Quyết định 3973/QĐ-UBND

Quyết định 3973/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ Đại lộ Thăng Long kéo dài đến Quốc lộ 21, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội tỷ lệ 1/500

Nội dung toàn văn Quyết định 3973/QĐ-UBND 2015 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 21 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3973/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐẠI LỘ THĂNG LONG KÉO DÀI ĐẾN QUỐC LỘ 21, HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỶ LỆ 1/500.

Địa điểm: Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố về việc Ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND Thành phố về việc Ban hành quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ công văn số 5754/BQP-KHĐT ngày 04/7/2015 của Bộ Quốc phòng về chỉ giới đường đỏ, quy mô, vị trí, hướng tuyến của tuyến đường nối từ Đại lộ Thăng Long kéo dài đến Quốc lộ 21, huyện Thạch Thất trong khu đất Quốc phòng.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 3031/TTr-QHKT-P7 ngày 15 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ Đại lộ Thăng Long kéo dài đến Quốc lộ 21, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500, do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, được Sở Quy hoạch-Kiến trúc thẩm định với những nội dung chính như sau:

1. Vị trí, hướng tuyến:

Tuyến đường có chiều dài khoảng 2,3km, thuộc địa bàn xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

- Điểm đầu tuyến: Giao với Đại lộ Thăng Long kéo dài.

- Điểm cuối tuyến: Giao với Quốc lộ 21.

Hướng tuyến đường: Xác định trên cơ sở phù hợp Quy hoạch khu đất quốc phòng do Bộ Quốc phòng quản lý. Ngày 04/7/2015, Bộ Quốc phòng đã có công văn số 5754/BQP-KHĐT thống nhất chỉ giới đường đỏ, quy mô, vị trí, hướng tuyến của tuyến đường nối từ Đại lộ Thăng Long kéo dài đến Quốc lộ 21, huyện Thạch Thất trong khu đất Quốc phòng.

2. Cấp hạng: Đường cấp khu vực.

3. Quy mô mặt cắt ngang:

Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang điển hình B=40m, gồm: hai lòng đường xe chạy mỗi bên rộng 2x10,5m=21m (6 làn xe), dải phân cách giữa rộng 7m, vỉa hè hai bên 2x6m=12m.

4. Tim đường quy hoạch và chỉ giới đường đỏ:

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được xác định bởi các điểm tọa độ, kết hợp với các thông số kỹ thuật và điều kiện ghi trực tiếp tại bản vẽ. Các điếm 5*, 6* là các điểm chuyển hướng tim đường quy hoạch.

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, chiều rộng mặt cắt ngang đường và các yếu tố kỹ thuật kết hợp nội suy được xác định trực tiếp tại bản vẽ.

5. Các nút giao thông:

Các nút giao thông giữa tuyến đường với Đại lộ Thăng Long kéo dài, Quốc lộ 21 và các tuyến đường ngang khác đều được tổ chức giao bằng. Chỉ giới đường đỏ tại hồ sơ chỉ xác định sơ bộ, chi tiết được xem xét cụ thể trong hồ sơ dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các cơ quan liên quan công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

- Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ được UBND Thành phố phê duyệt.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới theo quy định.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa và nghiệm thu kết quả cắm mốc.

- Bộ Quốc phòng và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, Chủ tịch UBND các xã liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới trên thực địa, quản lý các công trình xây dựng tuân thủ theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ và hồ sơ cắm mốc ngoài thực địa được duyệt; Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi Trường, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất; Chủ tịch UBND các xã có liên quan; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Các PCT UBND TP;
- VPUBTP: Các PCVP, các phòng:
TH, XDGT, NNNT, TN&MT, QHKT Trà;
- Lưu VT (31 bản), QHAl

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3973/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3973/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2015
Ngày hiệu lực13/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3973/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3973/QĐ-UBND 2015 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 21 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3973/QĐ-UBND 2015 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 21 Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3973/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Hùng
        Ngày ban hành13/08/2015
        Ngày hiệu lực13/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3973/QĐ-UBND 2015 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 21 Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3973/QĐ-UBND 2015 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 21 Hà Nội

            • 13/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực