Quyết định 3974/QĐ-UBND

Quyết định 3974/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường trục chính Bắc - Nam đô thị Quốc Oai (đoạn kéo dài tại điểm cuối tuyến Km3+938 đấu nối với TL421B), tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3974/QĐ-UBND 2015 Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Bắc Nam đô thị Quốc Oai Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3974/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH BẮC - NAM ĐÔ THỊ QUỐC OAI (ĐOẠN KÉO DÀI TẠI ĐIỂM CUỐI TUYẾN KM3+938 ĐẤU NỐI VỚI TL421B), TỶ LỆ 1/500.

Địa điểm: Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 23/10/2007 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục chính Bắc - Nam khu đô thị Quốc Oai;

Căn cứ Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Quốc Oai đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố về việc Ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND Thành phố về việc Ban hành quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 2961/TTr-QHKT-P7 ngày 10 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường trục chính Bắc - Nam đô thị Quốc Oai (đoạn kéo dài tại điểm cuối tuyến Km3+938 đấu nối với TL421B), tỷ lệ 1/500, tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, hoàn thành tháng 4/2015, được Sở Quy hoạch-Kiến trúc thẩm định với những nội dung chính như sau:

1. Vị trí, hướng tuyến:

Tuyến đường có chiều dài khoảng 0,4km, thuộc địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

- Điểm đầu tuyến (điểm 1): là điểm cuối tuyến (Km3+938) của tuyến đường trục chính Bắc-Nam khu đô thị Quốc Oai (Dự án đầu tư xây dựng đã được UBND tỉnh Hà Tây trước đây phê duyệt tại Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 23/10/2007).

- Điểm cuối tuyến (điểm 2): giao với đường TL421B hiện có.

2. Cấp hạng: Đường cấp đô thị (loại đường chính đô thị).

3. Quy mô mặt cắt ngang:

Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang điển hình B=42m, gồm: hai lòng đường xe chạy mỗi bên rộng 2x12m (6 làn xe), dải phân cách giữa rộng 6m, vỉa hè hai bên 2x6m (Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường cụ thể sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt).

4. Tim đường quy hoạch và chỉ giới đường đỏ:

- Tim đường quy hoạch được xác định bởi các điểm 1, 2 thông qua tọa độ, các thông số kỹ thuật thể hiện trực tiếp tại bản vẽ.

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy được xác định trực tiếp tại bản vẽ.

5. Các hạng mục, công trình trên tuyến đường:

Nút giao giữa tuyến đường trục chính Bắc-Nam đô thị Quốc Oai kéo dài với tuyến đường trục Kinh tế Bắc-Nam và nút giao với đường TL421B là các nút giao bằng. Chỉ giới đường đỏ tại các nút giao thể hiện trong Hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập các Quy hoạch chi tiết hoặc triển khai thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường này được cấp thẩm quyền phê duyệt (trong giai đoạn tiếp theo).

Điều 2. Giao UBND huyện Quốc Oai: Công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới, tỷ lệ 1/500 theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định này để triển khai cắm mốc ngoài thực địa; Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, Chủ tịch UBND các xã có tuyến đường đi qua chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới trên thực địa, phục vụ công tác quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch; Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai; Chủ tịch UBND các xã có tuyến đường đi qua; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Các PCT UBND TP;
- VPUBTP:Các PCVP, các phòng: TH, XDGT,NNNT, TN& MT, QHKT Trà;
- Lưu VT ( 31 bản), QHAl

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3974/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3974/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2015
Ngày hiệu lực13/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3974/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3974/QĐ-UBND 2015 Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Bắc Nam đô thị Quốc Oai Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3974/QĐ-UBND 2015 Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Bắc Nam đô thị Quốc Oai Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3974/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Hùng
        Ngày ban hành13/08/2015
        Ngày hiệu lực13/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3974/QĐ-UBND 2015 Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Bắc Nam đô thị Quốc Oai Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3974/QĐ-UBND 2015 Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Bắc Nam đô thị Quốc Oai Hà Nội

            • 13/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực