Quyết định 40/2020/QĐ-UBND

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND sửa đổi khoản 4 Điều 11 quy định về nội dung thực hiện Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 12/2020/QĐ-UBND phát triển nông thôn Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2020/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 4 ĐIỀU 11 QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2018/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2020/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2020 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 176/TTr-SNN&PTNT ngày 26 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 4 Điều 11 Quy định một số nội dung thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:

“4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, tổng hợp Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2020;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ NN và PTNT;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- UBTWMTTQ tỉnh, các đoàn thể tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh; Đài PTTH; Báo Vĩnh Phúc; Cổng TTĐT
- Như Điều 3;
- Chuyên viên NCTH-VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2020
Ngày hiệu lực05/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(09/12/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 12/2020/QĐ-UBND phát triển nông thôn Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 40/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 12/2020/QĐ-UBND phát triển nông thôn Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu40/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Khước
        Ngày ban hành25/11/2020
        Ngày hiệu lực05/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (09/12/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 40/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 12/2020/QĐ-UBND phát triển nông thôn Vĩnh Phúc

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 12/2020/QĐ-UBND phát triển nông thôn Vĩnh Phúc

              • 25/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/12/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực