Quyết định 3988/QĐ-UBND

Quyết định 3988/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Quyết định 3988/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Tôn giáo Ủy ban cấp xã Thanh Hóa đã được thay thế bởi Quyết định 2742/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính tín ngưỡng tôn giáo Sở Nội vụ Thanh Hóa và được áp dụng kể từ ngày 19/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 3988/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Tôn giáo Ủy ban cấp xã Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3988/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại T trình số 474/TTr-SNV ngày 28/9/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1248/STP-KSTTHC ngày 30/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính chuẩn hóa và 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tư pháp; Th trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ (để b/c);
- Chủ tịch UBND t
nh (để b/c);
- Ban Tôn giáo t
nh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Thìn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ, TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thm quyền giải quyết của UBND cấp xã

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng.

2

Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng.

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

4

Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.

5

Thủ tục đăng ký người vào tu.

6

Thủ tục thông báo về việc sa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng.

7

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã.

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực: Tôn giáo

1

T-THA-116061-TT

Thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi cấp xã.

Do chuẩn hóa về nội dung

2

T-THA-116035-TT

Thông báo tổ chức lễ hội, tín ngưỡng.

 

3

T-THA-116012-TT

Thông báo việc cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng.

 

4

T-THA-115967-TT

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

5

T-THA-115996-TT

Đăng ký người vào tu.

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3988/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3988/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực19/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3988/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3988/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Tôn giáo Ủy ban cấp xã Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3988/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Tôn giáo Ủy ban cấp xã Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3988/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành19/10/2017
        Ngày hiệu lực19/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3988/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Tôn giáo Ủy ban cấp xã Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3988/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Tôn giáo Ủy ban cấp xã Thanh Hóa