Quyết định 40/QĐ-HĐND

Quyết định 40/QĐ-HĐND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 40/QĐ-HĐND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Trà Vinh 2017


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/QĐ-HĐND

Trà Vinh, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO HĐND TỈNH BAN HÀNH

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành (Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố, xã - phường - thị trấn căn cứ quyết định thi hành.Đ

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT. TU, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- UBND huyện - thị xã - thành phố;
- BLĐVP: HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Báo Trà Vinh, Đài PTTH tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TH.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO HĐND TỈNH BAN HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐND ngày 20/02/2017 của Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu

1.

Nghị quyết

Số 25/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

Về một số đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân

Căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 là Luật Tổ chức HĐND và UBND 2003, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2004 đã hết hiệu lực pháp luật.

20/02/2017

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/QĐ-HĐND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/QĐ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2017
Ngày hiệu lực20/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/QĐ-HĐND

Lược đồ Quyết định 40/QĐ-HĐND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Trà Vinh 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 40/QĐ-HĐND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Trà Vinh 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu40/QĐ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýNguyễn Thành Tâm
       Ngày ban hành20/02/2017
       Ngày hiệu lực20/02/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 40/QĐ-HĐND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Trà Vinh 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/QĐ-HĐND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Trà Vinh 2017

           • 20/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực