Quyết định 40/2015/QĐ-UBND

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe máy điện vào Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe mô tô kèm theo Quyết định 06/2012/QĐ-UBND do tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND bổ sung giá tính lệ phí trước bạ xe mô tô xa máy điện vào 06/2012/QĐ-UBND Tiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2015/QĐ-UBND bổ sung giá tính lệ phí trước bạ xe mô tô xa máy điện vào 06/2012/QĐ-UBND Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2015/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BSUNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐI VỚI XE MÔ TÔ, XE MÁY ĐIỆN VÀO BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE MÔ TÔ KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2012/QĐ-UBND NGÀY 30/3/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 ca Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe máy điện vào Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe mô tô kèm theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với đất, nhà, các loại tài sản khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang), cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

CÁC LOẠI XE MÔTÔ

GIÁ XE MỚI

GIÁ XE

GHI CHÚ

I

XE DO HÃNG HONDA SẢN XUT

 

 

 

18

Honda Click 125i (ANC125BCTD(TH))

54.000

 

 

VIII

XE MÁY ĐIỆN

10.000

5.000

không phân biệt năm sản xuất, nước sản xuất

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- T
ng cục Thuế;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, TT. HĐND, UB. MTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh TG;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- VPUB: các PVP, Phòng TCTM, các Phòng Nghiên cứu, Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (Luân).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2015
Ngày hiệu lực21/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2018
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2015/QĐ-UBND bổ sung giá tính lệ phí trước bạ xe mô tô xa máy điện vào 06/2012/QĐ-UBND Tiền Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 40/2015/QĐ-UBND bổ sung giá tính lệ phí trước bạ xe mô tô xa máy điện vào 06/2012/QĐ-UBND Tiền Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu40/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýTrần Thanh Đức
       Ngày ban hành11/11/2015
       Ngày hiệu lực21/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2018
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 40/2015/QĐ-UBND bổ sung giá tính lệ phí trước bạ xe mô tô xa máy điện vào 06/2012/QĐ-UBND Tiền Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2015/QĐ-UBND bổ sung giá tính lệ phí trước bạ xe mô tô xa máy điện vào 06/2012/QĐ-UBND Tiền Giang