Quyết định 3964/QĐ-UBND

Quyết định 3964/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Sổ tay hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu (CSA) do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3964/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Sổ tay đầu tư nông nghiệp biến đổi khí hậu Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3964/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (CSA)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Hiệp định Tài trợ ký ngày 27/11/2013 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Quỹ Phát triển nông nghiệp Quốc tế (IFAD), ký hiệu Khoản vay số I-901-VN, Khoản cấp không số I-C-1458-VN, Khoản vốn vay ủy thác số E-21-VN;

Căn cứ Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA); Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Sổ tay hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư hợp tác công - tư (PPP) và Sổ tay hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA);

Xét đề nghị của Ban điều phối dự án SRDP-IWMC Hà Tĩhh (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh) tại Tờ trình số 297/TTr-SRDP ngày 28/11/2017 (kèm theo Thư không phản đối của Giám đốc chương trình quốc gia IFAD Việt Nam ngày 24/11/2017),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Sổ tay hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu (CSA), cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Mục (C), phần I. Các đối tượng đủ điều kiện xin tài trợ và các hình thức hỗ trợ (trang 6), như sau:

Thay thế nội dung “CSA được cung cấp cho các NST/THT nghèo hoặc đem lại lợi ích cho người nghèo nằm trong các chuỗi giá trị nông thôn mục tiêu mà Dự án SRDP hướng tới bao gồm: (i) Hộ nông dân (HND), (ii) Hộ kinh doanh (HKD); (iii) Nhóm đồng sở thích (NST); (iv) Tổ hợp tác (THT) được thành lập theo Nghị định 151; và (v) Hợp tác xã (HTX) hoạt động theo Luật HTX” bằng nội dung “CSA được cung cấp cho các đối tượng nghèo hoặc đem lại lợi ích cho người nghèo nằm trong các chuỗi giá trị nông thôn mục tiêu mà Dự án SRDP hưng tới bao gồm:

- Trong vùng dự án SRDP: (i) Hộ nông dân (HND), (ii) Tổ hợp tác (THT) được thành lập theo Nghị định 151; và (iii) Hợp tác xã (HTX) hoạt động theo Luật HTX 2012.

- Ngoài vùng dự án SRDP: Hợp tác xã (HTX) hoạt động theo Luật HTX 2012”.

2. Bổ sung phụ lục 1b Mu đơn xin tài trợ cho các Tiểu dự án có mức tài trợ từ 30.000$ -50.000$.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA); Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh về việc sa đổi, bổ sung Stay hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư hợp tác công - tư (PPP) và Sổ tay hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA).

Điều 3. Quyết đnh này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, Chủ tịch UBND các xã triển khai dự án SRDP và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn;
- Chánh, PVP UBND tỉnh Nguyễn Duy Nghị;
- Lưu: VT, TH
I; (7b)

- Gửi:
+ B
n giấy: Các TP không nhận bản ĐT;
+ Bản ĐT: Các TP còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3964/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3964/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực28/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3964/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3964/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Sổ tay đầu tư nông nghiệp biến đổi khí hậu Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3964/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Sổ tay đầu tư nông nghiệp biến đổi khí hậu Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3964/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Ngọc Sơn
       Ngày ban hành28/12/2017
       Ngày hiệu lực28/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3964/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Sổ tay đầu tư nông nghiệp biến đổi khí hậu Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3964/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Sổ tay đầu tư nông nghiệp biến đổi khí hậu Hà Tĩnh