Quyết định 3969/QĐ-UBND

Quyết định 3969/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 3969/QĐ-UBND 2021 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch của Sở Du lịch Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3969/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật s 47/2019/QH14 sửa đi, b sung một s điều của Luật T chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ v Kim soát thủ tục hành chính (đã được sửa đi, b sung);

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hưng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình s 28/TTr-SDL ngày 06/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Du lịch; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Bí thư Thành ủy, các PBT Thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- VP UBTP: CVP, PCVP: L.T.Lực, Đ.Q.Hùng;

các phòng: TKBT, KSTTHC, KGVX, THCB;
- C
ng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định s
3969/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn c pháp lý

1

Thủ tục hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

Địa chỉ: tầng 10 Tòa nhà Hapro, số 11B phố Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội.

Lựa chọn một trong các cách thức:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Du lịch Hà Nội.

- Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019. Có hiệu lực t ngày 01/01/2021;

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3969/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3969/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2021
Ngày hiệu lực18/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(24/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3969/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3969/QĐ-UBND 2021 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch của Sở Du lịch Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3969/QĐ-UBND 2021 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch của Sở Du lịch Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3969/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành18/08/2021
        Ngày hiệu lực18/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (24/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 3969/QĐ-UBND 2021 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch của Sở Du lịch Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 3969/QĐ-UBND 2021 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch của Sở Du lịch Hà Nội

              • 18/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực