Quyết định 40/2016/QĐ-UBND

Quyết định 40/2016/QĐ-UBND về mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2016/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2016/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 01 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MC TRN THÙ LAO CÔNG CHNG TRÊN ĐA BÀN TNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 5558/STP-BTTP ngày 04/8/2016 (kèm theo ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 2093/STC-HCSN ngày 08/7/2016 và Báo cáo thẩm định số 246/BC-STP ngày 04/8/2016 của S Tư pháp),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tnh Hà Tĩnh với các nội dung sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định mức trần thù lao công chứng đối với việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng do các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tnh thực hiện.

2. Đối tượng áp dụng:

Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức, cá nhân yêu cầu công chứng trên địa bàn tnh.

3. Mức trần thù lao công chứng:

STT

NỘI DUNG

MỨC THU

I

SOẠN THẢO HỢP ĐNG, GIAO DỊCH

ng/trường hợp)

1

Hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, cho mượn, góp vốn, thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

150.000

2

Các loại hợp đồng liên quan đến nhà ở

200.000

3

Hợp đng ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất, quyn sử dụng đất và tài sản gn liền với đất, nhà ở

200.000

4

Hợp đồng ủy quyền khác

100.000

5

Hợp đồng mua bán, tặng cho xe ô tô

100.000

6

Hợp đồng mua bán, tặng cho xe mô tô, xe máy

50.000

7

Hợp đng mua bán, tặng cho, góp vốn bằng tài sản khác

100.000

8

Hợp đồng thế chp, cầm cố, bảo lãnh

100.000

9

Di chúc

100.000

10

Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đng, giao dịch

100.000

11

Văn bn hủy hợp đồng, chấm dt hợp đồng, giao dịch

100.000

12

Văn bn thỏa thuận vtài sản chung vợ chồng

100.000

13

Văn bản khai nhận, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

150.000

14

Giấy y quyền

50.000

15

Hợp đng, giao dịch khác

50.000

II

DỊCH, ĐÁNH MÁY, SAO CHỤP VĂN BN

(Đồng/trang)

16

Dịch giy tờ, văn bản (trang A4)

100.000

17

Đánh máy văn bản (trang A4)

5.000

18

Sao chụp văn bản

(Trang A4)

500

(Trang A3)

1.000

III

CÁC VIỆC KHÁC LIÊN QUAN ĐN VIỆC CÔNG CHNG

(Đồng/trường hợp)

19

Sao lục hồ sơ công chứng

30.000

20

Niêm yết thông báo hồ sơ thừa kế

100.000

21

Các việc khác

50.000

Điều 2. Trách nhiệm của tổ chức hành nghề công chứng

Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức hành nghề công chứng xác định mức thù lao đối với từng loại việc không vượt quá mức trần thù lao công chứng quy định tại Điều 1 Quyết định này và niêm yết công khai các mức thù lao tại trụ sở.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức hành nghề công chứng và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Website Chính ph;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ch tịch, các PCT UBND tnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh
- Báo HT, Đài PTTH tỉnh;
- PVP UBND tnh (theo dõi NC);
- Lưu: VT, NC1;
Gửi:
+ Bản giấy: TP không nhận bản điện tử;
S Tư pháp;
+ Điện tử: TP còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2016
Ngày hiệu lực11/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2016/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 40/2016/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu40/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Vinh
        Ngày ban hành01/09/2016
        Ngày hiệu lực11/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 40/2016/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2016/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Hà Tĩnh

            • 01/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực