Quyết định 3974/QĐ-UBND

Quyết định 3974/QĐ-UBND năm 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 3974/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công sử dụng ngân sách khoa học công nghệ Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3974/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Xét đề nghị của liên Sở: Tài chính - Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 3433/TTrLS:TC-KHCN ngày 05/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội, gồm 05 dịch vụ. (Chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ động tham mưu xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội.

- Xây dựng, gửi Sở Tài chính thẩm tra, báo cáo UBND Thành phố xem xét, phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí được cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

- Quyết định lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo phân cấp của Thành phố và các quy định hiện hành, sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.

- Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố có hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Sở Tài chính:

- Tổ chức thẩm định giá dịch vụ đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội theo phương án do Sở Khoa học và công nghệ đề xuất.

- Tham gia ý kiến về hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo phân cấp của Thành phố và các quy định hiện hành.

3. Trường hợp Trung ương ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ áp dụng cho cả Trung ương và địa phương thì thực hiện theo quy định do Trung ương ban hành; trường hợp các văn bản của Trung ương có liên quan đến các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các quy định mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn To
n;
- VPUB: CVP, PCVP: T.V.Dũng, N.N.Kỳ, KT, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KT (Quang,Hạnh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Doãn Toản

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA THÀNH PHHÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3974/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Tên dịch vụ sự nghiệp công

NSNN đảm bảo toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ

NSNN đảm bảo phần chi phí thực hiện dịch vụ chưa tính vào giá theo lộ trình tính giá

Ghi chú

I

Hot đng khoa học và công ngh

 

 

 

1

Công bố, xuất bản, truyền thông nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

x

 

 

2

Nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố

x

 

 

II

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

 

 

 

1

Tổ chức chợ công nghệ và thiết bị theo kế hoạch tổ chức của cấp có thẩm quyền

x

 

 

2

Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin và truyền thông, cổng thông tin, thống kê trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

x

 

 

III

Chuyển giao công nghệ, kiến thức khoa học và công nghệ ứng dụng vào sản xuất, đời sng

 

 

 

1

Chuyển giao công nghệ, triển khai các ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, các công nghệ - sản phẩm mới, ứng dụng vào sản xuất và đời sống.

x

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3974/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3974/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2017
Ngày hiệu lực30/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3974/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3974/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công sử dụng ngân sách khoa học công nghệ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3974/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công sử dụng ngân sách khoa học công nghệ Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3974/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Doãn Toản
        Ngày ban hành30/06/2017
        Ngày hiệu lực30/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3974/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công sử dụng ngân sách khoa học công nghệ Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3974/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công sử dụng ngân sách khoa học công nghệ Hà Nội

            • 30/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực