Quyết định 40/2002/QĐ-UB

Quyết định 40/2002/QĐ-UB về ấn định sản lượng khai thác và giá tính thuế đối với cơ sở hoạt động khai thác thủy sản do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2002/QĐ-UB ấn định sản lượng khai thác với cơ sở khai thác thủy sản Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2002/QĐ-UB

Thái Bình, ngày 04 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

V/V ẤN ĐỊNH SẢN LƯỢNG KHAI THÁC VÀ GIÁ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Thông tư số 03/2002/TT-BTC ngày 14/01/2002 hướng dẫn chế độ quản lý thu thuế đối với các cơ sở hoạt động khai thác thủy sản;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh, sở Tài chính - Vật giá, sở Thủy sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ấn định sản lượng khai thác và giá tính thuế đi với các cơ sở hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Đối với hoạt động khai thác trong lộng (ven bờ):

- Sản lượng khai thác ti thiểu của 1 tàu, thuyền là: 20 tấn/năm (Hai mươi tấn/năm)

- Giá tính thuế là: 1.800 đ/kg (Một nghìn tám trăm đồng/kg).

2. Đối với hoạt động khai thác ngoài khơi (xa bờ):

a) Đối với loại phương tiện có công suất 90-120 CV.

- Sản lượng khai thác tối thiểu của một tàu, thuyền là: 40 tấn/năm (Bn mươi tấn/năm).

- Giá tính thuế là: 1.500 đ/kg (Một nghìn năm trăm đồng/kg).

b) Đối với loại phương tiện có công suất từ 300 CV trở lên:

- Sản lượng khai thác tối thiểu một tàu, thuyền là: 100 tấn/năm (Một trăm tấn/năm).

- Giá tính thuế là: 1.500 đ/kg (Một nghìn năm trăm đồng/kg).

Điều 2. Trường hợp sản lượng khai thác có biến động tăng hoặc giảm 30% mức ấn định trở lên, giá cả thủy sản trên thị trường có biến động tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so mức ấn định. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan xem xét đề xuất trình UBND tỉnh điều chỉnh.

Điều 3. Căn cứ vào nội dung quy định tại điều 1 và 2, Cục Thuế tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan có văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý thu thuế hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính - Vật giá, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc sở Thủy sản, Chủ tịch UBND 2 huyện: Thái Thụy, Tiền Hải, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- TT UBND tỉnh
- Như điều 4
- Lưu: VT, TM

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Đình Thạch

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2002
Ngày hiệu lực04/06/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2016
Cập nhật22 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 40/2002/QĐ-UB ấn định sản lượng khai thác với cơ sở khai thác thủy sản Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 40/2002/QĐ-UB ấn định sản lượng khai thác với cơ sở khai thác thủy sản Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu40/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýHoàng Đình Thạch
        Ngày ban hành04/06/2002
        Ngày hiệu lực04/06/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2016
        Cập nhật22 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 40/2002/QĐ-UB ấn định sản lượng khai thác với cơ sở khai thác thủy sản Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2002/QĐ-UB ấn định sản lượng khai thác với cơ sở khai thác thủy sản Thái Bình

            • 04/06/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/06/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực