Quyết định 40/2018/QĐ-UBND

Quyết định 40/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2018/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM A KHOẢN 2 ĐIỀU 3 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/5/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức, chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản s 1901/SXD-VP ngày 28/8/2018, Sở Nội vụ tại Văn bản số 1231/SNV-TCBC ngày 09/10/2018 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản s 431/BC-STP ngày 05/10/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

“a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm 05 phòng:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Quản lý hoạt động xây dựng;

- Phòng Quy hoạch - Kiến trúc - Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị;

- Phòng Quản lý Nhà, thị trường bất động sản và Vật liệu xây dựng”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Xây dựng kịp thời sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định của pháp luật; xây dựng quy chế làm việc của Sở, phân công, bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm đảm bảo đúng cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2018;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Xây dựng
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VB QPPL, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- S Tư pháp;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, GTXD, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2018
Ngày hiệu lực15/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 40/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu40/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Quốc Khánh
       Ngày ban hành01/11/2018
       Ngày hiệu lực15/11/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 40/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh

           • 01/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực