Quyết định 3965/QĐ-UBND

Quyết định 3965/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 3965/QĐ-UBND 2018 tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc của cơ quan Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3965/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5091/TTr-STC ngày 11 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa (chi tiết tại Danh mục đính kèm).

Điều 2. Việc trang bị, thay thế máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị không được vượt quá tiêu chuẩn, định mức được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG BỊ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA
(Đính kèm Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

A

KHỐI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH

 

 

I

Máy móc thiết bị chung tại Bộ phận một cửa của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

 

 

1

Máy quét mã vạch và tra cứu kết quả thông tin tại Bộ phận Một cửa

Cái

2

2

Máy ảnh phục vụ công tác ghi hình tư liệu

Cái

3

3

Máy quay phim phục vụ công tác ghi hình tư liệu

Cái

2

4

Hệ thống hiển thị thông tin (máy tính Dell, tivi LG) một cửa

Hệ thống

1

5

Máy xếp hàng tự động và thiết bị gọi số một cửa

Cái

1

6

Camera quan sát treo tường (Bộ phận một cửa)

Cái

1

7

NAS TS5800 BUFFALO (lưu trữ dữ liệu tự động)

Bộ

1

8

Kios tra cứu thủ tục hành chính

Bộ

1

9

Máy in màu

Cái

1

10

Máy Scan chuyên dùng tốc độ cao phục vụ công tác số hóa hồ sơ lưu trữ

Cái

2

II

Sở Giao thông vận tải

 

 

 

Văn phòng Sở

 

 

11

Máy in giấy phép lái xe (máy in thẻ chuyên dụng và máy phủ màng bảo vệ)

Bộ

3

12

Thiết bị ép tĩnh

Cái

1

13

GPS cầm tay

Cái

2

14

Thiết bị đếm xe

Cái

3

15

Thiết bị đo độ gồ ghề

Cái

1

16

Thiết bị đo khoảng cách

Cái

1

 

Trạm cân xe lưu động

 

 

17

Thiết bị cân lưu động chuyên dùng gắn trên xe ô tô 79C-00516 và máy phát điện

Bộ

1

18

Hệ thống Camera giám sát (gắn trên xe)

Bộ

1

19

Bàn cân ô tô xách tay di động

Bộ

1

 

Thanh tra Sở

 

 

20

Camera gắn trên xe ô tô các Đội thanh tra

Cái

6

21

Cân tải trọng xe ô tô xách tay của các Đội thanh tra

Cái

9

III

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

Văn phòng Sở

 

 

22

Máy đo nhanh trị số Octan

Cái

1

23

Máy đong phóng xạ cầm tay

Cái

1

24

Máy định vị vệ tinh GPS

Cái

1

25

Máy đo liều cá nhân

Cái

3

26

Máy đo suất liều bức xạ phục vụ thanh tra

Cái

1

27

Bộ bình chuẩn: 2L, 5L, 10L

Bộ

1

28

Bộ thiết bị kiểm tra hàng đóng gói sẵn

Bộ

1

29

Bộ thiết bị bảo hộ an toàn bức xạ

Bộ

2

30

Máy ảnh kỹ thuật số phục vụ thông tin, thanh tra, quản lý KHCN

Cái

3

31

Máy quay phim tư liệu

Bộ

1

32

Máy tính bảng phục vụ công tác thanh tra

Chiếc

1

33

Máy tính xách tay phục vụ công tác thanh tra

Chiếc

1

34

Máy in phục vụ thanh tra

Chiếc

1

35

Cân điện tử (3100g)

Cái

1

36

Bộ quả cân chuẩn E2

Bộ

1

37

Tivi phục vụ họp Hội đồng KHCN

Cái

1

38

Máy tính xách tay phục vụ họp Hội đồng KHCN

Cái

1

39

Máy Photocopy phục vụ họp Hội đồng KHCN

Chiếc

1

 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

 

 

40

Tủ đựng tài liệu cho Trang web Tam Nông

Cái

1

 

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

 

41

Bình chuẩn Inox 2L, 5L, 10L, 20L

Bộ

1

42

Cân bàn điện tử 150kg

Cái

1

43

Cân bàn điện tử 60kg

Cái

1

44

Cân điện tử 310g

Cái

1

45

Bộ quả cân chuẩn E2

Bộ

1

 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

 

46

Hệ thống thiết bị kiểm định/hiệu chuẩn nhiệt độ dải từ -40 đến 1300oC

Cái

1

47

Hệ thống máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

Cái

1

48

Bàn kiểm định công tơ điện 1 pha 12 vị trí

Cái

1

49

Hệ thống sắc ký khí khối phổ (GC/MS)

Cái

1

50

Săc ký lỏng hiệu năng cao

Cái

1

51

Máy quang phổ huỳnh quang tia X phân tích kim loại quý

Cái

1

52

Bộ TB phân tích đạm tự đông theo PP Dumas

Cái

1

53

Lò vi sóng phá mẫu kim loại

Cái

1

54

Máy siêu âm cọc khoan nhồi

Cái

1

55

Thiết bị phân tích độc hại sử dụng huỳnh quang tia X

Cái

1

56

Hệ thống chiết béo 6 vị trí hoàn toàn tự động

Cái

1

57

Thiết bị thu mẫu khí và bụi ống khói

Cái

1

58

Tủ hút khí độc có ống dẫn

Bộ

3

59

Cân phân tích điện tử 4 số lẻ 210g

Cái

1

60

Quả cân chuẩn cấp 4:

Quả 20kg: 463 quả;

Quả 10kg: 44 quả;

Quả 5kg: 20 quả;

Quả 1kg: 4 quả;

Quả 0,5kg: 4 quả.

Bộ

1

61

Quả cân chuẩn cấp 4:

Quả 20kg: 285 quả;

Quả 10kg: 30 quả.

Bộ

1

62

Bàn tạo áp và áp kế chuẩn - 4 bar: ccx 0,25 - 10 bar: ccx 0,25- 60 bar: ccx 0,25 - 400 bar: ccx 0,25 - 1,6 Mpa: ccx 0,4 - 250 kg/cm2: ccx 1 - 60 bar: ccx 0,4

Cái

1

63

Phao đo lưu lượng (lưu lượng kế thủy tinh)

Cái

1

64

Thiết bị kiểm định Taximet

Bộ

1

65

Bình chuẩn từng phần 500 lít

Cái

1

66

Dàn KĐ đồng hồ nước Ø 50

Cái

1

67

Bình chuẩn Inox 50 lít

Cái

1

68

Lưu lượng kế thủy tinh

Cái

1

69

Cân điện tử 3100g

Cái

1

70

Dàn kiểm định đồng hồ nước 14 cái

Cái

1

71

Bộ quả chuẩn khối lượng cấp F1 từ 1mg - 500mg, bộ quả chuẩn khối lượng E2 từ 1g - 500g

Cái

1

72

Rulô Taximet

Cái

1

73

Thiết bị thử độ bền cách điện

Cái

1

74

Cân Sartorius

Cái

1

75

Bộ quả cân chuẩn M1 (20kg) gồm 200 quả

Bộ

1

76

Cân kiểm chuẩn chỉ thị điện tử 34kg

Cái

1

77

Đồng hồ áp kế mẫu dạng cơ

Cái

1

78

Máy điều hòa nhiệt độ 2 cục dùng để phục vụ thử nghiệm hoá học

Cái

1

79

Tủ ấm

Cái

1

80

Cân điện tử 1200g

Cái

1

81

Cân phân tích 210g

Cái

1

82

Máy nghiền bi ly tâm

Cái

1

83

Máy nghiền bi

Cái

1

84

Bơm chân không 2 cấp và áp kế chân không

Cái

1

85

Quang kế ngọn lửa

Cái

1

86

Máy cất nước 2 lần

Cái

1

87

Máy cất nước 1 lần

Cái

1

88

Tủ môi trường

Cái

1

89

Tủ xác định nhu cầu Oxy sinh hóa

Cái

1

90

Thiết bị phản ứng COD

Cái

1

91

Tủ sấy điện tử, hiện số

Cái

1

92

Máy cất quay chân không

Cái

1

93

Chén Platin (có nắp) 38,2g

Cái

1

94

Lò nung

Cái

1

95

Thiết bị trích ly chất béo

Cái

1

96

Bếp cách thủy 6 chỗ

Cái

1

97

Máy lấy mẫu khí

Cái

1

98

Bộ hấp thu khí độc

Cái

1

99

Bếp cách cát, cách dầu SDI60

Cái

1

100

Máy sấy khô dụng cụ

Cái

1

101

Cân kỹ thuật điện tử 4100g

Cái

1

102

Bếp điện phẳng 2 vị trí

Cái

1

103

Máy đo điện trở tiếp đất

Cái

1

104

Máy đo đa chỉ tiêu để bàn

Cái

1

105

Máy chưng cất đạm bán tự động

Cái

1

106

Máy đo tiếng ồn

Cái

1

107

Tủ lạnh 281 lít

Cái

1

108

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

1

109

Tủ sấy

Cái

1

110

Khúc xạ kế để bàn

Cái

1

111

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến

Cái

1

112

Kính phân cực chuẩn dùng cho thiết bị phân tích chữ đường ADP 440

Cái

1

113

Thiết bị chuẩn huyết áp kế

Cái

1

114

Máy nén/uốn xi măng

Cái

1

115

Bộ thử uốn

Cái

1

116

Bộ thử nén

Cái

1

117

Máy nén bêtông

Cái

1

118

Thùng luộc mẫu

Cái

1

119

Tủ dưỡng mẫu

Cái

1

120

Cân kỹ thuật điện tử hiện số

Cái

1

121

Cân phân tích Ohaus 210g

Cái

1

122

Máy định vị vệ tinh GPS cầm tay, Garmin, Mỹ model: 78S

Cái

1

123

Máy đo PH cầm tay

Cái

1

124

Máy đo vi khí hậu

Cái

1

125

Cân phân tích 4 số lẻ

Cái

1

126

Tủ mát

Cái

1

127

Thiết bị phụ trợ cho bộ Taximet lưu động (hộp chuyển đổi và bộ cảm biến quang học)

Cái

1

128

Thiết bị thử độ cứng bê tông (búa bật nảy - súng bắn bê tông)

Cái

1

129

Thước cặp 0 - 300mm

Cái

1

130

Bộ quả cân chuẩn E2 (từ 1mg ÷ 500mg) - Việt Nam

Cái

1

131

Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng

Cái

1

132

Máy đo ánh sáng (15-078-189)

Cái

1

133

Buret hiện số

Cái

1

134

Phụ tùng giá nâng và khung kẹp

Cái

1

135

Sàng tiêu chuẩn + khay hứng

Cái

1

136

Pipet hút (Pipetus)

Cái

1

137

Pipet tự động

Cái

1

138

Giá phơi dụng cụ

Cái

1

139

Máy khoan cầm tay

Cái

1

140

Bể điều nhiệt

Cái

1

141

Tủ bảo quản lạnh

Cái

1

142

Giá giữ Pipette

Cái

1

143

Bếp đun bình cầu

Cái

1

144

Giá phơi Pipette

Cái

1

145

Hộp quả cân chuẩn 30kg (200g - 10kg)

Cái

1

146

Bình chuẩn Inox 10 lít

Cái

1

147

Bình chuẩn Inox 5 lít

Cái

1

148

Bình chuẩn Inox 20 lít

Cái

1

149

Xe nâng

Cái

1

150

Nhiệt kế cầm tay

Cái

1

151

Bình chuẩn Inox 2 lít

Cái

1

152

Bếp đun bình cầu 500ml

Cái

1

153

Bếp đun bình cầu 1000ml

Cái

1

154

Máy khuấy từ mini

Cái

1

155

Bếp đun bình cầu 100ml

Cái

1

156

Chén Platin (không nắp) 48,3g

Cái

1

157

Bình chuẩn kim loại 200 lít (VN)

Cái

1

158

Bình chuẩn kim loại 100 lít (VN)

Cái

1

159

Hộp quả cân chuẩn F1 (10mg - 500g)

Cái

1

160

Bơm lấy mẫu khí

Cái

1

161

Thiết bị lấy mẫu bụi thể tích lớn - Sibata

Cái

1

162

Bơm lấy mẫu khí 0.8-5LPM

Cái

1

163

Máy đo Clo tự do và tổng

Cái

1

164

Thiết bị thu mẫu bụi, thể tích lớn dạng ngang

Cái

1

165

Bơm lấy mẫu khí lưu lượng thấp (lấy mẫu khí SO2, NO2... theo phương pháp hấp thụ)

Cái

1

166

Máy đo khí độc (đo khí đa chỉ tiêu) và phụ kiện

Cái

1

167

Máy đo khí CO tự động

Cái

1

168

Máy đo khí SO2 tự động

Cái

1

169

Thiết bị đo khí HC

Cái

1

170

Dụng cụ đo lưu lượng khí thải công nghiệp

Cái

1

171

Hệ thống đo khí độc trong ống khói kèm theo phụ kiện

Hệ thống

1

172

Máy đo độ Brix

Cái

1

173

Thiết bị chiết mẫu pha rắn chân không 12 cổng

Cái

1

174

Máy đo PH để bàn

Cái

1

175

Máy chưng cất nhanh và chuẩn độ tự động

Cái

1

176

Máy phá mẫu bằng tia hồng ngọai 12 chỗ

Cái

1

177

Hệ thống máy ly tâm lạnh

Cái

1

178

Bộ Micro Pippette 1 kênh

Cái

1

179

Tủ sấy, đối lưu cưỡng bức bằng quạt

Cái

1

180

Bộ thổi khí Nitrogen

Bộ

1

181

Bể rửa siêu âm

Cái

1

182

Máy đồng hóa

Cái

1

183

Bộ lưu điện

Cái

1

184

Bể điều nhiệt lạnh

Cái

1

185

Tủ sấy chân không

Cái

1

186

Máy lắc ổn nhiệt

Cái

1

187

Tủ an toàn sinh học cấp II

Cái

1

188

Máy lắc ống nghiệm

Cái

1

189

Máy đếm khuẩn lạc

Cái

1

190

Tủ lạnh bảo quản mẫu

Cái

1

191

Máy dập mẫu vi sinh

Cái

1

192

Kính hiển vi

Cái

1

193

Máy kéo nén đa năng

Cái

1

194

Máy dò cốt thép trong bê tông

Cái

1

195

Máy khoan mẫu

Cái

1

196

Bàn dằn tạo mẫu

Cái

1

197

Khuôn hình khối 15cm

Cái

1

198

Khuôn thử nén

Cái

1

199

Máy thử nén mẫu gạch

Cái

1

200

Máy thử uốn đa năng

Cái

1

201

Bộ thiết bị đo độ mịn Cement Blaine Air

Bộ

1

202

Thiết bị đo sự thay đổi chiều dài

Cái

1

203

Máy đo bề dày lớp phủ

Cái

1

204

Máy đo độ dày bằng siêu âm

Cái

1

205

Thiết bị siêu âm khuyết tật kỹ thuật số

Cái

1

206

Thiết bị kiểm tra độ chặt của nền đất, móng đường

Cái

1

207

Thiết bị hiệu chuẩn máy thử độ bền kéo nén

Cái

1

208

Bộ điện di ngang

Cái

1

209

Máy lắc ngang

Cái

1

210

Bộ thiết bị bình chuẩn kim loại hạng 2 dùng để
kiểm định cột đo xăng dầu có lưu lượng đến 120L/phút

Bộ

1

211

Bộ thiết bị đo bể trụ đứng và ngang bằng phương pháp quang

Bộ

1

212

Bộ quả cân chuẩn:

- 1mg đến 500mg;

- 1g đến 500g;

- 1kg đến 20kg.

Bộ

4

213

Cân điện tử (mức cân tối đa: 220g)

Cái

4

214

Bộ quả cân cấp chính xác M1, khối lượng 20kg/quả

Quả

1

215

Hệ thống kiểm định Taximet lưu động (dùng cho xe 4 chỗ, 7 chỗ) (bao gồm máy tính)

Bộ

1

216

Thiết bị kiểm định phương tiện đo điện tim

Bộ

1

217

Thiết bị kiểm định phương tiện đo điện não

Bộ

1

218

Bàn kiểm công tơ điện 01 pha, 24 vị trí, cấp chính xác 0.1

Bộ

1

219

Thiết bị kiểm định phương tiện đo tiêu cự kính mắt

Bộ

1

220

Thiết bị kiểm định an toàn nồi hơi

Bộ

1

221

Bàn thí nghiệm chuyên dụng dùng để đặt máy và thực hiện các thao tác phân tích:

- Kích thước: 10.4 x 0.762 x 0.914m (bàn áp tường);

- Kính thước: 7.1 x 0.762 x 0.914m (bàn áp tường)

- Kính thước: 6.4 x 1.524 x 0.914m (bàn không áp tường).

Bộ

25

222

Thiết bị cô quay chân không

Cái

1

223

Bộ chiếc pha rắn chân không 16 cổng

Bộ

1

224

Máy đo PH để bàn

Cái

1

225

Quang phổ UV-VIS

Cái

1

226

Cân phân tích, thông số kỹ thuật: Khả năng cân tối đa: 220 gam

Cái

1

227

Cân phân tích, thông số kỹ thuật: Khả năng cân tối đa: 81 gam

Cái

1

228

Máy nước cất hai lần

Cái

1

229

Tủ sấy đối lưu tự nhiên

Cái

2

230

Lò nung

Cái

2

231

Thiết bị thổi khí N2

Cái

1

232

Máy cất nước một lần tự động

Cái

1

233

Tủ ấm

Cái

2

234

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

2

235

Máy Vortex

Cái

2

236

Máy đếm khuẩn lạc

Cái

1

237

Tủ lạnh âm sâu

Cái

1

238

Bể điều nhiệt

Cái

1

239

Máy lọc nước RO

Cái

1

240

Máy khuấy từ gia nhiệt

Cái

1

241

Máy cắt sắt

Cái

1

242

Mũi khoan kim cương

Cái

3

243

Bàn dằn mẫu xi măng

Cái

1

244

Khuôn hình côn (xác định thời gian đông kết)

Cái

8

245

Khuôn trụ thử nén

Cái

10

246

Máy trộn vữa

Cái

1

247

Máy trộn vữa xi măng tự động

Cái

1

248

Khuôn nén xi măng 40 x 40 x 160mm

Cái

8

249

Thiết bị đo độ nghiêng

Cái

1

250

Cân kỹ thuật Model BX - 32KH

Cái

1

251

Bộ vicat tự động

Bộ

1

252

Tủ sấy 300°C

Cái

1

253

Máy lắc sàng điện tử

Cái

1

254

Bộ sàng cấp phối (đường kính 8'')

Bộ

1

255

Bàn dằn khuôn côn

Cái

1

256

Dụng cụ kiểm tra độ co dãn khuôn

Cái

1

257

Bộ khí chuẩn hiện trường cho thiết bị đo

Bộ

1

258

Bơm lấy mẫu bụi TSP xách tay thể tích lớn

Cái

1

IV

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà

 

 

259

Máy định vị GPS Map 645

Bộ

5

260

Máy ảnh kỹ thuật số

Cái

1

261

Ống nhòm

Cái

6

262

Tủ bảo quản mẫu tiêu bản

Cái

1

263

Tủ đựng vũ khí và công cụ hỗ trợ

Cái

1

264

Máy chiếu video

Cái

2

265

Màn chiếu chân đứng

Cái

2

266

Tủ bảo quản mẫu tiêu bản

Cái

1

267

Máy Ipad Mini

Cái

1

268

Máy quay phim BAY

Cái

1

269

Máy bộ đàm

Cái

6

270

Máy cắt cỏ

Cái

2

 

Các Ban Quản lý rừng phòng hộ

 

 

271

Máy định vị GPS

Cái

8

 

Chi cục Thủy sản

 

 

272

Máy thông tin liên lạc tầm xa MF/HF tích hợp định vị GPS

Bộ

1

 

Chi cục Kiểm lâm

 

 

273

Máy định vị

Cái

80

274

Ống nhòm hồng ngoại Zennitn

Cái

10

275

Ống nhòm

Cái

40

276

Ống nhòm đêm hai mắt chuyên dụng

Cái

10

277

Máy thổi gió chữa cháy

Cái

40

278

Máy cắt thực bì

Cái

40

279

Máy cưa xích chạy xăng

Cái

40

280

Máy bơm nước

Cái

40

281

Máy phát điện 5KVA

Cái

40

282

Bồn chứa nước di động

Cái

40

283

Máy ảnh KTS

Cái

20

284

Bình cháy chữa lớn

Cái

40

285

Máy in màu khổ lớn dùng cho QLBVR và PCCCR

Cái

1

286

Tủ đựng vũ khí và công cụ hỗ trợ

Cái

10

287

Máy scan 02 mặt

Cái

10

288

Ipad Mini

Cái

10

289

Máy quay phim

Cái

10

290

Máy bộ đàm

Cái

40

 

Chi cục Bảo vệ thực vật và các Trạm Bảo vệ thực vật

 

 

291

Kính hiển vi soi nổi

Cái

1

292

Máy đo PH và ẩm độ đất

Cái

1

293

Tủ lạnh

Cái

1

294

Kệ phòng thí nghiệm

Cái

1

295

Thiết bị phân tích đất

Bộ

1

296

Máy ảnh KTS chụp mẫu bệnh

Cái

1

297

Tủ sấy

Bộ

1

298

Máy đo PH và ẩm độ đất

Cái

7

299

Tủ lạnh

Cái

7

300

Kệ phòng thí nghiệm

Cái

7

301

Tủ sấy

Bộ

7

302

Máy ảnh KTS chụp mẫu bệnh

Cái

7

 

Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn

 

 

303

Máy định vị

Cái

1

304

Máy đo đa chỉ tiêu nước

Cái

1

305

Cân kỹ thuật

Cái

1

306

Máy đo độ đục

Cái

6

307

Tủ bảo quản mẫu

Cái

1

308

Máy đo PH

Cái

6

 

Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao

 

 

309

Thiết bị thú y

Bộ

1

310

Hệ thống tưới nước vườn lan nhiệt đới

Hệ thống

1

311

Hệ thống tưới nhỏ giọt khu trồng cây lâu năm

Hệ thống

1

312

Máy cày trung

Chiếc

1

313

Máy phay

Cái

2

314

Máy sấy lúa

Cái

1

315

Máy sàng lọc giống

Cái

1

316

Máy đo độ ẩm lúa

Cái

1

317

Máy rạch hàng

Cái

1

318

Cân phân tích

Cái

1

319

Kính hiển vi quang học 3 mắt

Cái

1

320

Kính hiển vi soi nổi có chụp ảnh

Cái

1

321

Hệ thống Micro Pipette (hút môi trường, hóa chất)

Hệ thống

1

322

Máy cất nước một lần

Cái

1

323

Máy ngập chìm cấy mô

Cái

1

324

Máy phân phối môi trường lỏng

Cái

1

325

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

2

326

Tủ cấy vi sinh

Cái

2

327

Tủ sấy

Cái

1

328

Cột trao đổi ion

Cái

1

329

Kính hiển vi

Cái

1

330

Máy phun thuốc

Cái

3

331

Hệ thống phun sương

Hệ thống

3

332

Máy cấy mô tế bào

Cái

2

 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 

 

333

Hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động

Bộ

1

334

Tủ cấp đông

Cái

1

335

Tủ ấm

Cái

2

336

Máy Block nhiệt khô

Cái

1

337

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống

1

338

Kính hiển vi

Cái

2

339

Máy cất nước

Cái

1

340

Máy phun Honda 4 thì

Cái

30

341

Máy X-quang

Cái

1

342

Nồi hấp dạng đứng

Cái

1

343

Tủ ấm

Cái

1

344

Tủ cấy vô trùng

Cái

1

345

Tủ lạnh

Cái

11

346

Tủ sấy

Cái

1

347

Máy siêu âm

Cái

1

348

Kính hiển vi

Cái

1

349

Máy xét nghiệm

Cái

1

350

Bàn phẫu thuật

Cái

2

351

Bộ dụng cụ y khoa

Bộ

2

352

Đèn mổ

Cái

2

353

Máy thở ôxy

Cái

1

354

Thiết bị và bộ dụng cụ lấy mẫu

Bộ

1

355

Tủ ấm 30°C - ESCO

Cái

1

356

Tủ ấm 41,5°C - ESCO

Cái

1

357

Tủ ấm 37°C - ESCO

Cái

1

358

Tủ ấm 45°C - ESCO

Cái

1

359

Bể điều nhiệt 22 lít của Memmer-Đức

Cái

2

360

Máy đếm khuẩn lạc

Cái

2

361

Tủ cấy vi sinh ESCO

Cái

1

362

Máy dập mẫu (Model BagMixer 400P - Pháp)

Cái

1

363

Tủ lạnh đựng hóa chất sau thanh trùng

Cái

1

364

Bể rửa siêu âm 12 lít - Đức

Bể

1

365

Máy hút khử mùi

Cái

4

366

Tủ âm sâu 80°C (đứng) Panasonic - Nhật

Cái

1

367

Tủ hút khí độc (ChungFu - Đài Loan)

Cái

2

368

Máy đồng nhất mẫu (MP Biomedical - Mỹ)

Cái

1

369

Máy khuấy từ gia nhiệt

Cái

1

370

Máy phát điện dự phòng công suất nhỏ

Cái

2

371

Nhiệt ẩm kế điện tử

Cái

5

372

Cân kỹ thuật

Cái

1

373

Tủ ấm CO2 153 lít

Cái

1

374

Tủ âm (-20°C đến - 30°C)

Cái

1

375

Trang thiết bị và bộ dụng cụ lấy mẫu

Cái

1

376

Máy ảnh

Cái

1

 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản

 

 

377

Bể điều nhiệt

Cái

3

378

Cân kỹ thuật 02 số lẻ

Cái

3

379

Cân phân tích 04 số lẻ

Cái

3

380

Hệ thống lọc vi sinh bằng thủy tinh

Hệ thống

2

381

Máy cất nước 01 lần

Cái

2

382

Máy dập mẫu 400VW

Cái

2

383

Máy đọc ELISA

Cái

2

384

Máy lắc ống nghiệm

Cái

2

385

Máy ly tâm

Cái

2

386

Máy rửa khay vi thể

Cái

2

387

Máy ủ lắc

Cái

2

388

Miccropipette đa kênh

Cái

2

389

Nồi hấp tiệt trùng Purister 60

Cái

3

390

Tủ ấm 1 vỉ

Cái

3

391

Tủ cấy vi sinh

Cái

3

392

Tủ sấy

Cái

2

393

Miccropipep 0.5µl-10µl

Cái

2

394

Miccropipep 10µl-100µl

Cái

3

395

Miccropipep 100µl-1000µl

Cái

3

396

Miccropipep 1000µl-1500µl

Cái

2

397

Giá đỡ Miccropiep

Cái

2

398

Tủ ấm

Cái

3

399

Bộ thổi khí Nitơ

Bộ

2

400

Tủ đông trữ mẫu

Cái

2

401

Bàn áp tường

Cái

7

402

Tủ hút khí độc

Cái

2

403

Tủ lạnh trữ mẫu, thuốc hóa chất

Cái

3

404

Bộ dàn hút mùi trong phòng kiểm nghiệm

Bộ

2

405

Lò vi ba

Cái

2

406

Tủ lạnh

Cái

2

407

Tủ cấp đông

Cái

1

408

Kính hiển vi

Cái

2

409

Máy đếm khuẩn lạc

Cái

1

410

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống

1

411

Tủ ủ vi sinh

Cái

2

 

Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế NN và PTNT

 

 

412

Máy định vị

Cái

6

413

Máy in A0

Cái

1

414

Máy in màu A4

Cái

1

 

Trung tâm Khuyến nông

 

 

415

Máy đo độ dày mỡ lưng và chẩn đoán thai

Cái

3

416

Máy định vị vệ tinh cầm tay GPS

Cái

1

417

Máy bơm công suất

Máy

2

418

Máy sấy hạt 4-8 tấn/mẻ

Cái

1

419

Máy cắt cỏ

Cái

1

420

Máy sàng phân loại 0,4 tấn/h

Cái

1

421

Tủ ấm

Cái

1

422

Tủ sấy

Cái

1

423

Kính hiển vi sinh học

Cái

1

424

Thiết bị nhân bản gen

Cái

1

425

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

1

426

Cân phân tích

Cái

1

427

Bộ đo MT bộ quang phổ so màu

Cái

1

428

Tủ cấy vi sinh

Cái

1

429

Máy ly tâm

Cái

1

430

Tủ thao tác PCR

Cái

1

431

Box hạ thế điện

Cái

1

432

Tủ lạnh đựng mẫu lưu môi trường

Cái

1

433

Kính bảo hiểm tia UV

Cái

1

434

Máy khuấy từ gia nhiệt

Cái

1

435

Máy lắc ống nghiệm

Cái

1

436

Máy bơm cấp nước

Máy

1

437

Máy bơm thoát nước

Máy

1

438

Guồng cánh quạt sục khí

Cái

1

439

Máy nổ dự phòng

Máy

1

440

Bể Composite

Cái

1

441

Hệ thống sục khí cho bể Post

Cái

1

442

Bộ giải phẫu

Cái

1

V

Sở Văn hóa và Thể thao

 

 

 

Thanh tra Sở

 

 

443

Máy đo tiếng ồn

Cái

1

444

Máy quay phim

Cái

1

445

Máy ảnh

Cái

1

 

Thiết bị phục vụ hoạt động của Trung tâm Huấn luyện thể thao

 

 

446

Bàn bóng bàn

Cái

10

447

Bao đấm

Cái

10

448

Bẩy mỡ

Cái

2

449

Bộ thảm tập võ

Bộ

3

450

Dàn ép ngực tạ khối

Cái

2

451

Dàn vai đôi tạ khối

Cái

3

452

Đạp đùi xiên

Cái

2

453

Gánh đùi xiên tạ khối

Cái

2

454

Ghế Massage

Cái

2

455

Giáp điện tử và bộ điều khiển

Cái

1

456

Hàng rào đá phạt

Cái

6

457

Khung lưới rào

Cái

2

458

Khung thành

Cái

6

459

Máy bắn banh

Cái

3

460

Máy bơm hơi

Cái

1

461

Máy cắt cỏ

Cái

2

462

Máy chạy bộ

Cái

6

463

Máy đá đùi tạ khối

Cái

2

464

Máy đan vợt

Cái

1

465

Máy đạp cơ đùi trước

Cái

3

466

Máy đạp đùi sau

Cái

3

467

Máy kéo tạ xô vai

Cái

2

468

Máy Massege

Cái

4

469

Máy mọc đùi tạ khối

Cái

2

470

Máy siêu âm

Cái

2

471

Máy tập bụng tạ khối

Cái

3

472

Máy tập thể lực vạn năng

Cái

2

473

Máy trị liệu

Cái

1

474

Thiết bị điện điều trị tần số thấp vi xử lý

Cái

1

475

Thiết bị điện Laser bán dẫn hồng ngoại

Cái

1

476

Thiết bị sóng ngắn trị liệu

Cái

1

477

Trụ bóng rổ

Bộ

1

478

Xe cắt cỏ

Cái

2

479

Xô dưới tạ khối

Cái

2

480

Xô trên tạ khối

Cái

2

481

Trụ bóng chuyền trong nhà

Bộ

1

482

Trụ bóng chuyền bãi biển

Bộ

3

 

Thiết bị phục vụ hoạt động của Thư viện tỉnh

 

 

483

Máy chiếu chụp tài liệu khổ A2 bán tự động, chuyên dụng để tạo dữ liệu số của thư viện

Cái

1

484

Máy ảnh kỹ thuật số

Cái

2

485

Máy in chữ nổi

Cái

1

486

Máy đọc sách cho người khiếm thị

Cái

1

487

Máy quét mã vạch

Cái

7

488

Thiết bị khử, kích hoạt từ

Cái

4

489

Cổng từ

Cái

3

490

Máy quét mã vạch dành cho kiểm kê

Cái

3

491

Máy ép thẻ bạn đọc

Cái

1

492

Máy Scan (scan thẻ độc giả và phục vụ công tác nghiệp vụ)

Cái

3

493

Máy Casset

Cái

1

494

Máy quay phim

Cái

1

 

Thiết bị phục vụ hoạt động của Bảo tàng tỉnh

 

 

495

Tủ chống ẩm để bảo quản tư liệu của Bảo tàng

Cái

5

 

Thiết bị phục vụ hoạt động của Trung tâm Văn hóa tỉnh

 

 

496

Loa

Cặp

16

497

Power

Cái

12

498

Mixer

Cái

4

499

Micro

Cái

19

500

Equalizer

Cái

3

501

Echo

Cái

3

502

Monitor

Cái

3

503

Bộ quản lý âm thanh KTS

Bộ

2

504

Đèn Par Led 3W

Cái

32

505

Bàn điều khiển ánh sáng

Cái

3

506

Công suất ánh sáng

Cái

4

507

Chân đèn

Cái

8

508

Đèn Moving Head

Cái

20

509

Máy ảnh

Cái

1

510

Máy quay phim

Cái

1

511

Máy tạo khói

Cái

2

512

Loa siêu trầm tích hợp công suất bên trong

Cặp

4

513

Loa 2 Way tích hợp công suất bên trong

Cặp

6

514

Loa kiểm âm tích hợp công suất bên trong

Cặp

6

515

Bộ trộn âm thanh kỹ thuật số

Cái

2

516

Máy tạo khói

Cái

2

517

Dây Cable tín hiệu chống nhiễu

Mét

1.000

518

Dây điện cấp nguồn cho các loa

Mét

1.000

519

Jack kết nối thiết bị ánh sáng

Bộ

2

520

Jack kết nối thiết bị âm thanh

Bộ

2

521

Thùng đựng bảo quản bàn trộn âm thanh, ánh sáng

Cái

4

522

Sân khấu 200m

Cái

2

 

Thiết bị phục vụ hoạt động của Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

523

Máy ảnh chuyên dùng

Cái

6

 

Thiết bị phục vụ hoạt động của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng

 

 

 

Thiết bị âm thanh trong rạp

 

 

524

Bàn trộn âm kỹ thuật số

Cái

1

525

Bộ kiểm soát hệ thống loa

Cái

1

526

Cable line 24 ngõ vào/8 ngõ ra

Bộ

2

527

Cable nguồn điện cấp nguồn cho các loa

Bộ

2

528

Chân Micro

Cái

30

529

DI Box

Cái

16

530

Khung treo loa

Bộ

2

531

Loa Mornitor cho sân khấu

Cái

12

532

Loa Sub

Cái

8

533

Loa treo

Cái

16

534

Loa siêu trầm tích hợp công suất bên trong

Cái

4

535

Micro cài áo

Bộ

6

536

Micro cho nhạc cụ

Cái

17

537

Micro cho trống

Cái

16

538

Micro không dây

Bộ

20

539

Palang điện treo loa 2 tấn

Cái

2

540

Soudcard

Cái

1

541

Tủ điện

Bộ

1

542

Máy vi tính xách tay điều khiển âm thanh

Bộ

2

543

Micro phát phiểu

Cái

2

 

Thiết bị ánh sáng trong rạp

 

 

544

Bàn điều khiển

Cái

1

545

Bộ khuếch đại tín hiệu

Cái

10

546

Công suất

Cái

4

547

Dàn khung treo đèn

Mét

200

548

Đèn Beam

Cái

24

549

Đèn Follow

Cái

2

550

Đèn Fressnel

Cái

16

551

Đèn khán giả

Cái

12

552

Đèn Moving Head

Cái

72

553

Đèn Profile

Cái

16

554

Đèn Par Led

Cái

24

555

Máy khói Hazer

Cái

4

556

Palang điện treo loa 2 tấn

Cái

8

557

Tủ điện

Bộ

1

558

Đèn Par Led

Cái

64

559

Máy vi tính xách tay điều khiển ánh sáng

Bộ

2

 

Nhạc cụ cho dàn nhạc

 

 

560

Bộ Percusion

Bộ

1

561

Đàn bầu

Cái

1

562

Đàn đá

Bộ

1

563

Đàn Ghita

Cái

2

564

Đàn nhị

Cái

1

565

Đàn Organ

Cái

2

566

Đàn Piano

Cái

1

567

Đàn tranh

Cái

2

568

Đàn trưng

Cái

2

569

Đàn tứ

Cái

1

570

Đàn tứ đại

Cái

1

571

Hộp phá tiềng đàn

Bộ

2

572

Hộp phá tiếng trống

Bộ

2

573

Sáo

Cái

1

574

Sáo Fulute

Bộ

1

575

Trống Cazon

Bộ

1

576

Trống dân tộc

Cái

1

577

Trống điện tử

Bộ

1

578

Trống Jazz

Bộ

1

 

Thiết bị âm thanh ngoài trời

 

 

579

Bàn trộn âm kỹ thuật số

Cái

1

580

Amplifier

Bộ

2

581

Bộ kiểm soát hệ thống loa

Cái

4

582

Cable Line 24 ngõ vào/8 ngõ ra

Bộ

4

583

Chân Micro

Cái

30

584

DI Box

Cái

16

585

Khung treo loa

Bộ

2

586

Loa Mornitor cho sân khấu

Cái

22

587

Loa Sub

Cái

28

588

Loa treo

Cái

44

589

Micro cài áo không dây

Bộ

6

590

Micro cho nhạc cụ

Cái

17

591

Micro cho trống

Cái

16

592

Micro đo

Cái

1

593

Micro không dây

Bộ

20

594

Palang điện treo loa 2 tấn

Cái

6

595

Soudcard

Cái

1

596

Tủ điện

Bộ

1

 

Thiết bị ánh sáng ngoài trời

 

 

597

Bàn điều khiển

Cái

1

598

Bộ khuếch đại tín hiệu

Cái

10

599

Công suất

Cái

8

600

Dàn khung treo đèn

Mét

500

601

Đèn Beam

Cái

60

602

Đèn Follow

Cái

2

603

Đèn Fressnel

Cái

36

604

Đèn pha Led

Cái

24

605

Đèn khán giả

Cái

60

606

Đèn Moving Head

Cái

140

607

Đèn Profile

Cái

36

608

Máy khói Hazer

Cái

6

609

Palang điện treo loa 2 tấn

Cái

16

610

Tủ điện

Bộ

1

 

Thiết bị phục vụ hoạt động của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống

 

 

611

Màn hình Led 60m2

Cái

1

612

Máy quay phim

Cái

1

 

Nhạc cụ cho dàn nhạc

 

 

613

Đàn bầu

Cây

2

614

Đàn Guitar

Cây

2

615

Đàn nhị

Cây

2

616

Đàn Organ

Cây

2

617

Đàn tranh

Cây

2

618

Equalizer

Cái

10

619

Sáo

Cây

2

620

Trống dân tộc

Cái

10

621

Chiêng

Cái

2

622

Trống điện tử

Cái

2

 

Thiết bị âm thanh

 

 

623

Mixer 32 Line kỹ thuật số

Cái

3

624

Mixer 24 đường (M24)

Cái

2

625

Loa Full liền

Cặp

12

626

Loa Sub liền

Cặp

6

627

Loa Line Array liền công suất

Cặp

14

628

Loa kiểm âm liền công suất

Cặp

8

629

Loa Full

Cặp

12

630

Công suất cho loa

Cái

3

631

Loa kiểm tra liền

Cặp

6

632

Dây Line 16 Line

Sợi

1

633

Micro không dây cầm tay

Cái

18

634

Micro không dây đeo áo, móc tai

Cái

48

635

Micro nhạc cụ

Cái

24

636

Loa thùng

Cặp

6

637

Cable Line tín hiệu

Sợi

2

638

Khung treo loa

Cái

2

639

Kệ để loa

Cái

4

640

Echo

Cái

2

641

Loa Mornitor cho sân khấu

Cái

8

642

Laptop

Cái

2

643

Chân Micro

Cái

20

644

Dây tín hiệu 3 lõi chống nhiễu

Mét

600

645

Dây điện nguồn

Mét

600

646

Jack tín hiệu (các loại)

Cái

800

647

MCB cho hệ thống âm thanh

Bộ

2

648

Cable tín hiệu

Bộ

2

649

Giá để loa

Bộ

2

650

Máy vi tính xách tay điều khiển âm thanh

Bộ

2

651

Máy quay

Cái

1

 

Thiết bị ánh sáng

 

 

652

Đèn Par vỏ nhôm bóng đúc

Cái

48

653

Đèn kỹ thuật sân khấu

Cái

18

654

Đèn pha Led đổi màu

Cái

36

655

Công suất đèn 12 kênh

Cái

3

656

Bàn điều khiển ánh sáng kỹ thuật số

Cái

3

657

Máy tạo khói

Cái

6

658

Dây loa, Jack và các phụ kiện

Bộ

1

659

Đèn Moving Head

Cái

22

660

Đèn Fressnel

Cái

22

661

Đèn Par Led 54 bóng

Cái

80

662

Đèn Par 64 - 1000W

Cái

48

663

Công suất cho đèn Par 64

Cái

4

664

Đèn Follow

Cái

2

665

Đèn Beam

Cái

8

666

Tủ điện

Bộ

2

667

Tủ đựng công suất đèn

Cái

2

668

Trụ đèn

Cặp

2

669

Dàn khung treo đèn

Mét

500

670

Bộ khuếch đại tín hiệu

Cái

2

671

Dây tín hiệu 3 lõi chống nhiễu

Mét

400

672

Dây điện nguồn

Mét

400

673

Phích điện nguồn

Cái

400

674

Jack tín hiệu

Cái

200

675

MCB cho hệ thống ánh sáng

Bộ

2

676

Tời dàn khung nhôm

Cái

4

677

Đế khung nhôm

Cái

4

678

Hệ thống khung bao nhôm

Mét

64

 

Thiết bị phục vụ hoạt động của Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao

 

 

679

Hệ thống tưới phun tự động sân cỏ và thiết bị cắt cỏ

Hệ thống

1

680

Bàn bóng bàn

Cái

4

681

Bảng điểm điện tử nhà thi đấu

Cái

1

682

Bảng điểm điện tử thay người và báo thời gian

Cái

1

683

Bộ khung kéo cờ treo thưởng

Bộ

1

684

Bộ nhảy cao (gồm trụ, nệm, xà)

Bộ

1

685

Đồng hồ 24 giây (2 cái/bộ)

Bộ

4

686

Ghế trọng tài điền kinh 8 chỗ

Cái

2

687

Hệ thống âm thanh nhà thi đấu

Bộ

1

688

Khung cầu môn

Cái

4

689

Khung vòm trượt 3 tầng

Cái

1

690

Loa cầm tay

Cái

1

691

Máy phun thuốc

Cái

1

692

Rào vượt (10 cái/bộ)

Bộ

10

693

Sân đài thi đấu Boxing

Bộ

1

694

Tạ đẩy

Cái

8

695

Thảm cầu lông

Bộ

4

696

Thảm thi đấu: Karatedo, Teakwondo

Bộ

2

697

Thảm thi đấu Hapkido (20 tấm)

Bộ

1

698

Trụ bóng rổ thi đấu

Bộ

1

699

Trụ cầu lông thi đấu

Bộ

1

700

Trụ cầu mây

Bộ

2

701

Xe lu

Cái

3

702

Xe cắt cỏ

Cái

1

 

Thiết bị phục vụ hoạt động của Trung tâm Điện ảnh

 

 

703

Hệ thống âm thanh Surround

Bộ

8

704

Máy chiếu Video

Cái

8

705

Màn chiếu Motor

Cái

8

706

Camera quay phim

Cái

1

707

Màn ảnh 200inch

Cái

6

708

Khung màn ảnh

Cái

6

709

Chân máy chiếu

Cái

6

710

Máy tính xách tay phục vụ chiếu phim

Bộ

6

 

Thiết bị âm thanh

 

 

711

Bộ lọc

Bộ

1

712

 Bàn Mixer

Bộ

1

713

Bộ phân tần số

Cái

1

714

Amply

Bộ

1

715

Loa Sub

Cái

4

716

Loa treo tường

Cái

4

717

Micro không dây

Cái

2

718

Hộp điều khiển

Cái

1

719

Bộ vang số

Cái

1

720

Tủ chứa máy

Bộ

1

VI

Sở Tài chính

 

 

721

Thiết bị KTS chuyên dùng phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành và kiểm tra giá (bao gồm: Laptop cấu hình cao, máy in di động và các phụ kiện đính kèm)

Bộ

6

VII

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

Cơ sở Cai nghiện ma túy

 

 

 

Bộ thiết bị dạy nghề kỹ thuật gò hàn nông thôn:

 

 

722

- Nhóm thiết bị chuyên ngành gò hàn

Cái

1

723

- Nhóm thiết bị dụng cụ - đồ gá

Cái

1

724

- Nhóm thiết bị hỗ trợ đào tạo

Cái

1

725

- Bộ thiết bị bảo hộ lao động

Cái

1

 

 Bộ thiết bị dạy nghề mộc dân dụng

 

 

726

- Bộ thiết bị vẽ kỹ thuật

Cái

1

727

- Bộ dụng cụ thiết bị cơ bản

Cái

1

728

- Bộ dụng cụ thiết bị chuyên ngành

Cái

1

729

- Bộ dụng cụ đóng đồ mộc dân dụng

Cái

1

730

- Nguyên vật liệu thực hành

Cái

1

731

- Bộ thiết bị bảo hộ lao động

Cái

1

 

Bộ thiết bị dạy nghề xe máy

 

 

732

- Thiết bị dụng cụ an toàn

Cái

1

733

- Nhóm dụng cụ tháo lắp, thiết bị đo kiểm tra

Cái

1

734

- Nhóm thiết bị, mô hình học cụ

Cái

1

735

- Thiết bị phục vụ học nghề

Cái

1

736

Máy cày loại trung

Cái

1

737

Máy múc loại trung

Cái

1

738

Màn hình Led 70 Inch phục vụ tuyên truyền

Cái

1

739

Máy ảnh kỹ thuật số

Cái

1

740

Máy quay phim

Cái

1

741

Máy tập thể lực vạn năng

Cái

3

742

Máy trị liệu phục hồi

Cái

3

743

Máy chạy bộ

Cái

5

744

Bộ tập thể hình

Cái

1

745

Bộ dụng cụ tập thể dục đa năng

Cái

1

746

Bộ bóng bàn

Cái

2

747

Tủ lạnh bảo quản mẫu, thuốc

Cái

1

748

Tủ đông

Cái

1

749

Tủ sấy Inox dụng cụ y tế

Cái

1

750

Tủ hấp Inox dụng cụ y tế

Cái

1

751

Giường cấp cứu

Cái

2

752

Gường bệnh

Cái

5

753

Máy thở

Cái

1

754

Máy tạo Oxy

Cái

1

755

Máy đo chức năng hô hấp

Cái

1

756

Máy đo điện tim

Cái

1

757

Máy điều hòa phục vụ phòng điều trị bệnh

Cái

5

758

Máy nóng lạnh

Cái

1

759

Máy giặt 30kg

Cái

1

760

Bộ dàn âm thanh ngoài trời (âm ly, loa, micro)

Cái

1

761

Bộ thiết bị ánh sáng (bàn điều khiển, bộ khếch đại tín hiệu, đèn, máy khối)

Cái

1

762

Hệ thống loa phát thanh

Cái

1

763

Bộ đàm

Cái

5

764

Ống nhòm đêm

Cái

1

765

Ống nhòm ngày

Cái

1

 

Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Ninh Hòa

 

 

766

Tivi 52 Inch

Cái

6

767

Máy nước nóng lạnh

Cái

2

768

Máy sóng ngắn điều trị mất ngủ

Cái

1

769

Máy nghe nhạc tập dưỡng sinh

Cái

1

770

Máy kéo dãn cột sóng

Cái

1

771

Máy chạy Oxy cao áp

Cái

1

772

Bộ dụng cụ nhổ răng sữa

Cái

1

773

Bộ hấp dụng cụ y tế

Cái

1

774

Bàn quay tập đứng

Cái

1

 

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

 

 

775

Đèn sưởi ấm cho trẻ sơ sinh

Cái

1

776

Giường ủ ấm cho trẻ sơ sinh

Cái

1

777

Xe đẩy thuốc và dụng cụ

Cái

1

778

Giường bệnh đa năng

Cái

1

 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh

 

 

779

Máy Scan chuyên dùng cấu hình cao

Cái

2

 

Trường Trung cấp Nghề Diên Khánh

 

 

780

Máy hàn nhựa đa năng ESW

Cái

1

781

Màn hình Tivi Led 70 Inch

Cái

1

782

Hệ thống âm thanh

Bộ

1

783

Cabin thực hành ngoại ngữ

Bộ

21

784

Tủ đông

Tủ

1

785

Tủ mát

Tủ

1

786

Bàn sơ chế

Cái

4

787

Máy rửa bát, đĩa, ly

Cái

1

788

Máy xay thực phẩm

Cái

1

789

Bếp Á loại vừa

Cái

6

790

Bếp Âu

Cái

1

791

Lò nướng đa năng

Cái

1

792

Lò nướng mặt ­(Salamender)

Cái

1

793

Giá để dụng cụ bộ 4 chiếc

Cái

1

794

Xe đẩy 2 tầng

Cái

1

795

Bộ xoong nồi 14 chiếc

Cái

6

796

Bộ chảo chống dính đáy bằng, lõm

Cái

6

797

Bộ dụng cụ chế biến 15 món

Cái

1

798

Bộ dao bếp và dao tỉa

Cái

6

799

Bàn một chậu rửa Inox

Cái

2

800

Giá để thực phẩm khô

Cái

2

801

Nồi nấu nước dùng

Cái

6

802

Nồi hấp 2 tầng Inox

Cái

6

803

Nồi cơm, ấm nước

Cái

2

804

Máy làm đá viên

Cái

1

805

Máy xay đá

Cái

1

806

Máy xay sinh tố

Cái

3

807

Tủ lạnh, mát

Cái

1

808

Tủ cất giữ dụng cụ phục vụ

Cái

2

809

Bàn vuông

Cái

6

810

Bàn tròn

Cái

4

811

Ghế ngồi

Cái

24

812

Bộ dụng cụ vệ sinh 8 món

Cái

1

813

Bộ đồ ăn Á

Cái

24

814

Bộ đồ ăn Âu

Cái

24

815

Bộ dụng cụ phục vụ trà

Cái

24

816

Bộ dụng cụ phục vụ cà phê

Cái

24

817

Bếp từ, nồi lẩu

Cái

6

818

Quầy Bar

Cái

1

819

Bàn 1 chậu rửa

Cái

6

820

Lò nướng bánh

Cái

1

821

Máy trộn bột loại nhỏ

Cái

6

822

Máy cán bột

Cái

1

823

Cân điện tử

Cái

3

824

Dụng cụ làm bánh kem

Bộ

6

825

Máy làm kem

Bộ

1

826

Bộ dụng cụ cứu thương, cấp cứu

Bộ

1

827

Hệ thống âm thanh

Cái

1

828

Giá cất trữ dụng cụ

Bộ

2

829

Bộ khăn phục vụ các loại

Bộ

8

830

Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động

Cái

1

831

Mô hình trục, ổ trục và khớp nối

Cái

1

832

Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay

Cái

1

833

Màn hình Tivi Led 70 Inch

Cái

1

834

Panne mạch điện cơ bản: Mạch chiếu sáng, mạch điện bảo vệ

Cái

1

835

Panen mạch điện ô tô: Hệ thống chiếu sáng, đánh lửa, tín hiệu, khởi động

Cái

1

836

Mô hình cắt bổ một số cụm chi tiết của ô tô

Cái

4

837

Mô hình ô tô cắt bổ sử dụng động cơ xăng truyền động cầu trước

Cái

1

838

Mô hình ô tô cắt bổ sử dụng động cơ Diesel truyền động cầu sau

Cái

1

839

Mô hình cắt bổ động cơ sử dụng hệ thống phun xăng điện tử gián tiếp

Cái

1

840

Mô hình cắt bổ động cơ sử dụng hệ thống phun dầu điện tử

Cái

1

841

Mô hình cắt bổ động cơ Hybrid hoặc động cơ + truyền lực Hybrid

Cái

1

842

Mô hình ô tô cắt bổ sử dụng động cơ xăng truyền động cầu trước

Cái

1

843

Mô hình ô tô cắt bổ sử dụng động cơ Diesel truyền động cầu sau

Cái

1

844

Mô hình cắt bổ động cơ sử dụng hệ thống phun xăng điện tử gián tiếp

Cái

1

845

Mô hình cắt bổ động cơ sử dụng hệ thống phun dầu điện tử

Cái

1

846

Mô hình cắt bổ động cơ Hybrid hoặc động cơ + truyền lực Hybrid

Cái

1

847

Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ

Cái

1

848

Mô hình cắt bổ động cơ Diesel 4 kỳ

Cái

1

849

Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp VE

Cái

1

850

Mô hình hệ thống đánh lửa bằng điện tử không tiếp điểm

Cái

1

851

Mô hình hệ thống điện xe ô tô

Cái

1

852

Mô hình hệ thống truyền lực

Cái

3

853

Mô hình hệ thống treo độc lập

Cái

3

854

Mô hình hệ thống treo phụ thuộc

Cái

3

855

Mô hình hệ thống lái cơ khí tổng hợp

Cái

1

856

Mô hình hệ thống lái trợ lực thủy lực

Cái

2

857

Mô hình hệ thống lái trợ lực điện

Cái

2

858

Mô hình hệ thống phanh dầu

Cái

1

859

Mô hình hệ thống phanh khí

Cái

1

860

Mô hình hệ thống phanh ABS

Cái

2

861

Mô hình hộp số tự động

Cái

1

862

Động cơ xăng dùng chế hòa khí

Bộ

01

863

Động cơ Diesel dùng bơm cao áp PE

Bộ

01

864

Hộp số tự động

Bộ

2

865

Các cụm tháo rời của hệ thống bôi trơn

Bộ

1

866

Các bộ phận tháo rời của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng dùng chế hòa khí

Bộ

3

867

Chi tiết tháo rời của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Diesel

Bộ

3

868

Các bộ phận tháo rời của hệ thống khởi động và đánh lửa

Bộ

3

869

Các bộ phận tháo rời của hệ thống lái

Bộ

3

870

Cơ cấu phanh tay

Bộ

1

871

Các cụm tháo rời của hệ thống phanh dầu

Bộ

3

872

Các cụm tháo rời của hệ thống phanh khí nén

Bộ

3

873

Bàn thực hành tháo, lắp

Cái

1

874

Xe để chi tiết

Bộ

2

875

Bộ vam tháo sơ mi - xy lanh

Bộ

1

876

Bộ vam tháo xu páp

Bộ

3

877

Vam tháo lọc dầu

Cái

3

878

Vam tháo pu ly bơm cao áp

Cái

3

879

Vam tháo ổ bi đũa

Cái

3

880

Vam ép lò xo pít tông bơm cao áp

Cái

3

881

Vam moay ơ đầu trục bánh xe

Cái

1

882

Vam tháo rô tuyn

Cái

1

883

Vam tháo lò xo giảm xóc

Cái

1

884

Bộ vam tháo vô lăng

Bộ

1

885

Vam ép pít tông phanh

Cái

1

886

Cầu nâng 2 trụ

Cái

1

887

Kích cá sấu

Cái

1

888

Kích con đội thủy lực

Cái

1

889

Máy ép thuỷ lực

Cái

1

890

Giá đỡ cụm Piston thanh truyền chuyên dụng

Cái

2

891

Giá chuyên dùng cho tháo, lắp vòi phun

Cái

2

892

Giá chuyên dùng treo bơm cao áp

Cái

3

893

Máy cân bơm cao áp

Cái

1

894

Dụng cụ kiểm tra vòi phun nhiên liệu

Bộ

3

895

Máy chẩn đoán

Bộ

1

896

Băng thử máy phát máy đề tích hợp

Bộ

1

897

Thiết bị kiểm tra đèn pha

Bộ

1

898

Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe

Bộ

1

899

Thiết bị kiểm tra rung lắc 3 chiều

Bộ

1

900

Dụng cụ đo áp suất dầu hộp số tự động

Bộ

1

901

Thiết bị xả dầu hộp số tự động

Bộ

1

902

Máy rửa nước áp lực cao

Cái

1

903

Bộ dụng cụ tháo đĩa đệm con đội

Bộ

1

904

Máy mài xu páp

Bộ

1

905

Hệ thống cấp dầu bôi trơn

Bộ

1

906

Dụng cụ xúc rửa làm sạch hệ thống bôi trơn

Bộ

1

907

Dụng cụ thay dung dịch nước làm mát

Bộ

1

908

Thiết bị thông rửa hệ thống nhiên liệu và làm sạch động cơ Diesel

Bộ

1

909

Máy tán đinh ri vê

Cái

1

910

Bộ đồ nghề tháo, lắp kính chắn gió chuyên dụng

Bộ

1

911

Đèn sấy sơn cục bộ

Cái

1

912

Máy ép tuy ô thủy lực

Cái

1

913

Bộ bàn nguội sắt sơn tĩnh điện

Bộ

4

914

Panme đo trong kiểu có mũi

Cái

1

915

Panme đo 3 chấu

Cái

1

916

Nivô cân bằng đế chữ -V

Cái

1

917

Máy thử độ cứng cầm tay

Cái

1

918

Tủ thiết bị chuyên dùng (dụng cụ sửa chữa)

Cái

1

919

Mô hình dàn trãi động cơ xe máy 4 thì

Cái

1

920

Mô hình dàn trãi động cơ xe máy 2 thì

Cái

1

921

Máy vi tính phục vụ dạy học

Cái

24

922

Switch

Cái

1

923

Màn hình Tivi Led 70 Inch

Cái

1

924

Tai nghe Headphone 24 chiếc

Cái

1

925

Máy quét ảnh

Cái

1

926

Thiết bị thu sóng Wifi trọn bộ 24 chiếc

Bộ

1

927

Bộ đồ nghề sửa chữa máy tính

Bộ

2

928

Thiết bị kích sóng Wifi Repeater Wifi

Bộ

1

929

Máy chủ Bootrom

Bộ

1

930

Dụng cụ cứu thương

Bộ

3

931

Dụng cụ bảo hộ lao động

Bộ

3

932

Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện

Bộ

1

933

Máy mài cầm tay

Cái

3

934

Máy mài hai đá

Cái

2

935

Máy khoan bàn

Cái

1

936

Đồ gá uốn kim loại

Cái

3

937

Vam uốn

Cái

6

938

Bàn thực hành quấn dây máy điện

Cái

9

939

Bộ thực hành điện tử cơ bản

Cái

6

940

Bàn thực hành điều khiển động cơ

Cái

3

941

Bộ thực hành kỹ thuật xung

Cái

3

942

Bộ thực hành kỹ thuật số

Cái

3

943

Đầu dò Logic

Cái

6

944

Kít thực tập

Cái

6

945

Cảm biến

Cái

3

946

Bộ đồ nghề gia công ống SP

Bộ

6

947

Tai nghe gọi cửa

Bộ

3

948

Bàn vẽ kỹ thuật

Bộ

18

949

Linh kiện thực hành điện tử công suất

Bộ

6

950

Mô hình mạch điện các máy công cụ: Máy tiện, phay, khoan, doa, cầu trục, máy kéo

Bộ

1

951

Mô hình điều khiển động cơ Servo

Bộ

3

952

Mô hình bình trộn

Bộ

1

953

Màn hình Led

Bộ

2

954

Điều khiển động cơ AC 1 pha & 3 pha

Bộ

2

955

Hệ thống truyền động điện theo hệ máy phát - động cơ

Bộ

1

956

Điều khiển thang máy 4 tầng

Bộ

1

957

Mô hình phân loại sản phẩm theo màu

Cái

1

958

Hộp thí nghiệm cho PLC, bao gồm:

Bộ

1

959

Mô hình thực hành lắp đặt điện trong xây dựng

Bộ

1

960

Bộ dụng cụ đồ nghề điện công nghiệp và dân dụng

Bộ

1

961

Mô hình dàn trải tủ lạnh gia đình

Cái

1

962

Bộ dụng cụ đồ nghề điện công nghiệp và dân dụng

Bộ

1

963

Máy nén xoắn ốc

Cái

2

964

Van tiết lưu nhiệt, lưu tay

Cái

5

965

Màn hình Tivi Led 70 Inch

Cái

1

966

Máy đo độ ẩm, đo lưu lượng, đo nhiệt độ

Cái

2

967

Máy đo khoảng cách

Cái

2

968

Mô hình tủ đông tiếp xúc

Cái

1

969

Mô hình dàn trải hệ thống sản xuất đá viên

Cái

1

970

Mô hình điều hòa trung tâm làm lạnh bằng nước

Cái

1

971

Thiết bị đo đa năng

Cái

1

972

Bộ thiết bị dùng cho thực hành kỹ năng lắp điện

Bộ

1

973

Bộ nguồn cung cấp DC

Bộ

1

974

Bộ bàn thực hành khí nén - điện khí nén

Bộ

1

975

Mô hình điều hòa 2 chiều nóng lạnh dàn trải

Cái

1

976

Mô hình điều hòa 1 chiều lạnh dàn trải

Cái

1

977

Mô hình máy lạnh công nghiệp 2 máy nén

Cái

1

978

Mô hình hệ thống lạnh đông hai cấp

Cái

1

979

Mô hình kho lạnh dàn trải

Cái

1

980

Mô hình dàn trải điều hòa trên ô tô

Cái

1

981

Thiết bị thực hành điều hòa trung tâm

Cái

1

982

Thiết bị thực hành điện kho lạnh

Cái

1

983

Thiết bị thực hành điều hòa biến tần

Cái

1

984

Thiết bị thực hành kiểm tra tính năng máy nén làm lạnh

Cái

1

985

Thiết bị kiểm tra hệ thống tuần hoàn làm lạnh (bơm nhiệt)

Cái

1

986

Máy thu hồi Gas lạnh

Cái

1

987

Bơm hút chân không 2 cấp

Cái

1

988

Bàn gá trung tâm

Cái

1

989

Dụng cụ nong loe ống đồng

Cái

1

990

Loe lệch tâm

Cái

1

991

Máy xịt rửa điều hòa

Cái

1

992

Bộ hàn gió đá

Bộ

1

993

Mô hình tủ lạnh dàn trãi

Cái

1

994

Mô hình dàn trải máy lạnh 2 cục 2 chiều

Cái

1

995

Bộ thực hành kỹ năng điện lạnh ô tô dàn trãi

Cái

1

996

Mô hình điện lạnh ô tô có đánh pan

Cái

1

997

Bộ thực hành kỹ năng rơ le điện lạnh

Bộ

2

998

Máy tính để phục vụ trình chiếu

Cái

1

999

Thiết bị phòng cháy chữa cháy

Cái

2

1000

Bộ dụng cụ cầm tay làm bánh (8 chiếc)

Bộ

1

1001

Bộ thâu Inox, 5 Size, (bộ 5 kích cỡ)

Bộ

1

1002

Bộ rỗ Inox, 5 Size, đường kính (6 chủng loại)

Bộ

1

1003

Bộ khuôn bánh Gato (6 chủng loại)

Bộ

1

1004

Bộ dụng cụ dần, đập làm mềm thịt (4 chủng loại)

Bộ

1

1005

Máy ép trái cây (bộ 2 cái)

Cái

1

1006

Máy đánh trứng cầm tay (bộ 3 cái)

Cái

1

1007

Bộ phới lồng, ray lược Inox (3 chủng loại )

Bộ

1

1008

Bộ khuôn làm bánh Inox (bộ 16 chiếc)

Bộ

1

1009

Bộ khuôn, đường kính 20cm

Bộ

1

1010

Bộ khuôn bánh Pizza, bánh kem (bộ 14 chiếc)

Bộ

1

1011

Bộ dĩa vuông sứ trắng đường kính 30-40cm (20 chiếc)

Bộ

1

1012

Bộ dĩa tròn sứ trắng đường kính 30-40cm (20 chiếc)

Bộ

1

1013

Bộ dĩa Ovan sứ trắng dài 40cm (20 chiếc)

Bộ

1

1014

Bộ tộ kho cá, đường kính 16-18cm (20 chiếc)

Bộ

1

1015

Bộ tô sứ trắng đường kính 18cm (20 chiếc)

Bộ

1

1016

Bộ cán bột bằng gỗ có trục lăn, 3 size (nhỏ, vừa, lớn)

Bộ

1

1017

Bộ treo + lái tổng hợp (cho tháo lắp)

Bộ

1

1018

Hệ thống kiểm tra kim phun làm sạch vòi Spin

Bộ

1

1019

Máy chuẩn đoán hệ thống điện, điện tử trên xe ô tô

Cái

1

1020

Mô hình động cơ Diesel EDC phun nhiên liệu điện tử

Cái

1

1021

Mô hình hệ thống điện thân xe

Cái

1

1022

Mô hình hệ thống phun xăng điện tử và đánh lửa trực tiếp DIS

Cái

1

1023

Thiết bị âm thanh dùng cho giảng viên

Cái

1

1024

Máy in 2 măt, scan, copy, in qua Wifi

Cái

2

1025

Máy Photocopy A3, A4

Cái

1

1026

Hệ thống âm thanh công suất lớn

Bộ

1

1027

Bộ điều hòa tủ đứng (2 tủ/bộ)

Bộ

1

 

Trường Trung cấp Nghề Cam Ranh

 

 

1028

Máy hàn hồ quang xoay chiều

Cái

6

1029

Máy hàn hồ quang một chiều

Cái

6

1030

Máy hàn MAG

Cái

6

1031

Máy hàn TIG

Cái

6

1032

Máy hàn tự động dưới lớp thuốc

Cái

1

1033

Máy cắt ôxy khí cháy

Cái

2

1034

Máy hàn khí

Cái

6

1035

Máy hàn điểm

Cái

1

1036

Máy hàn điểm cầm tay

Cái

3

1037

Máy hàn tiếp xúc đường

Cái

1

1038

Lò nhiệt luyện

Cái

1

1039

Máy cắt khí con rùa

Cái

2

1040

Máy cắt khí chuyên dùng

Cái

1

1041

Máy cắt Plasma

Cái

2

1042

Máy thử độ cứng vật liệu

Cái

1

1043

Máy thử kéo, nén vạn năng

Cái

1

1044

Máy soi tổ chức kim loại

Cái

1

1045

Máy cắt mẫu kim loại

Cái

1

1046

Máy mài mẫu

Cái

1

1047

Máy siêu âm kim loại

Cái

1

1048

Máy thử độ dai va đập

Cái

1

1049

Kính hiển vi

Cái

2

1050

Máy đo độ nhám

Cái

1

1051

Cabin hàn

Cái

34

1052

Cơ cấu truyền chuyển động quay

Cái

1

1053

Cơ cấu biến đổi chuyển động

Cái

1

1054

Trục, ổ trục và khớp nối

Cái

1

1055

Mô hình dầm chịu lực

Cái

6

1056

Máy phát điện xoay chiều 1 pha

Cái

1

1057

Máy phát điện xoay chiều 3 pha

Cái

1

1058

Bàn thực hành điện tử cơ bản

Cái

6

1059

Bàn TH điều khiển động cơ

Cái

3

1060

Bộ thực hành kỹ thuật xung

Bộ

3

1061

Bộ thực hành kỹ thuật số

Bộ

3

1062

Bàn thực hành đa năng

Cái

6

1063

Bộ điều khiển tốc độ động cơ

Bộ

3

1064

Khí cụ điện

Bộ

6

1065

Dụng cụ đo lường điện

Bộ

6

1066

Bộ lập trình LOGO

Bộ

6

1067

Bộ lập trình EASY

Bộ

6

1068

Bộ lập trình ZEN

Bộ

6

1069

Dụng cụ dùng cho lắp đặt đường dây, cáp

Bộ

1

1070

Cabin lắp đặt điện chiếu sáng

Bộ

6

1071

Cabin thực tập lắp đặt máy lạnh và điều hòa không khí

Bộ

3

1072

Bàn thực hành PLC

Cái

9

1073

Bàn thực hành điện tử công suất

Cái

6

1074

Mô hình thực hành khí nén

Cái

3

1075

Mô hình thực hành điện khí nén

Cái

3

1076

MH mạch điện các máy công cụ

Cái

1

1077

Mô hình dàn trải máy giặt

Cái

3

1078

Mô hình máy phát động cơ

Cái

3

1079

MH điều khiển động cơ Servo

Cái

3

1080

Mô hình điều khiển băng tải

Cái

1

1081

Mô hình điều khiển thang máy

Cái

1

1082

Máy may một kim điện tử

Cái

18

1083

Máy may hai kim

Cái

2

1084

Máy vắt sổ

Cái

2

1085

Máy cuốn ống

Cái

2

1086

Máy thùa khuyết đầu bằng

Cái

1

1087

Máy thùa khuyết đầu tròn

Cái

1

1088

Máy dập cúc

Cái

1

1089

Máy đính cúc

Cái

1

1090

Máy đính bọ

Cái

1

1091

Máy đột

Cái

1

1092

Máy lộn cổ

Cái

1

1093

Máy vắt gấu

Cái

1

1094

Máy trần chun

Cái

1

1095

Máy ép Mex tự động

Cái

1

1096

Máy cắt vòng

Cái

1

1097

Máy cắt vải đẩy tay

Cái

2

1098

Bàn hút, cầu là, bàn là hơi

Cái

2

1099

Máy rửa bát, đĩa

Cái

1

1100

Máy rửa ly, tách

Cái

1

1101

Tủ bảo quản rượu vang

Cái

1

1102

Tủ ướp lạnh ly

Cái

1

1103

Tủ làm nóng đĩa

Cái

1

1104

Quầy Bar

Cái

1

1105

Máy cưa xương

Cái

1

1106

Lò nướng hấp đa năng

Cái

1

1107

Lò nướng bánh mỳ

Cái

2

1108

Tủ ủ bột

Cái

2

1109

Máy làm kem

Cái

3

1110

Máy rửa chén, ly

Cái

1

1111

Máy rửa bát, đĩa

Cái

1

1112

Máy cưa xương

Cái

1

1113

Tủ làm nóng đĩa

Cái

1

1114

Tủ ướp lạnh ly

Cái

1

1115

Tủ bảo quản rượu vang

Cái

1

1116

Lò nướng hấp đa năng

Cái

1

1117

Quầy Bar

Cái

1

1118

Máy toàn đạc điện tử

Cái

2

1119

Máy kinh vỹ bán điện tử

Cái

2

1120

Máy ép cọc bê tông

Cái

1

1121

Máy phun vữa

Cái

2

1122

Máy cắt gạch vòng

Cái

2

1123

Máy vận thăng

Cái

1

1124

Cẩu tự hành

Cái

1

1125

Máy nắn thẳng cốt thép

Cái

1

1126

Máy cắt cốt thép

Cái

1

1127

Máy uốn cốt thép

Cái

1

1128

Máy cắt uốn cốt thép liên hợp

Cái

1

1129

Máy đầm mặt

Cái

3

1130

Máy cắt ống thép

Cái

3

1131

Máy vi tính phục vụ nghề công nghệ thông tin

Cái

19

1132

Máy vi tính phục vụ nghề kế toán

Cái

19

 

Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa

 

 

1133

Máy phay CNC

Cái

1

1134

Thiết bị hàn leo đa năng

Cái

1

1135

Thiết bị mài mòn trong và ngoài vạn năng

Cái

1

1136

Máy tiện CNC

Cái

1

1137

Máy tiện vạn năng

Cái

7

1138

Máy mài phẳng

Cái

2

1139

Bàn thực hành hàn ảo đa năng hai tay hàn

Cái

4

1140

Máy tiện CNC

Cái

2

1141

Máy phay CNC

Cái

2

1142

Mô hình thực hành lắp đặt các loại cảm biến

Cái

2

1143

Mô hình tủ máy cắt (tủ máy cắt trung áp)

Cái

2

1144

Bàn Map

Cái

10

1145

Máy khoan bàn

Cái

10

1146

Máy khoan cần vạn năng

Cái

10

1147

Máy nén khí

Cái

10

1148

Máy uốn ống

Cái

10

1149

Máy cắt, đột, dập liên hợp

Cái

10

1150

Máy hàn hồ quang tay xoay chiều

Cái

10

1151

Máy cắt Plasma

Cái

10

1152

Máy hàn MIG-MAG

Cái

10

1153

Máy hàn TIG

Cái

10

1154

Máy kiểm tra siêu âm

Cái

10

1155

Máy hàn điểm

Cái

10

1156

Máy hàn hồ quang một chiều

Cái

10

1157

Máy hàn tiếp xúc đường

Cái

10

1158

Máy cắt khí con rùa

Cái

10

1159

Máy thử độ cứng vật liệu

Cái

10

1160

Máy thử độ dai va đập

Cái

10

1161

Máy hàn đa năng OPTIMARC CC/CV 500

Cái

10

1162

Cabin hàn

Cái

136

1163

Máy thử kéo, nén vạn năng

Cái

5

1164

Máy đo độ nhám cầm tay

Cái

5

1165

Máy soi tổ chức kim loại

Cái

5

1166

Máy phay vạn năng (cả đầu đứng, đầu ngang)

Cái

5

1167

Máy tiện vạn năng

Cái

5

1168

Máy mài tròn ngoài

Cái

5

1169