Quyết định 3984/QĐ-UBND

Quyết định 3984/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3984/QĐ-UBND 2014 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3984/QÐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ ỦY QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4572/TNMT-VPĐK ngày 01 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ÐỊNH:

Điều 1. Nay ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao và đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- Ban Thường trực UBMTTQVN/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Nh) TV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3984/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3984/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2014
Ngày hiệu lực13/08/2014
Ngày công báo01/09/2014
Số công báoSố 51
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3984/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3984/QĐ-UBND 2014 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3984/QĐ-UBND 2014 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3984/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Hữu Tín
       Ngày ban hành13/08/2014
       Ngày hiệu lực13/08/2014
       Ngày công báo01/09/2014
       Số công báoSố 51
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3984/QĐ-UBND 2014 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3984/QĐ-UBND 2014 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở Hồ Chí Minh

           • 13/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực