Quyết định 40/2017/QĐ-UBND

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về quy định mức đóng góp, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2017/QĐ-UBND quy định mức đóng góp kinh phí người nghiện ma túy Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2017/QĐ-UBND

Qung Trị, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ TỰ NGUYỆN CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP 1 TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính ph Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ s cai nghiện bắt buộc;

Căn c Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sa đi, bổ sung một số điu của Nghị định s 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định qun lý và s dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp x lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghin bt buộc; chế độ đi với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục - Lao động xã hội và t chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng;

Theo đề nghị của Giám đốc S Lao động- Thương binh Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức đóng góp, qun và sử dụng kinh phí đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Bo trợ hội Tng hợp 1 tnh Quảng Trị, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định đối tượng áp dụng, mức đóng góp, nội dung thu, sử dụng và qun lý nguồn thu đối với người nghiện ma túy có đơn tự cai nghiện cha trị tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tng hp 1 tỉnh Quảng Trị.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Trung tâm Bảo trợ xã hội Tng hợp 1 tỉnh Quảng Trị và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

b) Người nghiện ma túy tự nguyện xin vào cai nghiện tại Trung tâm Bo trợ xã hội Tng hợp 1 tỉnh Quảng Trị.

3. Mc đóng góp:

a) Tin ăn = 0,8 mức lương cơ sở/người/tháng.

b) Tiền thuc hỗ trợ ct cơn nghiện: 650.000 đồng/người/ln.

c) Tin thuốc chữa bệnh thông thường khác 50.000 đồng/người/tháng.

d) Tiền xét nghiệm tìm chất ma túy và các xét nghiệm khác được quy định tại các văn bản sau:

- Đối với đối tượng không có bo hiểm y tế thực hiện theo quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh.

- Đối với đối tượng có bảo him y tế thực hiện theo quy định tại Thông tư ln tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Liên Bộ: Y tế - Tài chính.

đ) Tiền sinh hoạt văn nghệ, ththao: 6.000 đồng/người/tháng.

e) Tiền điện, nước sinh hoạt, vệ sinh: 100.000đồng/người/tháng.

f) Tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất: 150.000 đồng/lần cai nghiện.

g) Tiền phục vụ, quản lý: 100.000 đồng/người/tháng.

4. Sử dụng và quản lý nguồn thu:

Các khoản thu do đối tượng đóng góp sẽ được hạch toán vào nguồn thu sự nghiệp tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tng hợp 1 tỉnh Quảng Trị và được chi để phục vụ việc điều trị, cai nghiện đối với người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm, trên cơ sở đảm bảo bù đp đủ chi phí. Việc quản lý thu, chi và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

5. Chế đ miễn và thủ tục miễn:

a) Người tự nguyện xin chữa trị, cai nghin tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tng hợp 1 tỉnh Quảng Trị được miễn đóng góp tiền thuc hỗ trợ ct cơn nghiện ma túy theo quy định tại đim b, Khoản 3 điều này trong thời gian tự nguyện chữa trị, cai nghiện đối với các đối tượng sau đây:

- Người thuộc hộ nghèo;

- Người thuộc gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Người chưa thành niên;

- Người thuộc đối tượng hưng chính sách bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

b) Thủ tục min: Người tự nguyện xin vào cha trị, cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tng hợp 1 tỉnh Qung Trị phải gửi đơn kèm theo các giấy tờ có liên quan đchứng minh thuộc đối tượng được miễn.

c) Việc hỗ trợ chi thực hiện 01 lần, không áp dụng cho trường hợp vào cai nghiện ln thứ hai trở lên. Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tng hợp 1 tỉnh Quảng Trị xem xét, quyết định miền đóng góp theo đúng quy định.

Điều 2. Giám đốc các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn, kim tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/01/2018.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các S: Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao độn
g - TB&XH;
- Cục Ki
ểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tnh;
- CT. các PCT UBND tỉnh;
- CVP. PVP;
- Lưu: VT
, NC, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CH TỊCH
Mai Thức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2017
Ngày hiệu lực05/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2017/QĐ-UBND quy định mức đóng góp kinh phí người nghiện ma túy Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 40/2017/QĐ-UBND quy định mức đóng góp kinh phí người nghiện ma túy Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu40/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýMai Thức
        Ngày ban hành26/12/2017
        Ngày hiệu lực05/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 40/2017/QĐ-UBND quy định mức đóng góp kinh phí người nghiện ma túy Quảng Trị

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2017/QĐ-UBND quy định mức đóng góp kinh phí người nghiện ma túy Quảng Trị

         • 26/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/01/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực