Quyết định 3982/QĐ-UBND

Quyết định 3982/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 3982/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3982/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 3588/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 20 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, B
áo KH (để thực hiện);
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT+NgM, LT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3982/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trên một số lĩnh vực theo nội dung Kế hoạch này, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

- Triển khai và bám sát các nội dung Kế hoạch này tại các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp, bảo đảm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đạt mục đích đề ra.

- Bảo đảm sự phối hp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết tắt là UBND cấp huyện) và các cơ quan, tổ chức hữu quan; thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện công việc được giao trên nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

- Bảo đảm các điều kiện về nhân lực và kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

A. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Xây dựng, triển khai Kế hoạch phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản pháp luật, tập trung một số văn bản có hiệu lực trong cuối năm 2019 và năm 2020:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hp: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2020.

- Kết quả thực hiện:

+ Kế hoạch phổ biến, tập huấn các văn bản pháp luật của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

+ Báo cáo kết quả hoạt động phổ biến, tập huấn.

2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hp: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

B. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tnh

1. Xác định lĩnh vực trọng tâm trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có trách nhiệm xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách, trong đó xác định nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp theo dõi).

(Lĩnh vực trọng tâm sẽ được xác định theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Bộ Tư pháp)

Nội dung và hình thức theo dõi: Thực hiện theo quy định từ Điều 7 đến Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và hướng dẫn từ Điều 1 đến Điều 9 Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

- Đơn vị phối hp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2020.

- Kết quả thực hiện:

+ Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

+ Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện (báo cáo năm hoặc báo cáo theo chuyên đề, địa bàn khi có yêu cầu) gửi Sở Tư pháp tổng hp.

+ Văn bản xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật (nếu có).

2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm (theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Bộ Tư pháp)

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hp: Các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

- Kết quả thực hiện: Báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Đoàn kiểm tra liên ngành (Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn).

3. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

Nội dung hoạt động: Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành khác có liên quan; UBND cấp huyện.

- Kết quả thực hiện: Văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có).

4. Theo dõi, tổng hp và đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn cấp tỉnh

Nội dung thực hiện: Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ, theo Kế hoạch này và từ hoạt động quản lý hành chính, hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh, từ báo cáo của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; xây dựng báo cáo năm về tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hp: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2020.

- Kết quả thực hiện: Báo cáo tình hình theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh và các nội dung nêu tại Kế hoạch.

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, xây dựng thông báo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện và tiến hành kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm được quy định tại Kế hoạch này.

- Đôn đốc, theo dõi, tổng hp báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất.

2. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

- Chủ động xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 2020, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).

- Phối hp với Sở Tư pháp thực hiện công tác kiểm tra việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật gửi cho Sở Tư pháp tổng hp trình UBND tỉnh đúng thời hạn quy định.

- Sở Tài chính có trách nhiệm phối hp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh về kinh phí cho việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm theo quy định.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Khánh Hòa thực hiện tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch và tình hình thi hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

- Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) thay báo cáo; yêu cầu báo cáo trước ngày 10/01/2020.

- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật gửi cho Sở Tư pháp để tổng hp trình UBND tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo trước ngày 08/10/2020.

- Báo cáo tổng hp các nội dung tại phần B Kế hoạch này; báo cáo theo yêu cầu đột xuất của bộ, ngành, Trung ương.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ, kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Trên cơ sở các nội dung đã được đề ra tại Kế hoạch này, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3982/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3982/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/12/2019
Ngày hiệu lực 30/12/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3982/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3982/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3982/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Khánh Hòa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3982/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành 30/12/2019
Ngày hiệu lực 30/12/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3982/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Khánh Hòa

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3982/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Khánh Hòa

  • 30/12/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/12/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực