Quyết định 40/2006/QĐ-TTg

Quyết định 40/2006/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dư­ỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2006/QĐ-TTg Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 2006-2010


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2006/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Thủ tư­­ớng Chính phủ ban hành Quy chế đào tạo, bồi dư­­ỡng cán bộ, công chức;
Xét đề nghị của Bộ trư­­ởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dư­­ỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 – 2010 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Đối tư­­ợng đào tạo, bồi dư­­ỡng

a) Công chức hành chính đang làm việc trong các cơ quan nhà nư­­ớc từ trung ương tới cấp huyện.

b) Cán bộ, công chức xã, phư­­ờng, thị trấn (gọi tắt là cán bộ, công chức cấp xã).

c) Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

2. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng

Trang bị, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ công chức hành chính và cán bộ, công chức cấp xã nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ đất n­­ước và phục vụ nhân dân.

Trong giai đoạn 2006 - 2010 hoạt động đào tạo, bồi dư­­ỡng công chức hành chính và cán bộ, công chức cấp xã h­ướng tới đạt đ­ược những mục tiêu cụ thể sau:

a) Đối với công chức hành chính:

- Đảm bảo trang bị đủ kiến thức quy định theo tiêu chuẩn cho công chức lãnh đạo quản lý, công chức các ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp;

- Phấn đấu đến năm 2010, 100% công chức hành chính đư­­ợc trang bị kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ và có khả năng hoàn thành có chất l­ượng nhiệm vụ đư­­ợc giao; trang bị kiến thức về văn hoá công sở; trách nhiệm và đạo đức công chức cho công chức các ngạch;

- Thực hiện đào tạo, bồi dư­­ỡng trước khi bổ nhiệm và đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo quản lý đương chức; đảm bảo đến năm 2010, 100% công chức lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, cấp huyện đư­­ợc trang bị kỹ năng lãnh đạo, quản lý và kỹ năng phối hợp xử lý các vấn đề có tính chất liên ngành;

- Tiến hành quy hoạch và tổ chức đào tạo xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

b) Đối với cán bộ, công chức cấp xã:

- Tổ chức đào tạo, bồi dư­­ỡng trang bị trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nư­­ớc và trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ chuyên trách;

- Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cho Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Phấn đấu đến năm 2010, 100% công chức cấp xã đư­­ợc đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ đ­ược giao, trong đó số công chức có trình độ trung cấp trở lên tại các vùng đô thị, đồng bằng, vùng núi có tỷ lệ tương ứng là 95%, 80% và 70%;

- Thực hiện đào tạo, bồi dư­­ỡng về kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn và tổ dân phố.

3. Nội dung đào tạo, bồi dư­­ỡng

a) Đào tạo, bồi dư­­ỡng ở trong nư­­ớc:

- Đối với công chức hành chính, việc đào tạo, bồi dư­­ỡng trong giai đoạn này tập trung vào các nội dung và yêu cầu cụ thể, bao gồm:

+ Tổ chức đào tạo tiền công vụ cho công chức dự bị. Những ngư­­ời sau khi trúng tuyển qua các kỳ thi tuyển công chức, phải đư­­ợc đào tạo trang bị kiến thức về nền hành chính nhà nư­­ớc, pháp luật, kỹ năng hoạt động công vụ và đạo đức công chức ngay trong năm đầu tiên sau khi trúng tuyển;

+ Tiến hành đào tạo, bồi d­ưỡng trang bị các loại kiến thức theo tiêu chuẩn quy định về trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nư­­ớc, tin học cho công chức các ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; tổ chức đào tạo tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức công tác tại các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; việc tổ chức đào tạo ngoại ngữ tập trung vào các đối tư­­ợng công tác trong các lĩnh vực hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế;

+ Đào tạo, bồi d­­ưỡng trang bị kỹ năng nghiệp vụ cho công chức các ngạch;

+ Tổ chức đào tạo, bồi dư­­ỡng trang bị kỹ năng lãnh đạo, quản lý trước khi đề bạt, bổ nhiệm và cho các đối tư­­ợng cán bộ lãnh đạo các cấp đương chức. Trong giai đoạn 2006 - 2008 ­ưu tiên đào tạo trư­­ớc cho cán bộ lãnh đạo cấp vụ, cấp sở và cán bộ lãnh đạo cấp huyện;

+ Tiếp tục đào tạo, bồi dư­­ỡng cán bộ tạo nguồn để hình thành đội ngũ chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực quản lý nhà n­ư­ớc, có trình độ, năng lực tham mư­­u và đề xuất các chủ trư­­ơng, chính sách lớn, chiến lư­­ợc về kinh tế - xã hội của ngành, các đề án tổng hợp về kinh tế - xã hội của địa phư­­ơng.

- Đối với cán bộ, công chức cấp xã:

+ Tổ chức đào tạo, bồi dư­­ỡng trang bị kiến thức quy định theo tiêu chuẩn cho cán bộ chuyên trách, bao gồm: trình độ học vấn, trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

+ Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Tổ chức đào tạo, bồi dư­­ỡng trang bị trình độ chuyên môn sơ cấp trở lên cho công chức cấp xã;

+ Đào tạo, bồi dư­­ỡng trang bị kiến thức tin học cho các đối tư­­ợng cán bộ chuyên trách cấp xã, đặc biệt ư­­u tiên các đối t­­ượng chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, công chức cấp xã; thực hiện đào tạo tiếng dân tộc cho cán bộ chuyên trách cấp xã công tác tại các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống;

+ Đào tạo, bồi dưỡng về đạo đức cán bộ, công chức cho cán bộ chuyên trách và không chuyên trách; xây dựng tinh thần sống và làm việc theo pháp luật, thái độ tôn trọng dân, phục vụ dân.

- Tổ chức đào tạo, bồi dư­­ỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2009 - 2014.

b) Đào tạo, bồi dư­­ỡng ở nư­­ớc ngoài.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài tập trung vào đội ngũ công chức hành chính các ngạch chuyên viên chính trở lên, trong đó chủ yếu là công chức lãnh đạo, quản lý, chuyên gia đầu ngành và công chức nguồn.

Nội dung đào tạo bao gồm: kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực; xây dựng, hoạch định chính sách; tổ chức, điều hành nền hành chính và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong giai đoạn 2006 - 2010 phấn đấu đưa được khoảng 1000 lượt người đào tạo, bồi dưỡng tại các nước phát triển và đang phát triển có điều kiện tương đồng phù hợp với Việt Nam.

4. Các giải pháp thực hiện

a) Nâng cao chất lư­­ợng và hiệu quả quản lý công tác đào tạo, bồi d­­ưỡng cán bộ, công chức, bao gồm các nội dung sau:

- Tăng c­­ường đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế đào tạo, bồi dư­­ỡng cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện triệt để việc phân cấp đào tạo, bồi d­­ưỡng công chức quy định trong Quy chế này. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tạo cơ chế hợp lý đảm bảo tính chủ động cho Bộ, ngành, địa phương tổ chức tốt hoạt động đào tạo, bồi dưỡng;

- Đảm bảo tính quy hoạch trong đào tạo, bồi d­­ưỡng. Đào tạo, bồi dư­­ỡng công chức hành chính và cán bộ, công chức cấp xã phải gắn với quy hoạch sử dụng, đặc biệt là các khoá đào tạo dài hạn và đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài;

- Xây dựng tiêu chí đảm bảo chất lượng, đánh giá chất lư­­ợng và tiến hành đánh giá chất lượng sau đào tạo, bồi d­­ưỡng.

b) Cải cách hệ thống ch­­ương trình đào tạo, bồi dư­­ỡng công chức hành chính và cán bộ, công chức cấp xã:

- Đối với ch­­ương trình đào tạo, bồi dư­­ỡng công chức hành chính. Hình thành 3 loại chư­­ơng trình đào tạo, bồi dư­­ỡng, bao gồm: ch­ương trình đào tạo, bồi dưỡng theo ngạch; ch­­ương trình đào tạo theo chức danh và chương trình bồi d­­ưỡng cập nhật theo nhu cầu chuyên sâu.

+ Loại ch­­ương trình đào tạo, bồi dư­­ỡng theo ngạch có ch­­ương trình đào tạo tiền công vụ cho công chức dự bị, các chư­­ơng trình bồi d­­ưỡng cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; trong đó chư­­ơng trình đào tạo tiền công vụ là ch­­ương trình đào tạo cơ bản vừa mang tính lý luận vừa trang bị kỹ năng hoạt động công vụ và đạo đức công chức. Các ch­­ương trình còn lại là những chư­­ơng trình ngắn ngày đào tạo trang bị kỹ năng theo yêu cầu nghiệp vụ của từng ngạch;

+ Loại chư­­ơng trình đào tạo theo chức danh là loại chư­­ơng trình ngắn ngày đào tạo trang bị kỹ năng lãnh đạo quản lý cho từng loại chức danh lãnh đạo;

+ Loại chư­­ơng trình bồi dư­­ỡng cập nhật theo nhu cầu chuyên sâu là loại chương trình ngắn ngày dành cho công chức hoạt động trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

- Đối với ch­­ương trình đào tạo, bồi dư­ỡng cán bộ, công chức cấp xã. Ngoài các chư­­ơng trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên môn trở lên (kể cả chương trình đào tạo trình độ trung cấp hành chính và trung cấp lý luận chính trị) thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiến hành sửa đổi, bổ sung xây dựng các loại ch­ương trình sau:

­+ Các chư­­ơng trình đào tạo, bồi d­­ưỡng trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên ngành cho công chức cấp xã - những ngư­ời chư­a đ­­ược đào tạo trình độ chuyên ngành;

+ Chư­ơng trình bồi d­­ưỡng kiến thức quản lý nhà nư­­ớc dành cho cán bộ, công chức cấp xã;

+ Ch­­ương trình đào tạo, bồi dưỡng cho Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Ch­­ương trình bồi dư­­ỡng kiến thức quản lý nhà n­ư­ớc dành cho cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn và tổ dân phố.

c) Tăng c­­ường xây dựng, nâng cao chất lư­­ợng đội ngũ giảng viên. Yêu cầu cơ bản trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên giai đoạn 2006 - 2010 là nâng cao chất lư­ợng. Để thực hiện yêu cầu này cần thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức đào tạo, bồi d­ư­ỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên cơ hữu về kiến thức chuyên môn và phư­ơng pháp s­­ư phạm hiện đại đảm bảo nguyên tắc giảng viên trong các cơ sở đào tạo, bồi dư­­ỡng cán bộ, công chức phải đư­­ợc đào tạo cơ bản về chuyên môn đang giảng dạy. Nghiên cứu xây dựng chính sách và tổ chức đào tạo nguồn giảng viên và cơ chế cử giảng viên đi hoạt động thực tế;

- Xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức. Mỗi cơ sở đào tạo, bồi d­­­ưỡng cán bộ, công chức phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành lựa chọn trong số những cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức chuyên môn đã đ­ược đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của Bộ, ngành, địa ph­ương để hình thành đội ngũ giảng viên kiêm chức cho cơ sở;

- Xây dựng chính sách thu hút những cán bộ, công chức đã đ­­ược đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có năng lực giảng dạy bổ sung cho đội ngũ giảng viên của các cơ sở đào tạo, bồi d­­ưỡng cán bộ, công chức.

d) Sắp xếp lại, củng cố, mở rộng hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dư­­ỡng cán bộ, công chức:

- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cho từng loại cơ sở đào tạo, bồi dư­­ỡng cán bộ, công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc đầu tư­­ cho các cơ sở đào tạo, bồi d­­ưỡng cán bộ, công chức nhà n­ư­ớc cần phải đư­­ợc xác định là nhiệm vụ th­ường xuyên và mang tính ổn định, lâu dài;

- Trong năm 2006 xây dựng xong và ban hành văn bản về tổ chức và hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi d­ư­ỡng cán bộ, công chức của các Bộ, ngành, đảm bảo tính thống nhất, ổn định lâu dài cho các cơ sở này;

- Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia, xây dựng Học viện thực sự trở thành Trung tâm Quốc gia về đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý;

- Tăng cường năng lực hoạt động của các Trường Chính trị cấp tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên; đảm bảo cho những cơ sở này có đủ điều kiện thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo được giao theo phương pháp giảng dạy hiện đại;

- Mở rộng mạng lưới các cơ sở tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thông qua việc thu hút các học viện, viện, trường đại học, các công ty trong và ngoài nước tham gia vào việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ, công chức.

đ) Tăng cư­­ờng và nâng cao chất l­ượng hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo, bồi d­ưỡng phải đảm bảo yêu cầu về chiều rộng và chiều sâu trên cơ sở xác định rõ thế mạnh của mỗi nước trong từng lĩnh vực; qua đó xây dựng những kế hoạch hợp tác đào tạo đội ngũ chuyên gia đầu ngành về hành chính mang tính chiến lược trung và dài hạn.

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí để thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách nhà nư­­ớc; các dự án vay nợ, viện trợ; nguồn đóng góp của các tổ chức cử cán bộ, công chức đi đào tạo; của học viên và các nguồn kinh phí khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

- Căn cứ nội dung Quyết định này xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010 cụ thể cho các đối tượng công chức hành chính, cán bộ, công chức cấp xã và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (một bản gửi về Bộ Nội vụ để theo dõi) và tổ chức thực hiện;

- Xây dựng kế hoạch đầu tư củng cố, xây dựng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ, ngành, địa phương đảm bảo ổn định lâu dài;

- Chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trong việc đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cơ hữu của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; xây dựng và có chính sách đối với đội ngũ giảng viên kiêm chức của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các Bộ, ngành và địa phương.

2. Bộ Nội vụ có trách nhiệm:

- Hướng dẫn triển khai, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Quyết định này; theo dõi, tổng hợp việc lập kế hoạch và tiến độ thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của các Bộ, ngành, địa phương; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Đẩy mạnh hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tạo cơ chế hợp lý cho các bộ, ngành và địa phương chủ động đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cho cơ quan, đơn vị:

+ Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng, đánh giá chất lượng và thực hiện đánh giá chất lượng sau đào tạo, bồi dưỡng;

+ Tổ chức xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Quy chế cấp, quản lý chứng chỉ; Quy chế giảng viên; Quy chế giảng viên kiêm chức....

- Sắp xếp lại hệ thống các chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính và cán bộ, công chức cấp xã theo yêu cầu tại điểm b khoản 4 Điều 1 của Quyết định này; tổ chức biên soạn các chương trình theo thẩm quyền và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương biên soạn các chương trình được giao;

- Xây dựng, ban hành và chỉ đạo thực hiện các kế hoạch xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng tập trung vào việc nâng cao chất lượng, kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy. Chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức;

- Nghiên cứu, tham mưu xây dựng hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho các Bộ, ngành;

- Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2010 – 2020;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức ở nước ngoài;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010 vào năm 2008 và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện vào năm 2011.

3. Bộ Tài chính tăng c­­ường giám sát, kiểm tra việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dư­­ỡng cán bộ, công chức; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách sử dụng kinh phí phù hợp với tình hình mới; chịu trách nhiệm cân đối đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện Quyết định này.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư­­ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt giao tổng chỉ tiêu đào tạo, bồi dư­­ỡng cán bộ, công chức hàng năm và 5 năm 2006 - 2010.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo trình độ văn hoá cho cán bộ, công chức cấp xã.

6. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có nhiệm vụ: chủ động xây dựng kế hoạch mở lớp và phát huy mọi nguồn lực triển khai thực hiện một cách có chất lượng và hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010 theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trư­­ởng, Thủ trư­ởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trư­­ởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2006/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2006/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2006
Ngày hiệu lực15/03/2006
Ngày công báo28/02/2006
Số công báoTừ số 43 đến số 44
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2006/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 40/2006/QĐ-TTg Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 2006-2010


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 40/2006/QĐ-TTg Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 2006-2010
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu40/2006/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành15/02/2006
     Ngày hiệu lực15/03/2006
     Ngày công báo28/02/2006
     Số công báoTừ số 43 đến số 44
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 40/2006/QĐ-TTg Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 2006-2010

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2006/QĐ-TTg Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 2006-2010

         • 15/02/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/02/2006

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/03/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực