Quyết định 398/1999/QĐ-NHNN3

Quyết định 398/1999/QĐ-NHNN3 về Quy chế giám sát từ xa đối với các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 398/1999/QĐ-NHNN3 Quy chế giám sát từ xa tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam đã được thay thế bởi Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định trình tự thủ tục giám sát ngân hàng và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 398/1999/QĐ-NHNN3 Quy chế giám sát từ xa tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 398/1999/QĐ-NHNN3

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT TỪ XA ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM  

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 và Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ , quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 91/1999/NĐ-CP ngày 04/9/1999 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngân hàng;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 - Ban hành kèm theo quyết định này "Quy chế giám sát từ xa đối với các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam ".

Điều 2 - Quyết định này thay thế Quyết định số 137/QĐ-NH3 ngày 24/5/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành " Quy chế giám sát từ xa đối với các Ngân hàng và tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam" và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3 - Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC 
Trần Minh Tuấn

QUY CHẾ

GIÁM SÁT TỪ XA ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM
( Ban hành kèm theo Quyết định số 398 /1999/QĐ-NHNN3 ngày 9/11/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước )

I- NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1 - Giám sát từ xa là việc gián tiếp kiểm tra thông qua tổng hợp và phân tích các báo cáo để đánh giá các nội dung sau đây của các tổ chức tín dụng (viết tắt là TCTD ) :

a- Diễn biến về cơ cấu tài sản Nợ và tài sản Có ;

b- Chất lượng tài sản Có ;

c- Vốn tự có ;

d- Tình hình thu nhập , chi phí và kết quả kinh doanh ;

e- Việc thực hiện qui định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD và các qui định khác của pháp luật ;

f- Các vấn đề liên quan khác .

Điều 2 - Đối tượng giám sát từ xa gồm các loại hình TCTD sau đây :

a- Tổ chức tín dụng Nhà nước ;

b- Tổ chức tín dụng cổ phần của Nhà nước và Nhân dân ;

c- Tổ chức tín dụng liên doanh ;

d- Tổ chức tín dụng phi Ngân hàng 100 % vốn nước ngoài;

e- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài ;

f- Tổ chức tín dụng hợp tác .

II - NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3 - Phương pháp giám sát từ xa đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng : Căn cứ vào các báo cáo cân đối tài khoản kế toán , các chỉ tiêu báo cáo thống kê ngoài cân đối và các loại báo cáo khác do tổ chức tín dụng gửi đến theo chế độ báo cáo thống kê đối với các tổ chức tín dụng , Thanh tra Ngân hàng xử lý số liệu , tổng hợp và phân tích tình hình hoạt động đối với từng tổ chức tín dụng và toàn hệ thống ngân hàng theo các nội dung tại điều 1 Quy chế này .

Điều 4 - Hàng tháng,Thanh tra Ngân hàng thông báo kết quả giám sát từ xa , kèm theo lời nhận xét và kiến nghị những vấn đề phải chấn chỉnh đến tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh của tổ chức tín dụng . Nếu phát hiện những vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ,Thanh tra Ngân hàng cử cán bộ đến kiểm tra trực tiếp tại TCTD và áp dụng các biện pháp chấn chỉnh hoặc xử lý vi phạm hành chính (nếu có ) .

- Kết quả giám sát từ xa là căn cứ để xếp loại các tổ chức tín dụng .

Điều 5 - Phân công trách nhiệm giám sát từ xa trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam như sau :

1. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước thực hiện giám sát toàn hệ thống đối với :

a- Tổ chức tín dụng Nhà nước ;

b- Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài ;

c- Tổ chức tín dụng liên doanh ;

d- Tổ chức tín dụng phi ngân hàng 100 % vốn nước ngoài ;

e- Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương .

2- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh , thành phố giám sát đối với :

a- Tổ chức tín dụng cổ phần của Nhà nước và nhân dân ;

b- Các Chi nhánh của tổ chức tín dụng;

c- Chi nhánh của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng 100% vốn nước ngoài;

e- Quỹ tín dụng nhân dân Khu vực

f- Quỹ tín dụng nhân dân Cơ sở .

Điều 6 - Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước được phân công giám sát theo điều 5 trên đây phải tổ chức tốt việc tiếp nhận báo cáo kế toán và thống kê từ các TCTD , tiến hành giám sát thường xuyên, phát hiện kịp thời các vi phạm , thông báo yêu cầu các TCTD khắc phục ngay và có biện pháp xử lý kịp thời nghiêm túc các vi phạm theo quy định của pháp luật .

III- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7 - Chủ tịch Hội đồng quản trị , Tổng giám đốc ( Giám đốc ) tổ chức tín dụng có trách nhiệm :

1 - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc gửi đúng kỳ hạn và đầy đủ các báo cáo kế toán và thống kê ngân hàng theo chế độ báo cáo thống kê đối với các tổ chức tín dụng ;

2 - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kịp thời khắc phục các vi phạm qua giám sát từ xa do Thanh tra Ngân hàng kết luận và kiến nghị trong thông báo kết quả giám sát từ xa định kỳ . Chậm nhất 30 ngày , kể từ ngày nhận được bản thông báo , tổ chức tín dụng phải có báo cáo kết quả khắc phục , sửa chữa và xử lý các vi phạm gửi về Thanh tra Ngân hàng Nhà nước hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh , thành phố theo sự phân công giám sát từ xa quy định tại điều 5 của Quy chế này .

Điều 8 - Tổ chức tín dụng vi phạm điều 7 Quy chế này , tùy theo mức độ vi phạm , sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật .

Điều 9 - Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quy chế này .

Điều 10 - Việc sửa đổi , bổ sung Quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 398/1999/QĐ-NHNN3

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu398/1999/QĐ-NHNN3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/1999
Ngày hiệu lực24/11/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 398/1999/QĐ-NHNN3

Lược đồ Quyết định 398/1999/QĐ-NHNN3 Quy chế giám sát từ xa tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 398/1999/QĐ-NHNN3 Quy chế giám sát từ xa tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu398/1999/QĐ-NHNN3
      Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
      Người kýTrần Minh Tuấn
      Ngày ban hành09/11/1999
      Ngày hiệu lực24/11/1999
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2017
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 398/1999/QĐ-NHNN3 Quy chế giám sát từ xa tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 398/1999/QĐ-NHNN3 Quy chế giám sát từ xa tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam