Quyết định 3982/QĐ-UBND

Quyết định 3982/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích Đình Kim Liên, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3982/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích Đình Kim Liên Đống Đa Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3982/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TU BỔ, TÔN TẠO TỔNG THỂ DI TÍCH ĐỊNH KIM LIÊN, PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng 2003 ngày 26/11/2003; Các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Nghị định của Chính phủ số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/2/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND Thành phố quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của thành phố Hà Nội;
Căn cứ các Quyết định của UBND Thành phố: số 4709/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 về việc phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích Đình Kim Liên, quận Đống Đa; số 508/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích Đình Kim Liên, quận Đống Đa;
Căn cứ Thông báo số 82/TB-UBND ngày 16/4/2008 của UBND Thành phố về việc thông báo kết luận của Đ/c Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố tại buổi kiểm tra các di tích lịch sử văn hóa chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
Xét đề nghị của Chủ tịch UBND quận Đống Đa tại Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 30/6/2009 về việc xin điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư, bổ sung kế hoạch đấu thầu hạng mục di chuyển công trình điện và Tờ trình số 1023/KH&DT-QH ngày 31/7/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích Đình Kim Liên, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích Đình Kim Liên, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội với nội dung sau:

1. Bổ sung hạng mục công trình:

Di chuyển và xây dựng mới công trình điện khu vực Đình làng Kim Liên trong khu vực di tích.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục

Theo Quyết định phê duyệt dự án số 4709/QĐ-UBND ngày 23/11/2007

Phê duyệt điều chỉnh

Chi phí xây lắp

8.374

10.751

Chi phí thiết bị

-

768

Chi phí GPMB

11.406

11.406

Chi phí khác

1.075

330

Chi phí tư vấn ĐTXD

-

859

Chi phí quản lý dự án

-

257

Chi phí dự phòng

472

929

Tổng mức đầu tư

21.327

25.300

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo quyết định số 4709/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích Đình Kim Liên, quận Đống Đa.

Điều 2. Bổ sung các nội dung sau vào Kế hoạch đấu thầu đã duyệt tại Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND Thành phố Hà Nội:

2.1. Phần công việc đã và tiếp tục thực hiện:

Các tư vấn: khảo sát lập dự án, khảo sát thiết kế kỹ thuật tổng dự toán: các tư vấn khác có giá trị gói thầu không quá 500 triệu đồng.

2.2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Chi phí quản lý dự án, chi phí khác, chi phí GPMB.

2.3.Bổ sung gói thầu số 2 (vào phần công việc tổ chức đầu thầu):

- Tên và nội dung gói thầu: Toàn bộ phần xây dựng và lắp đặt thiết bị hạng mục di chuyển và xây dựng mới công trình điện.

- Giá gói thầu: 3.501 triệu đồng (trong đó giá gói thầu chưa có dự phòng là 3.183 triệu đồng và giá trị dự phòng là 318 triệu đồng).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ

- Hình thức hợp đồng: Hợp động theo đơn giá

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 100 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2009

- Nguồn vốn thực hiện gói thầu: Ngân sách Thành phố hỗ trợ.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư (UBND quận Đống Đa);

- Phối hợp với công ty Điện lực Thành phố Hà Nội thực hiện việc di chuyển công trình điện đảm bảo đúng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành của ngành điện và tuân thủ đúng các Giấy phép, văn bản thỏa thuận liên quan.

- Tổ chức đấu thầu và triển khai thi công hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố Hà Nội về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung trong hồ sơ và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu làm căn cứ để cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chành văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công thương, Quy hoạch Kiến trúc, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Giám đốc Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- PCT UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng;
- VPUB: PVP Cơ, VHKG2, THV;
- Lưu: VT, Sở KH&ĐT(5 bản)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3982/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3982/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2009
Ngày hiệu lực05/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3982/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3982/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích Đình Kim Liên Đống Đa Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3982/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích Đình Kim Liên Đống Đa Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3982/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Thanh Hằng
        Ngày ban hành05/08/2009
        Ngày hiệu lực05/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3982/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích Đình Kim Liên Đống Đa Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3982/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích Đình Kim Liên Đống Đa Hà Nội

            • 05/08/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/08/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực