 3960/QĐ-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 3960/QĐ-UBND 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP Thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3960/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 02 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

Căn cứ Quyết định số 986/QĐ-BTP ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3301/TTr-STP-BTTP ngày 30 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chánh Thanh tra Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính;
- TT/TU; TT/HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành phố;
- Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL.TP;
- Tòa án nhân dân Thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố;
- Cục Thi hành án dân sự Thành phố;
- VPUB: PVP/PCNC, CNN, TCTMDV;
- Phòng TCTMDV, PCNC, CNN, THKH;
- Lưu: VT, (TM/Ng.H) MH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 02 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

Ngày 16 tháng 02 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (sau đây gọi là Nghị định số 22/2015/NĐ-CP).

Để triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP kịp thời và hiệu quả, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định, góp phần nhanh chóng hình thành đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố.

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 22/2015/NĐ-CP đến các sở ngành và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, các cơ quan có liên quan trong tổ chức, hoạt động và quản lý đối với Quản tài viên và doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, bảo đảm hiệu quả hoạt động quản lý, thanh lý tài sản, đáp ứng kịp thời, có chất lượng yêu cầu của các cá nhân, tổ chức có liên quan..

2. Yêu cầu:

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoán thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

II. Nội dung:

1. Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

1.1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, giới thiệu và triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP và các văn bản có liên quan với nhiều hình thức phù hợp tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố; các sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Kế hoạch và Đầu Tư, cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

1.2. Xây dựng chuyên mục, chuyên trang, số chuyên đề trên các phương tiện thông tin để giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP nhằm giới thiệu vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Kế hoạch và Đầu Tư, cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

2. Tham mưu xây dựng Quyết định giao Sở Tư pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét ban hành.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan,

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.

3. Tổ chức rà soát, xây dựng và công bố các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản tài viên và quản lý, thanh lý tài sản.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp,

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.

4. Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật, lập danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Nghị định 22/2015/NĐ-CP.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.

5. Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và các điều kiện khác để đảm bảo việc đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố được thuận lợi, kịp thời, góp phần nhanh chóng hình thành đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; lập và công bố danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015 và các năm tiếp theo.

6. Rà soát, thống kê và báo cáo số liệu quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại Thành phố; rà soát phát hiện các trường hợp thuộc diện thu hồi chứng chỉ hành nghề quản tài viên tại địa phương và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề quản tài viên theo quy định; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: định kỳ hàng năm và theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

7. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Tư pháp:

- Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Kế hoạch này;

- Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố, kịp thời có biện pháp hoặc tổng hợp các đề xuất, kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện;

2. Thủ trưởng các sở, ngành cổ liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong phạm vi quản lý của mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này, đồng thời xây dựng Kế hoạch của cơ quan, tổ chức mình để triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn thì kịp thời phản ánh, kiến nghị về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tư pháp hướng dẫn giải quyết.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, tổ chức.

Các cơ quan, tổ chức được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3960/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3960/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2015
Ngày hiệu lực12/08/2015
Ngày công báo15/09/2015
Số công báoSố 43
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3960/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3960/QĐ-UBND 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP Thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3960/QĐ-UBND 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP Thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3960/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Hồng
        Ngày ban hành12/08/2015
        Ngày hiệu lực12/08/2015
        Ngày công báo15/09/2015
        Số công báoSố 43
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3960/QĐ-UBND 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP Thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3960/QĐ-UBND 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP Thành phố Hồ Chí Minh

            • 12/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/09/2015

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực