Quyết định 3967/QĐ-UBND

Quyết định 3967/QĐ-UBND năm 2014 đính chính Chỉ thị 13/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 3967/QĐ-UBND 2014 đính chính 13/2014/CT-UBND phòng chống mại dâm Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3967/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH CHỈ THỊ SỐ 13/2014/CT-UBND NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/NĐ-CP">20/2010/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 10997/TTr-SLĐTBXH-PCTNXH ngày 01 tháng 8 năm 2014 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 3888/STP-KTrVB ngày 21 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đính chính Điểm b, Khoản 6 Chỉ thị số 13/2014/CT-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

“b) Đối với người nước ngoài có hành vi bán dâm, bán dâm cho nhiều người cùng một lúc: ngoài việc bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền, tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Chỉ thị số 13/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (A-B);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- UBMTTQ Việt Nam và các Đoàn thể TP;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố;
- Tòa án nhân dân Thành phố;
- Các Sở - ngành Thành phố;
- Các Tổng công ty, doanh nghiệp TP;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Chi cục PCTNXH Thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV; TTCB
- Lưu VT (VX-TC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3967/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3967/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/08/2014
Ngày hiệu lực 13/08/2014
Ngày công báo 01/09/2014
Số công báo Số 51
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3967/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3967/QĐ-UBND 2014 đính chính 13/2014/CT-UBND phòng chống mại dâm Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3967/QĐ-UBND 2014 đính chính 13/2014/CT-UBND phòng chống mại dâm Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3967/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành 13/08/2014
Ngày hiệu lực 13/08/2014
Ngày công báo 01/09/2014
Số công báo Số 51
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3967/QĐ-UBND 2014 đính chính 13/2014/CT-UBND phòng chống mại dâm Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3967/QĐ-UBND 2014 đính chính 13/2014/CT-UBND phòng chống mại dâm Hồ Chí Minh

 • 13/08/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/09/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 13/08/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực