Quyết định 40/2017/QĐ-UBND

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2017/QĐ-UBND phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí cơ quan hành chính Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2017/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/4/2016;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số: 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 43/TTr-STTTT ngày 07/8/2017, Tờ trình số 52/TTr-STTTT ngày 11/10/2017; Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp số 116/BC-STP ngày 13/7/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT, CPVP;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTGTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH2. (V- b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trì

 

QUY ĐỊNH

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số:40/2017/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng đối với:

a) Cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, gồm: Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cơ quan hành chính nhà nước).

b) Cơ quan báo chí, nhà báo và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh gồm:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (sau đây gọi chung là người phát ngôn);

c) Người có trách nhiệm thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện phát ngôn (sau đây gọi chung là người được ủy quyền phát ngôn) hoặc giao nhiệm vụ phối hợp cùng người phát ngôn thực hiện phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

Người phát ngôn quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này nếu không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì phải báo cáo để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các sở, ban, ngành, gồm:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Trường hợp thủ trưởng các sở, ban, ngành không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, gồm:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã;

b) Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó của mình thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

4. Cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản:

- Họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ email của Người thực hiện phát ngôn cho Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, gửi và đăng tải trên Cổng Thông tin Giao tiếp Điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước.

- Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của Người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp; gửi và đăng tải trên Cổng Thông tin Giao tiếp Điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước hoặc niêm yết tại trụ sở (nếu cơ quan hành chính nhà nước chưa có trang thông tin điện tử) trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

5. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản:

- Họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ email của Người thực hiện phát ngôn cho Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, quản lý và đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện, thành, thị; trang thông tin điện tử của xã, phường, thị trấn (nếu có).

- Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của Người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, quản lý và đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện, thành, thị; trang thông tin điện tử của xã, phường, thị trấn hoặc niêm yết tại trụ sở (đối với Ủy ban nhân dân cấp xã chưa có trang thông tin điện tử) trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp, gửi danh sách người thực hiện phát ngôn cấp xã cho Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.

6. Việc ủy quyền phát ngôn quy định tại điểm c khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3, điểm b khoản 4 Điều này được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.

7. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn quy định tại điểm b, điểm c khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3, điểm b khoản 4 Điều này không được ủy quyền tiếp cho người khác.

8. Các cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước không được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan, đơn vị để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Điều 3: Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Tổ chức họp báo

2. Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin Giao tiếp Điện tử tỉnh theo địa chỉ www.vinhphuc.gov.vn hoặc www.vinhphuc.vn, trang Thông tin điện tử của cơ quan hành chính Nhà nước.

3. Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên.

4. Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử đến các cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông.

5. Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí định kỳ gần nhất do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức khi được yêu cầu.

6. Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

Chương II

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí thông qua các hình thức sau:

a) Định kỳ hàng tháng, từ ngày 05 đến ngày 10 cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin Giao tiếp Điện tử tỉnh theo các quy định của Chính phủ.

b) Ít nhất ba tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức.

- Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo quy định hiện hành.

Cổng Thông tin Giao tiếp Điện tử tỉnh có trách nhiệm cập nhật thông tin theo các quy định hiện hành để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của cơ quan, đơn vị mình theo các hình thức sau:

a) Cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin Giao tiếp Điện tử tỉnh, trang Thông tin điện tử của cơ quan mình (nếu có) theo các quy định của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang Thông tin điện tử hoặc cổng Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

b) Cử người phát ngôn cung cấp thông tin tại họp báo của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh khi có yêu cầu.

c) Tùy theo tình hình nhiệm vụ công tác, hàng năm hoặc đột xuất tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí. Việc tổ chức họp báo thực hiện theo quy định hiện hành.

Trường hợp cần thiết, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức.

Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng Thông tin Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc, Cổng/Trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ theo quy định hiện hành.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn cung cấp thông tin định kỳ trên cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh huyện, thị xã, thành phố trực tiếp quản lý và trên trang Thông tin điện tử của mình (nếu có).

Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc các hình thức quy định tại Điều 3 Quy định này.

Trường hợp tổ chức họp báo phải báo cáo cấp trên trực tiếp quản lý và thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 5. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong những trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

1. Khi xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính nhà nước thì người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của cơ quan hành chính nhà nước thì người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 24 giờ, kể từ khi vụ việc xảy ra.

2. Khi cơ quan báo chí hoặc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đã được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu tại khoản 1 Điều này.

3. Khi nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí, Người phát ngôn phải tổ chức xử lý thông tin và thông báo cho cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông kết quả hoặc biện pháp giải quyết trong thời hạn quy định.

4. Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng, phát thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do cơ quan mình quản lý, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng, phát ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Theo đề nghị của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn các nội dung thông tin phục vụ cho việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Cơ quan hành chính nhà nước là đơn vị đầu mối thu thập và xử lý các yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của mình từ các cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và tổ chức cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Quy định này.

3. Sở Ngoại vụ là đầu mối thu thập, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử lý các yêu cầu cung cấp thông tin từ các cơ quan báo chí nước ngoài, phối hợp với cơ quan hành chính nhà nước tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn; Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên; Xử lý vi phạm

Quyền và trách nhiệm của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn; Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên; Xử lý vi phạm được quy định tại các Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số: 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức thực hiện

Căn cứ Nghị định số: 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan và Quy định này, các cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải chủ động chỉ đạo việc tiếp nhận, phản hồi thông tin báo chí nêu; xử lý kịp thời các thông tin có tác động tiêu cực đến sự phát triển của ngành, địa phương mình, đồng thời báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp giải quyết.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan báo chí tác nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện Quy định này; chỉ đạo Cổng Thông tin Giao tiếp Điện tử tỉnh đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2017
Ngày hiệu lực10/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2017/QĐ-UBND phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí cơ quan hành chính Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 40/2017/QĐ-UBND phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí cơ quan hành chính Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu40/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Văn Trì
       Ngày ban hành26/10/2017
       Ngày hiệu lực10/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 40/2017/QĐ-UBND phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí cơ quan hành chính Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2017/QĐ-UBND phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí cơ quan hành chính Vĩnh Phúc

           • 26/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực