Quyết định 3969/QĐ-UBND

Quyết định 3969/QĐ-UBND năm 2017 về kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 3969/QĐ-UBND 2017 Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3969/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2012 - 2016” ĐẾN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 111/TTr-STP ngày 11/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chiu trách nhiệm thi hành Quyết định này ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2012 - 2016” ĐẾN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
3969/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Đề án), đặt trong tổng thể triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 của UBND tỉnh.

- Tạo sự chủ động của các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác PBGDPL, phát huy sức mạnh của các lực lượng trong toàn xã hội tham gia vào công tác PBGDPL, hạn chế vi phạm pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.

- Phấn đấu đến năm 2021 cơ bản đạt được các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tạo sự chuyển biến mnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội; từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn trọng đim. Nâng cao năng lực, nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở và người làm công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm trong phạm vi Đán để đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ.

2. Yêu cầu

Việc triển khai Kế hoạch phải đảm bảo tính đồng bộ, khoa học, toàn diện, phù hợp, hiệu quả, không chỉ cung cấp thông tin, PBGDPL mà còn bao gồm cả vận động cán bộ, nhân dân chấp hành pháp luật. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, lựa chọn nội dung pháp luật tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng đối tượng, địa bàn nhằm đạt được các mục tiêu của Đ án theo Quyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07/8/2017 của Bộ Tư pháp.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

Tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đán đến năm 2021 Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm; ban hành văn bản hướng dẫn chỉ đạo điểm thực hiện Đề án.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Đối với Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án đến năm 2021: Quý IV/2017; Đối với các Kế hoạch, văn bản hướng dẫn: Hàng năm.

2. Xác định thực trạng, nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án tại các địa bàn trọng điểm

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp cấp huyện;

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.

3. Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân ở các địa bàn trọng điểm đã lựa chọn

a) Tổ chức phổ biến pháp luật trực tiếp thông qua các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, các cuộc họp tại thôn, khu ph, làng tại địa bàn trọng điểm

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho lực lượng làm công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và Nhân dân ở những địa bàn trọng điểm.

- Thời gian: Hàng năm (đến năm 2021).

b) Biên soạn tài liệu

- Xây dựng kế hoạch biên soạn, in ấn, phát hành các loại tài liệu gồm tờ gấp, hỏi đáp pháp luật về các lĩnh vực: Đất đai; môi trường; hình sự; ma túy; HIV/AIDS, giao thông,... phục vụ công tác PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân; tài liệu hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền pháp luật, tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới,... cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm (Đến 2021).

c) Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật

Tổ chức thi viết hoặc thi sân khấu hóa tìm hiểu các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, hình sự, ma túy, HIV/AIDS, an toàn giao thông, bạo lực gia đình... Thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật vào sinh hoạt văn hóa, lễ hội và các hoạt đng khác phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm (Đến 2021).

d) Phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống phát thanh, truyền hình của địa phương, loa truyền thanh cơ sở

- Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tăng cường xây dựng, duy trì, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục pháp luật.

- Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm (Đến 2021).

4. Thực hiện chỉ đạo điểm các hoạt động về tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm đã lựa chọn nhằm xây dựng mô hình hiệu quả áp dụng trong toàn tỉnh

a) Lựa chọn, triển khai xây dựng mô hình chỉ đạo điểm về tăng cường công tác PBGDPL, hạn chế vi phạm pháp luật tại các xã, phường, thị trn và trường học có nhiều vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, hình sự, ma túy, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông,...

- Tổ chức PBGDPL qua các đợt thông tin lưu động, tư vấn trực tiếp cho Nhân dân để giải đáp vướng mắc pháp luật về đất đai, góp phần giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn về đất đai trong cộng đồng dân cư.

- Tổ chức các hoạt động PBGDPL về bảo vệ môi trường bằng các hình thức như: Phát động Tháng hành động vì môi trường; phong trào vì môi trường xanh - sạch - đẹp; hưởng ứng Tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm,...

- Tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn giao thông; treo băng rôn, khẩu hiệu, tranh ảnh cổ động liên quan đến lĩnh vực trật tự an toàn giao thông; ra quân hưởng ứng các chiến dịch tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông.

- Tổ chức PBGDPL, tư vấn pháp luật trực tiếp cho Nhân dân và các đối tượng vi phạm pháp luật về hình sự, dân sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác;

- Tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tại địa bàn trọng điểm; thiết lập đường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư.

b) Tổ chức các cuộc giao lưu, giới thiệu, phổ biến các mô hình, sáng kiến hay về PBGDPL, hạn chế vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện đim.

c) Đánh giá kết quả chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình ra các địa bàn có đặc điểm, điều kiện và tình hình vi phạm pháp luật tương tự.

d) Thời gian thực hiện: Hàng năm (Đến 2021).

5. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền, đoàn thể ở cơ sở; người làm công tác PBGDPL, hòa giải viên tại địa bàn trọng đim

- Định kỳ tổ chức các lớp tập huấn; các khóa bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở cho cán bộ chính quyền, đoàn thvà đội ngũ những người làm công tác PBGDPL, hòa giải viên ở các địa bàn trọng điểm.

- Xây dựng, phát hành, cung cấp các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ PBGDPL cần thiết hỗ trợ, phục vụ vic triển khai công tác PBGDPL ở địa bàn trọng điểm.

- Tổ chức tọa đàm, giao lưu, tham khảo kinh nghiệm giữa các cán bộ chính quyền đoàn thể ở cơ sở trong thực hiện công tác PBGDPL, hạn chế vi phạm pháp luật ở địa bàn trọng điểm nói riêng và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung.

6. Huy động hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp đóng trên các địa bàn trọng điểm tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm

- Huy động các nhóm nòng cốt, các tổ chức tự quản, các mô hình đã có ở cộng đồng dân cư tham gia PBGDPL; phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật ở địa bàn; chú trọng vai trò của các tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cán bộ của các tổ chức đoàn th,...

- Khuyến khích doanh nghiệp đóng trên địa bàn tự tổ chức các hoạt động PBGDPL cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp; hạn chế đến mức thấp nht các vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Hướng dẫn, khuyến khích cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện tt hương ước, quy ước trong đó có tiêu chí không vi phạm pháp luật.

- Xác định cơ chế phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể; giao trách nhiệm cụ thể để phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, đoàn thể xã hội và mỗi người dân trong việc tham gia PBGDPL, chấp hành pháp luật, ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật tại mỗi khu dân cư nói riêng và địa bàn trọng điểm nói chung.

7. Tổ chức kiểm tra, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này được lồng ghép trong kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL hàng năm của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp nhằm đánh giá kịp thời việc tổ chức triển khai, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch này.

- Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện:

+ Hàng năm: Quý IV (đến năm 2021).

+ Tổng kết 5 năm giai đoạn từ năm 2017 - 2021: Thực hiện theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp là đơn vị chủ trì, phối hợp với các địa phương và cơ quan có liên quan xác định một số địa bàn cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện chỉ đạo điểm hoạt động PBGDPL, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này cho UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Các sở, ban, ngành của tỉnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện về nhân lực,... thực hiện công tác PBGDPL cho cán bộ, công chức, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết hằng năm, bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn thực hiện công tác PBGDPL.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng và triển khai thực hiện Đề án; lựa chọn địa bàn thực hiện chỉ đạo điểm; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.

4. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này từ nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có) và thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các địa phương xây dựng dự toán thực hiện Kế hoạch và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các sở, ngành, địa phương phản ánh bằng Văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3969/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3969/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2017
Ngày hiệu lực26/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3969/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3969/QĐ-UBND 2017 Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3969/QĐ-UBND 2017 Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3969/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành26/10/2017
        Ngày hiệu lực26/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3969/QĐ-UBND 2017 Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3969/QĐ-UBND 2017 Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bình Định

         • 26/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực