Quyết định 3990/QĐ-UBND

Quyết định 3990/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định 3990/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Tôn giáo Sở Nội vụThanh Hóa đã được thay thế bởi Quyết định 2742/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính tín ngưỡng tôn giáo Sở Nội vụ Thanh Hóa và được áp dụng kể từ ngày 19/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 3990/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Tôn giáo Sở Nội vụThanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3990/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 474/TTr-SNV ngày 28/9/2017 và Giám đốc s Tư pháp tại Công văn số 1248/STP-KSTTHC ngày 30/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 17 thủ tục hành chính chuẩn hóa và 15 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc thm quyền giải quyết của Sở Nội vụ;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tư pháp; Thủ trưởng, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ
(để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Ban Tôn giáo t
nh;
- Cổng thông t
in điện t tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Thìn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Tôn giáo

1

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP.

2

Thủ tục cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3

Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

4

Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

5

Thủ tục chấp thuận việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

6

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

7

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

8

Thủ tục chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng nhng người chuyên hoạt động tôn giáo.

9

Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP.

10

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP.

11

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo.

12

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh.

13

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP.

14

Thủ tục đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ-CP.

15

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương.

16

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện.

17

Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam.

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định việc bãi b TTHC

1

T-THA-286160-TT

Đăng ký Hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo ngoài các trường hợp sau; Tổ chức tôn giáo cơ sở; Tổ chức tôn giáo hoạt động trong phạm vi nhiều tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Do chuẩn hóa về nội dung

 

2

T-THA-286161-TT

Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

3

T-THA-286162-TT

Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu; Lễ hội tín ngưỡng được khôi phục lại sau thời gian gián đoạn; Lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước.

4

T-THA-286163-TT

Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5

T-THA-286164-TT

Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

6

T-THA-286165-TT

Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (tổ chức tôn giáo cơ sở) có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

7

T-THA-286166-TT

Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

8

T-THA-286167-TT

Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

9

T-THA-286168-TT

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ngoài các trường hợp sau: thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư của đạo Phật; thành viên Ban Thường vụ, Chủ tịch các Ủy ban Hội đồng Giám mục Việt Nam, Hồng y, Tng Giám mục, Giám mục, Giám mục phó, Giám mục phụ tá, Giám qun và người đứng đầu các Dòng tu của đạo Công giáo; thành viên Ban Trị sự Trung ương của các hội thánh Tin lành; thành viên Hội đồng Chưởng quản, Hội đồng Hội thánh, Ban Thường trực Hội thánh, Phối sư và chức sắc tương đương trở lên của các hội thánh Cao đài; thành viên Ban Trsự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa hảo; những chức vụ phẩm trật tương đương của các tổ chức tôn giáo khác; người đng đầu các trường đào tạo nhng người chuyên hoạt động tôn giáo.

10

T-THA-286169-TT

Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp sau: tổ chức tôn giáo cơ sở, tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

11

T-THA-286170-TT

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

12

T-THA-286171-TT

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh

13

T-THA-286172-TT

Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

14

T-THA-286173-TT

Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

15

T-THA-286174-TT

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, t chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3990/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3990/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực19/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2018
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3990/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3990/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Tôn giáo Sở Nội vụThanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3990/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Tôn giáo Sở Nội vụThanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3990/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành19/10/2017
        Ngày hiệu lực19/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2018
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3990/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Tôn giáo Sở Nội vụThanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3990/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Tôn giáo Sở Nội vụThanh Hóa