Quyết định 3976/QĐ-UBND

Quyết định 3976/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Nội dung toàn văn Quyết định 3976/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hồ Chí Minh 2022


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3976/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành ph về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị Thành phố H Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Công văn số 4301/BNV-ĐT ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 4705/TTr-SNV ngày 25 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch này chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước Thành phố, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có liên quan, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận - huyện, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Sở Nội vụ (04 bản);
- VPUB : Các PCVP,
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (VX/Đn).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Võ Văn Hoan

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số
3976/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

Căn cứ quy định của pháp luật, nhu cầu của cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố năm 2022, như sau:

I. MỤC TIÊU

Nhm trang bị kiến thức về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

II. NHIỆM VỤ

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Đào tạo, bồi dưỡng trong nước

- Đẩy mạnh bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025.

- Trang bị kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; kiến thức về văn hóa công sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đc công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

- Song song với các nhiệm vụ nêu trên, tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về một số lĩnh vực trọng điểm như: dân tộc, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa và thể thao, thanh tra, xây dựng, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, văn thư - lưu tr, dân số và phát triển,... cho cán bộ, công chức, viên chức ở các Sở - ngành, thành phố Thủ Đức, quận - huyện, phường - xã, thị trấn; đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bồi dưỡng knăng công tác cho Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức, các huyện và xã, thị trấn.

2. Bồi dưỡng ở nước ngoài

Tổ chức các đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế về công tác quản lý chuyên ngành trong các lĩnh vực du lịch, an toàn thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng công nghiệp,... ở các nước có nền hành chính hiện đại, có kinh nghiệm quản lý về các lĩnh vực nêu trên và có thể áp dụng ở Thành phố, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Đối tượng

- Cán bộ, công chức đang làm việc tại các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận - huyện, cơ quan của Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố; cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn (gọi tắt là cán bộ, công chức).

- Viên chức đơn vị sự nghiệp.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức, các huyện, xã, thị trấn.

- Một số đối tượng khác (người lao động ở tổng công ty, công ty nhà nước, hội đặc thù,...) theo nhu cầu của Thành phố.

2. Chỉ tiêu

Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố năm 2022 theo các chỉ tiêu, số lượng và đối tượng cụ thể (chi tiết phụ lục đính kèm).

IV. GIẢI PHÁP THC HIỆN

1. Tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp, quy hoạch chức vụ lãnh đạo và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng để đạt chun.

3. Thực hiện cơ chế cạnh tranh trong tổ chức đào tạo, bồi dưng. Thực hiện đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; cải tiến, đổi mới chất lượng tài liệu, chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn và điều kiện của Thành phố.

4. Tăng cường quan hệ hợp tác với các lãnh sự quán nước ngoài tại Thành phố để tranh thủ nguồn tài trợ học bổng, kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Thành phố. Tổ chức tham quan, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các mô hình đào tạo, bồi dưỡng ở các địa phương trong và ngoài nước.

5. Thực hiện việc sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đúng theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

V. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố năm 2022 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được đảm bảo từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Thành phố; kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; đóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của các đi tượng khác do đơn vị đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị, đóng góp của người học và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

VI. PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ni v

- Chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận - huyện và các cơ sở đào tạo của Thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố năm 2022.

- Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các học viện, viện và trung tâm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng theo từng chuyên ngành, nội dung phù hợp để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Thành phố thực hiện thủ tục cấp phát kinh phí và thanh quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

2. Các sở đào tạo, bồi dưỡng có liên quan

- Chủ động xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưng đội ngũ giảng viên; củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

3. Sở Tài chính

- Bố trí kinh phí thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 của Thành phố theo nhiệm vụ được phân công.

- Hướng dẫn Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

4. Các Sở - ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận - huyện

- Tổ chức triển khai Kế hoạch này đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Bổ sung và huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch này. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 tại đơn vị.

- Chủ động trong công tác bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho viên chức đối với các chức danh nghề nghiệp đã được các Bộ quản lý chuyên ngành ban hành chương trình bồi dưỡng;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử tham gia đào tạo nhưng không đạt kết quả theo yêu cầu để có biện pháp nhắc nhở, xử lý và bồi hoàn kinh phí theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) đxem xét, giải quyết./.

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

Số TT

TÊN LỚP HỌC

CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2022

Ghi chú

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

TNG S HỌC VIÊN

TUYN MỚI NĂM 2022

NĂM 2021 CHUYN SANG

THỜI GIAN HỌC D KIẾN (*)

I.

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRONG NƯỚC

 

40,443

17,399

23,044

 

 

1

Bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chun ngạch:

 

4,618

1,851

2,767

 

 

1.2

Lớp bi dưng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên

Cán bộ, công chức, viên chức

2,942

895

2,047

3,5 tháng

 

1.3

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính

Cán bộ, công chức, viên chức

1,022

422

600

3 tháng

 

1.4

Lớp bi dưng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp

Cán bộ, công chức, viên chức

35

35

 

2 tháng

 

1.5

Lp bồi dưỡng ngạch Kế toán viên

Cán bộ, công chức, viên chức

195

195

 

3,5 tháng

 

1.6

Lớp bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính

Cán bộ, công chức, viên chức

84

84

 

3,5 tháng

 

1.7

Lớp bồi dưỡng Thanh tra viên

Công chức ngành Thanh tra Thành phố

100

100

 

1 tháng

 

1.8

Lớp bồi dưỡng Thanh tra viên chính

Công chức ngành Thanh tra Thành phố

240

120

120

1 tháng

 

2

Ngoại ng:

 

2,384

504

1,880

 

 

2.1

Bồi dưỡng ngoại ng tương đương bc 3 khung năng lực ngoại ngViệt Nam (tiếng Anh)

Cán bộ, công chức, viên chức; lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên của các Sở - ngành, y ban nhân dân cấp huyện; viên chức gichức vụ lãnh đạo, quản lý

1,770

392

1,378

5-6 tháng

 

2.2

Bồi dưỡng ngoại ngtương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngViệt Nam (tiếng Anh)

Cán bộ, công chức, viên chức; lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên của các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện; viên chức gichức vụ lãnh đạo, quản lý

614

112

502

5-6 tháng

 

3

Các lp bồi dưng chuyên môn, nghiệp vụ:

 

25,588

13,482

12,106

 

 

3.1

Các lớp bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc m lãnh đạo, quản lý

Cán bộ, công chức, viên chức

 

 

 

 

 

- Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp xã

 

484

162

322

10 ngày

 

- Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cp phòng và tương đương

 

2,427

854

1,573

20 ngày

 

- Lớp bồing lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương

 

76

76

 

1 tháng

 

- Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, qun lý cp Huyện và tương đương

 

43

43

 

1 tháng

 

3.2

Lớp bồi dưng văn hóa công vụ

Cán bộ, công chức, viên chức

2,145

1,021

1,124

3 ngày

 

3.3

Lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Cán bộ, công chức, viên chức

100

 

100

1-3 ngày

 

3.4

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ

Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách nhiệm vụ liên quan với nội dung khóa học

726

 

726

3 ngày

 

3.5

Lớp bi dưng vdân số và phát triển

Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách nhiệm vụ liên quan với nội dung khóa học

100

 

100

2 ngày

 

3.6

Lớp bồi dưỡng về quản lý, sử dụng tài sản công

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghip, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; doanh nghiệp do nhà nước nắm gi 100% vốn điều lệ, Công ty cổ phần và Công ty TNHH hai thành viên trở lên do Nhà nước nm giữ trên 50% vốn điều lệ

1,595

 

1,595

2-3 ngày

 

3.7

Lớp bồi dưỡng thi hành pháp luật

Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách nhiệm vụ liên quan với nội dung khóa học

300

 

300

3 ngày

 

3.8

Lớp bi dưng về knăng đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Cán bộ, công chức các sở - ngành và nhng người phụ trách công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại qun - huyện, thành phố ThĐức

60

 

60

3 ngày

 

3.9

Lớp bi dưng kiến thức cơ bản về chuyn đi số

Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác chuyển đổi số của các sở - ngành, y ban nhân dân quận - huyện và các đơn vị trực thuộc; người lao động ở Tổng Công ty, Công ty nhà nước

718

518

200

4 ngày

 

3.10

Lớp bi dưng kiến thức kinh tế và tài chính

Lãnh đạo cấp phòng và tương đương ở các Sở, ngành Thành phố, thành phố ThĐức, quận, huyện (kể cmột số chuyên viên xuất sc của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố).

100

 

100

5 ngày

 

3.11

Lớp bi dưng nghiệp vụ đấu thu

Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách nhiệm vụ liên quan với nội dung khóa học

967

567

400

5 ngày

 

3.12

Lớp bi dưng chsố PAPI

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam phường, xã, thị trấn; Cán bộ, công chức, viên chức khác phụ trách các nội dung liên quan đến các lĩnh vực của chsố PAPI công tác tại các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị trực thuộc

872

472

400

2 ngày

 

3.13

Lớp bồi dưỡng kiến thức hoạt động thông tin đối ngoại

Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thông tin đối ngoại tại các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị trực thuộc

131

131

 

2-3 ngày

 

3.14

Lớp bồi dưỡng về nâng cao nhận thức và năng lực thực hành các hệ thống quản lý quốc tế và quản lý 4.0 phục vụ Đề án phát triển hạ tầng công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2020 - 2045 và Kế hoạch triển khai giai đon 2021 - 2025

Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách nhiệm vụ liên quan với nội dung khóa học

100

100

 

3 ngày

 

3.15

Lớp tuyên truyền ph biến Luật Thanh niên năm 2020; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và triển khai Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2021 - 2030

Cán bộ, công chức phụ trách công tác thanh niên tại các Sở - ban - ngành, y ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị trực thuộc

150

150

 

01 ngày

 

3.16

Lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước về du lịch

Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phụ trách du lịch tại Ủy ban nhân dân quận - huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn; Công chức phụ trách du lịch tại các sở - ngành và các đơn vị trực thuộc

150

150

 

2 tuần

 

3.17

Các lớp bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân

 

 

 

 

 

 

 

- Lớp bồi dưỡng Đại biu HĐND thành phố Th Đức

Đại biểu HĐND thành phố Thủ Đức

40

40

 

03 ngày

 

 

- Lớp bồi dưỡng Đại biểu HĐND huyện

Đại biểu HĐND huyện

169

169

 

03 ngày

 

 

- Lớp bồi dưỡng Đại biểu HĐND xã, thị trấn

Đại biểu HĐND xã, thị trấn

1,822

1,822

 

03 ngày

 

3.18

Các lớp bồi dưỡng nghip vụ về lĩnh vực dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

- Lớp bồi dưỡng kiến thức về dân tộc và công tác dân tộc

Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác dân tộc Sở - ngành và UBND cấp huyện, cấp xã; Bí thư chi bộ, Trưởng Khu phố, ấp; Tổ trưởng TDân phố. T nhân dân (nơi có đông đồng bào DTTS)

200

200

 

5 ngày

 

 

- Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc thiu s

Công chức, viên chức trực tiếp phụ trách tham mưu, theo dõi về công tác dân tộc các sở - ngành, Mặt trận tquốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp Thành phố, cấp huyện; Cán bộ, công chức trực tiếp phụ trách tham mưu, theo dõi v công tác dân tộc ở xã, phường, thị trấn.

300

 

300

5 ngày

 

3.19

Các lớp bồi dưng nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

- Lớp bồi dưỡng kiến thức nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng chng thiên tai tại các Sở - ngành, y ban nhân dân quận - huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị trực thuộc

90

90

 

7 ngày

 

 

- Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu

Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách nhiệm vụ liên quan với nội dung khóa học

110

110

 

4 ngày

 

 

- Lớp bi dưng kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính

Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phụ trách nông thôn mới, kinh tế các xã trên địa bàn 5 huyện xây dựng nông thôn mới

56

56

 

5 ngày

 

 

- Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu

Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phụ trách nông thôn mới, kinh tế các xã trên địa bàn 5 huyện xây dựng nông thôn mới

56

56

 

5 ngày

 

 

- Lớp bồi dưỡng kiến thức phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Cán bộ, công chức phụ trách tham mưu quản lý nhà nước về hợp tác xã nông nghiệp

50

 

50

4 - 5 ngày

 

3.20

Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa - thể thao

 

 

 

 

 

 

 

- Lớp biên tập và dàn dựng chương trình Nghệ thuật qun chúng

Viên chức tại Trung tâm văn hóa, Trung tâm văn hóa - thể thao quận, huyện; Công chức Văn hóa - Xã hội hoặc cán bộ không chuyên trách phụ trách công tác văn hóa thông tin tại phường, xã, thị trấn; Lãnh đạo các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; Nhà văn hóa phường.

217

 

217

11 ngày

 

 

- Lớp bồi dưỡng kiến thức qun lý các thiết chế văn hóa cơ sở

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin quận - huyện; Lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn phụ trách văn xã; Người được quy hoạch vị trí lãnh đạo trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao quận - huyện; Ban chủ nhiệm các Trung tâm văn hóa - thể thao xã, nhà văn hóa các phường, thị trấn

241

 

241

12 ngày

 

 

- Lớp quản lý Nhà nước lĩnh vực gia đình và phòng, chng bạo lực gia đình

Công chức Văn hóa - Xã hội; người hoạt động không chuyên trách phtrách công tác gia đình tại phường, xã, thị trấn.

322

 

322

1 ngày

 

 

- Lớp tập huấn hình thức dàn dựng, biểu diễn chương trình tuyên truyền lưu động ở cơ sở và công tác tuyên truyền, cổ động, triển lãm chính trị trong thời kỳ công nghiệp 4.0

Đội trưởng đội tuyên truyền lưu động, viên chc tại Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Ththao quận - huyện; Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; Nhà văn hóa các phường, thị trấn.

346

 

346

5 ngày

 

 

- Lớp hướng dẫn phương pháp tổ chức và điều hành các giải thể thao tại cơ sở

Viên chức tại Trung tâm Thdục thể thao, Trung tâm Văn hóa thể thao quận, huyện; Người hoạt động chuyên trách thể dục thể thao, văn hóa thể thao các phường, xã, thị trấn.

173

 

173

5 ngày

 

 

- Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thư viện

Công chức phòng Văn hóa - Thông tin quận - huyện, Công chức Văn hóa - Xã hội, người hoạt động không chuyên trách phụ trách công tác văn hóa thông tin - Thể dục thể thao - Gia đình tại xã, phường, thị trấn.

112

 

112

5 ngày

 

 

- Lớp bi dưng nâng cao nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện

Viên chc và người lao động làm công tác thư viện các cấp

1,891

1,891

 

4-5 tháng

 

 

- Lớp bồi dưỡng quản lý về văn hóa và thể thao cp phòng

Công chức, viên chức cấp phòng và tương đương của Sở Văn hóa và thể thao, Phòng Văn hóa và Thông tin quận - huyện, đơn vị sự nghiệp về văn hóa, thể thao

100

 

100

5 ngày

 

3.21

Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra

 

 

 

 

 

 

 

- Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trưởng đoàn

Công chức đang và sẽ được phân công làm Trưởng Đoàn thanh tra; công chức phụ trách công tác thanh tra, kim tra; Công chức là lãnh đạo, quản lý của các cơ quan thanh tra.

100

 

100

3 ngày

 

 

- Lớp bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp thực hiện các biện pháp, phòng ngừa các hành vi tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp

Công chức thuộc Thanh tra Thành phố, Thanh tra quận - huyện, thành phố Thủ Đức, các sở - ngành; Bộ phận Tiếp công dân quận, huyện; các Ban của Thành y có liên quan và cơ quan nội chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức; Giám đốc các Sở, ngành

120

 

120

3 ngày

 

 

- Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tiếp công dân, xử lý đơn đơn thư, gii quyết khiếu nại, t cáo

Công chức, viên chức ph trách công tác thanh tra, kiểm tra công chức làm công tác tiếp dân và xử lý đơn thư ở các cơ quan, đơn vị

240

120

120

5 ngày

 

 

- Lớp bi dưng Kỹ năng giải quyết khiếu nại, t cáo ở cơ sở

Công chức, viên chức phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra; Công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư ở các cấp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Giám đốc các Sở, ngành

120

 

120

3 ngày

 

 

- Thanh tra xây dựng cơ bn

Công chức làm công tác Thanh tra

200

100

100

3 ngày

 

 

- Lớp bồi dưỡng T trưng T xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo, xác minh kê khai tài sản, thu nhập

ng chức đang và sẽ được phân công làm Ttrưởng tổ xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo, xác minh kê khai tài sn, thu nhập; Công chức là lãnh đạo quản lý của các cơ quan Thanh tra

100

 

100

3 ngày

 

 

- Lớp kỹ năng giám sát của Ban thanh tra nhân dân ở các cơ sở, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp

Công chức, viên chức làm công tác Thanh tra, kiểm tra nội bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ quan, đơn vị, sự nghiệp

100

 

100

3 ngày

 

 

- Lp tập huấn pháp luật về phòng chống tham nhũng và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Công chức quản lý và công chức chuyên môn tham mưu về phòng, chống tham nhũng và kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở các cơ quan, đơn vị

100

100

 

3 ngày

 

3.22

Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

- Lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho lực lượng làm công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng

Cán bộ, công chức làm công tác quản lý trật tự xây dựng của Thanh tra Sở Xây dựng; công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

1,200

500

700

4 ngày

 

 

- Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về cp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép

Cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực xây dựng ở Sở - ngành; lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị ở Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

600

300

300

4 ngày

 

3.23

Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên môi trường

 

 

 

 

 

 

 

- Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thm định giá

Công chức, viên chức phụ trách công tác thẩm định giá đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế Thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện, thành phố Thủ Đc

250

 

250

5 ngày

 

 

- Lớp bồi dưỡng chính sách pháp luật về công tác bồi thường, hỗ trợ,i đnh cư

Công chức, viên chức phụ trách về công tác thu hồi đt, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban bồi thường, giải phóng mặt bng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện, thành phố Thủ Đức

120

 

120

5 ngày

 

 

- Lớp lập huấn về Luật bảo vệ Môi trường và Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030

Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực môi trường ca các sở - ngành

430

430

 

2 ngày

 

 

- Lớp tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường trong thời đại công nghệ s

Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực truyền thông về bảo v môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; công chức phụ trách hoạt động tuyên giáo của Ủy ban Mặt trận tquốc và các tổ chức thành viên các cấp.

2,914

2,914

 

1 ngày

 

3.24

Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải

 

 

 

 

 

 

 

- Lp bồi dưỡng về quản lý giao thông thông minh

Cán bộ, công chức, viên chức phtrách nhiệm vụ liên quan với nội dung khóa học

60

60

 

3 - 4 tuần

 

 

- Lớp bồi dưỡng về mô phng giao thông, quản lý nhu cầu giao thông

Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách nhiệm vụ liên quan vi nội dung khóa học

50

50

 

3 - 4 tuần

 

 

- Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về nguồn thu và chính sách trợ giá cho hoạt động giao thông công cộng liên phương thức trong nh vực vận ti hành khách công cộng

Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách nhiệm vụ liên quan với nội dung khóa học

50

50

 

1 - 2 tuần

 

 

- Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giao thông công cộng

Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách nhiệm vụ liên quan với nội dung khóa học

60

60

 

1 - 2 tuân

 

 

- Lớp bồi dưỡng về phát triển giao thông vn tải và logistics

Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách nhiệm vụ liên quan với nội dung khóa học

60

60

 

3 - 4 tuần

 

 

- Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu, k năng quản lý nhà nước chuyên ngành xây dựng công trình giao thông

Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách nhiệm vụ liên quan với nội dung khóa học

60

60

 

5 ngày

 

3.25

Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành văn thư - lưu tr

 

 

 

 

 

 

 

- Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ

Công chức, viên chức ca Thành phố ph trách văn thư - lưu tr

200

 

200

3 tháng

 

 

- Lớp tập huấn lập hồ sơ công việc

Cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách của Thành phố; người lao động trong doanh nghiệp, Hội đặc thù phụ trách văn thư - lưu tr,

400

 

400

1 ngày

 

 

- Lớp cập nhật quy trình mới v công tác văn thư theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP

Cán bộ, công chức, viên chc, người hoạt động không chuyên trách của Thành phố; người lao động trong doanh nghiệp, Hội đặc thù phụ trách văn thư - lưu tr;

200

 

200

1 ngày

 

 

- Lớp quản lý văn bn, tài liệu điện t

Cán bộ, công chức, viên chc, người hoạt động không chuyên trách của Thành phố; người lao động trong doanh nghiệp, Hội đặc thù phụ trách văn thư - lưu trữ;

200

 

200

1 ngày

 

 

- Lớp quản lý, kiểm tra chất lượng chnh lý tài liệu lưu trữ

Cán bộ, công chức, viên chức, người hot động không chuyên trách của Thành phố, người lao động trong doanh nghip, Hội đặc thù phụ trách văn thư - lưu trữ;

100

 

100

1 ngày

 

 

- Lớp học tập nghiệp vụ công tác Văn thư - lưu trữ tại Hà Nội, tnh Bc Giang và tnh Lạng Sơn

Lãnh đạo, công chức làm công tác Văn thư - lưu trữ

Lớp quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại Trung tâm lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

15

 

15

5 ngày

 

4

Các lp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị

Cán bộ, công chức, viên chức

7,853

1,562

6,291

16,5 tháng

Chtiêu 6.291 gồm:

Năm 2018: 933

Năm 2019: 1.952

Năm 2020: 996

Năm 2021: 2410

II

BỒI DƯỠNG NƯỚC NGOÀI

 

112

112

-

 

 

1

Lớp bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố, TCông tác Ban Chỉ đạo Ci cách hành chính Thành phố, Lãnh đạo Sở - ban - ngành Thành phố, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận - huyện

25

25

 

14 ngày

 

2

Lớp bồi dưỡng kiến thức về năng lực kiểm nghiệm thực phẩm tại New Zealand

Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách nhiệm vụ liên quan với nội dung khóa học

12

12

 

16 ngày

 

3

Lớp bi dưng knăng quản lý nhà nước về du lịch

Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách nhiệm vụ liên quan với nội dung khóa học

25

25

 

15 ngày

 

4

Lớp bồi dưỡng về nông nghiệp công nghệ cao

Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách nhiệm vụ liên quan với nội dung khóa học

25

25

 

14 ngày

 

5

Lớp bồi dưỡng về phát triển hạ tầng công nghiệp

Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách nhiệm vụ liên quan với nội dung khóa học

25

25

 

14 ngày

 

 

TNG CỘNG

 

40,555

17,511

23,044

 

 

(*) Thời gian học là thời gian dự kiến, có thể điều chỉnh đ phù hợp với nội dung chương trình

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3976/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3976/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2021
Ngày hiệu lực23/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(25/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3976/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3976/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hồ Chí Minh 2022


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3976/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hồ Chí Minh 2022
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3976/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Văn Hoan
        Ngày ban hành23/11/2021
        Ngày hiệu lực23/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (25/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 3976/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hồ Chí Minh 2022

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 3976/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hồ Chí Minh 2022

              • 23/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực