Quyết định 3965/QĐ-UBND

Quyết định 3965/QĐ-UBND năm 2013 về chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3965/QĐ-UBND 2013 chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH H
ÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3965/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT, TRỰC THUỘC UBND TỈNH VỀ TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT/BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của tổ chức phát triển quỹ đất;

Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 27/8/2007 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 714-CV/TU ngày 01/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức bộ máy và quy trình nhân sự Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiêm Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 614/TTr-STNMT ngày 05/9/2013; của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 526/TTr-SNV ngày 11 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thanh Hóa, trực thuộc UBND tỉnh về trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.

Việc chuyển giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa về trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động; tài chính, tài sản, dự án; hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thanh Hóa trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được đổi con dấu để hoạt động; giữ nguyên trạng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, viên chức, lao động, tài sản, tài chính, tài khoản và trụ sở làm việc như hiện nay để hoạt động cho đến khi Chủ tịch UBND tỉnh quyết định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước xong trước ngày 15/11/2013.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng phương án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; Quy chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3965/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3965/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2013
Ngày hiệu lực12/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3965/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3965/QĐ-UBND 2013 chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3965/QĐ-UBND 2013 chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3965/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýTrịnh Văn Chiến
        Ngày ban hành12/11/2013
        Ngày hiệu lực12/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3965/QĐ-UBND 2013 chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3965/QĐ-UBND 2013 chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa

            • 12/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực