Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT

Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở ,phổ thông đã được thay thế bởi Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và được áp dụng kể từ ngày 26/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở ,phổ thông


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số 40/2006/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐCP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học
;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 04/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
Ban KGTW Đảng;
UB VHGDTNTN-NĐ của Quốc hội;
Văn phòng Chính phủ;
Cục kiểm tra văn bản ( Bộ Tư Pháp);
Công báo;
Website Chính Phủ;
Như Điều 3 (đểthực hiện);
Lưu: Vt, Vụ GDTrh, Vụ PC
.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

 

FILE ĐỰƠC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2006/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2006/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2006
Ngày hiệu lực04/11/2006
Ngày công báo20/10/2006
Số công báoTừ số 39 đến số 40
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2006/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở ,phổ thông


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở ,phổ thông
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu40/2006/QĐ-BGDĐT
    Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
    Người kýNguyễn Thiện Nhân
    Ngày ban hành05/10/2006
    Ngày hiệu lực04/11/2006
    Ngày công báo20/10/2006
    Số công báoTừ số 39 đến số 40
    Lĩnh vựcGiáo dục
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2014
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở ,phổ thông

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở ,phổ thông