Quyết định 3970/QĐ-UBND

Quyết định 3970/QĐ-UBND năm 2021 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 3970/QĐ-UBND 2021 đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Thông tin Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3970/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tchức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bsung một số điu của Luật Tchức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định s92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hưng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định s629/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tại Tờ trình số 1967/TTr-STTTT ngày 29/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2.

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan triển khai kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo quy định pháp luật.

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố kiểm tra, đôn đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Chủ tịch, các PCT
UBND Thành phố;
- VP: Thành ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND TP;
- Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBNDTP: CVP, PCVP Lê Tự Lực,

các Phòng: TKBT, KGVX, KSTTHC;
- Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố;
- Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định s
ố 3970/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phHà Nội)

I. Lĩnh vực Thông tin điện tử: Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực: 11 (Trong đó: 07 TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông, 04 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện), đề xuất đơn giản hóa giải quyết (giảm thời gian giải quyết) đối với 03/11 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, tổng số thời gian rút ngắn: 03 ngày làm việc, cụ thể:

1. Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

a) Nội dung đơn giản hóa

- Thời gian thực hiện: Giảm 01 ngày làm việc so với hiện tại.

Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 30 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về việc Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thủ tục đã được đơn giản hóa lần 1 xuống còn 13 ngày làm việc. Thực tế cho thấy có thể rút ngắn thời gian thực hiện TTHC còn 12 ngày làm việc (Giảm 7,7% thời gian so với hiện tại).

Chi phí tiết kiệm khi giảm thời gian: 1.500.000 đồng/năm.

b) Kiến nghị thực thi: Đề nghị sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 30 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP .

2. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

a) Nội dung đơn giản hóa

- Thời gian thực hiện: Giảm 01 ngày làm việc so với quy định.

Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 30 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về việc Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hsơ hợp lệ. Thực tế cho thy có thrút ngắn thời gian thực hiện TTHC còn 09 ngày làm việc (Giảm 10% thời gian so với quy định).

Chi phí tiết kiệm khi giảm thời gian: 1.500.000 đồng/năm.

b) Kiến nghị thực thi: Đề nghị sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 30 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP .

3. Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hp

a) Nội dung đơn giản hóa

- Thời gian thực hiện: Giảm 01 ngày làm việc so với quy định.

Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hp lệ. Thực tế cho thấy có thể rút ngắn thời gian thực hiện TTHC còn 06 ngày làm việc (Giảm 14% thời gian so với quy định).

Chi phí tiết kiệm khi giảm thời gian: 7.649.000 đồng/năm.

b) Kiến nghị thực thi: Đề nghị sửa đổi khoản 15 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP .

II. Lĩnh vực Báo chí, Xuất bản: Tổng số TTHC thuộc lĩnh vực: 20 (toàn bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội), đề xuất đơn giản hóa giải quyết (giảm thời gian giải quyết) đối với 04 TTHC, tổng số thời gian rút ngắn: 04 ngày làm việc, cụ thể:

1. Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

a) Nội dung đơn giản hóa

- Thời gian thực hiện: Giảm 01 ngày so với hiện tại.

Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san là 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hp lệ. TTHC đã được đơn giản hóa lần 1 xuống còn 10 ngày. Thực tế cho thấy có thể rút ngắn thời gian thực hiện TTHC còn 09 ngày (Giảm 10% thời gian so vơi hiện tại).

Chi phí tiết kiệm khi giảm thời gian: 7.649.000/năm.

b) Kiến nghị thực thi: Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT .

2. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

a) Nội dung đơn giản hóa

- Thời gian thực hiện: Giảm 01 ngày so với hiện tại.

Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Luật Xuất bản năm 2012 là 15 ngày. TTHC đã được đơn giản hóa lần 1, thời gian đang thực hiện giải quyết là 12 ngày. Thực tế cho thấy có thể rút ngắn thời gian thực hiện TTHC xuống còn 11 ngày (Giảm 8,3% thời gian so với hiện tại).

Chi phí tiết kiệm khi giảm thời gian: 14.074.000 đồng.

b) Kiến nghị thực thi: Đnghị sửa đổi khoản 5 Điều 25 Luật Xuất bản năm 2012.

3. Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

a) Nội dung đơn giản hóa

- Thời gian thực hiện: Giảm 01 ngày làm việc so với quy định.

Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản là 07 ngày làm việc.Thực tế cho thấy có thể rút ngắn thời gian thực hiện TTHC còn 06 ngày làm việc (Giảm 14,3% thời gian so với quy định).

Chi phí tiết kiệm khi giảm thời gian: 1.529.000 đồng/năm.

b) Kiến nghị thực thi: Đề nghị sửa đổi khoản 4 Điều 13 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT .

4. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

a) Nội dung đơn giản hóa

- Thời gian thực hiện: Giảm 01 ngày so với quy định.

Lý do: Thời gian giải quyết theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật Xuất bản năm 2012 là 10 ngày. Thực tế cho thấy có thể rút ngắn thời gian thực hiện TTHC còn 09 ngày làm việc (Giảm 10% thời gian so với quy định).

Chi phí tiết kiệm khi giảm thời gian: 18.664.000 đồng.

b) Kiến nghị thực thi: Đnghị sửa đổi khoản 4 Điều 34 Luật Xuất bản năm 2012.

III. Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông: Tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: 07 TTHC (06 TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông, 01 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện), đề xuất đơn giản hóa giảm số lượng bộ hồ sơ tổ chức phải nộp để thực hiện TTHC đối với 01 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, cụ thể:

1. Cp giấy phép bưu chính

a) Nội dung đơn giản hóa

- Giảm 02 bộ hồ sơ so với quy định.

Lý do: Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính, số bộ hồ sơ tổ chức phải nộp để thực hiện TTHC là 03 bộ (Trong đó 01 bộ là bản gốc và 02 bộ là bản sao). Thực tế cho thấy, quá trình giải quyết TTHC chỉ cần 01 bộ là bản gốc.

b) Kiến nghị thực thi: Đề nghị sửa đổi khoản 1 Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP .

c) Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 623.244.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 600.994.000 đồng/năm

- Chi phí tiết kiệm: 22.250.000 đồng/năm./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3970/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3970/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2021
Ngày hiệu lực18/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(24/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3970/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3970/QĐ-UBND 2021 đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Thông tin Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3970/QĐ-UBND 2021 đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Thông tin Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3970/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành18/08/2021
        Ngày hiệu lực18/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (24/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 3970/QĐ-UBND 2021 đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Thông tin Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 3970/QĐ-UBND 2021 đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Thông tin Hà Nội

              • 18/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực