Quyết định 40/2014/QĐ-UBND

Quyết định 40/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015 kèm theo Quyết định 13/2013/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2014/QĐ-UBND sửa đổi khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị Hồ Chí Minh 13/2013/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ M
INH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2014/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2013-2015 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2013/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X;

Căn cứ Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2377/TTr.SNN-PTNT ngày 07 tháng 11 năm 2014; và thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 5995/STP-VB ngày 29 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung cụm từ “lãi suất theo Khoản 2 Điều 4 Quy định này” tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 và Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 6 thành “lãi suất theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 Quy định này”.

2. Bổ sung Mục VIa Phụ lục I về Danh mục đối tượng, địa bàn, thời gian hỗ trợ lãi vay chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị giai đoạn 2013 -2015 như sau:

“VIa. NGÀNH NGHỀ KHÁC

1. Nghề sản xuất tiểu cảnh, hòn non bộ tại các quận - huyện có sản xuất nông nghiệp.

2. Nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận”.

3. Điều chỉnh thời gian hỗ trợ lãi vay (đầu tư mua giống, vật tư, thức ăn, nhiên liệu và trả công lao động) quy định tại Mục VII Phụ lục 1 đối với cây hoa kiểng gồm hoa lan, bonsai, hoa mai và cây ăn trái là theo chu kỳ sản xuất, nhưng không quá 5 (năm) năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Kho bạc Nhà nước Thành phố; Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện - quận có sản xuất nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố;
- Các đoàn thể Thành phố;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP;
- Kho bạc Nhà nước Thành phố;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng CV; TTCB;
- Lưu: VT, (CNN.M) MH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2014
Ngày hiệu lực05/12/2014
Ngày công báo15/12/2014
Số công báoSố 79
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2014/QĐ-UBND sửa đổi khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị Hồ Chí Minh 13/2013/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 40/2014/QĐ-UBND sửa đổi khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị Hồ Chí Minh 13/2013/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu40/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Thanh Liêm
       Ngày ban hành25/11/2014
       Ngày hiệu lực05/12/2014
       Ngày công báo15/12/2014
       Số công báoSố 79
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 40/2014/QĐ-UBND sửa đổi khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị Hồ Chí Minh 13/2013/QĐ-UBND

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2014/QĐ-UBND sửa đổi khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị Hồ Chí Minh 13/2013/QĐ-UBND

           • 25/11/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực