Quyết định 400/QĐ-585

Quyết định 400/QĐ-585 năm 2014 về Kế hoạch triển khai hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014

Nội dung toàn văn Quyết định 400/QĐ-585 năm 2014 hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 2010-2014


BỘ TƯ PHÁP
BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2010-2014
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 400/QĐ-585

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2010-2014

BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2010-2014

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-TT ngày 5 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014;

Căn cứ Quyết định số 1869/QĐ-BTP ngày 5 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014;

Căn cứ Quyết định số 2449/QĐ-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 – 2014;

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-BTP ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2014 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 được phê duyệt theo Quyết định số 585/QĐ-TT ngày 5 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là Chương trình 585).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình 585, Ban Quản lý Chương trình 585, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các tổ chức đại diện của doanh nghiệp có liên quan;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ PLDSKT, BQL.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Đinh Trung Tụng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2010-2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ- 585 ngày 20/ 02 /2014 của Ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2014 của Chương trình )

TT

Hoạt động

Kết quả

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì, tham gia thực hiện hoạt động

Hoạt động I.

Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

1.

Hỗ trợ xây dựng, phát triển Trang thông tin chính thức về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

 

- Hoàn thành việc lựa chọn cơ quan, đơn vị xây dựng Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Hoàn thành việc xây dựng Trang thông tin chính thức về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Quý I - II

 

Thực hiện việc vận hành, cập nhật dữ liệu đối với Trang thông tin chính thức về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Quý III - IV

2.

Hỗ trợ thực hiện các chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam.

Hỗ trợ việc xây dựng, phát sóng Chương trình như: Thiết kế chương trình, xây dựng nội dung, thuê chuyên gia, Luật sư, Luật gia viết tin, bài, giải đáp... Biên tập nội dung, duyệt nội dung chương trình, đạo diễn âm thanh, hình ảnh, ánh sáng, quay phim, dẫn chương trình, Kỹ thuật viên thu thanh, viết kịch bản chi tiết, trang phục, hoá trang, xây dựng phóng sự, đối thoại.

Quý I - IV

 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Thông tin và truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành có liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp và các đơn vị của Bộ Tư pháp.

Phối hợp thực hiện các chương trình phát sóng và các khoản chi trực tiếp đến việc thực hiện các chương trình truyền hình: Xây dựng kế hoạch phối hợp, triển khai, chỉnh lý, tổng hợp, cung cấp thông tin pháp luật về kinh doanh cho các chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp, xây dựng tin, bài, ảnh ở các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Quý I - IV

3.

Tổ chức các hội thảo, diễn đàn, toạ đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật và thu thập ý kiến góp ý hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh

 

 

Tổ chức các hội thảo, diễn đàn, toạ đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật và thu thập ý kiến góp ý hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh

Đề cương kế hoạch lựa chọn cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia thực hiện các hội thảo, diễn đàn, toạ đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật.

Quý I

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Tài chính và các Bộ ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh làm điểm và các địa phương được lựa chọn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Hoàn thành việc lựa chọn cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động tổ chức tọa đàm, hội thảo về các chuyên đề pháp luật kinh doanh;

Quý I - II

Tổ chức triển khai ký hợp đồng thực hiện hoạt động tổ chức tọa đàm, hội thảo với các cơ quan được lựa chọn theo đúng Quy trình

Quý II

Triển khai hoạt động tổ chức tọa đàm, hội thảo, diễn đàn về các chuyên đề pháp luật kinh doanh theo các hợp đồng ký kết giữa Ban Quản lý Chương trình 585 và cơ quan, đơn vị được lựa chọn.

Quý II, III và IV

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng với cơ quan, tổ chức được lựa chọn tham gia hoạt động của Chương trình

Cả năm 2013

 

Hoạt động II.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể

 

1.

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

 

 

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp (pháp luật về hợp đồng, sở hữu, thực hiện quyền sở hữu doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp, pháp luật xử lý vi phạm trong kinh doanh, giải quyết tranh chấp, phá sản, ... ).

 

Phát hành cuốn cẩm nang pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp.

Quý I-II

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, các Bộ ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp

Hỗ trợ tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên cả nước

Quý I- IV

 

Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của việc tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng.

Cả năm

2.

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp

Phát hành cẩm nang cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

Quý II-IV

 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, các Bộ, ngành có liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam và Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cho Giảng viên, Báo cáo viên tại các địa phương thực hiện hoạt động bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

Quý II-IV

 

Hỗ trợ tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp tại các địa phương trên cả nước

Quý II-IV

 

Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của việc tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng.

Cả năm

3.

Hỗ trợ thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan tham gia: các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Thông tin và truyền thông, Uỷ ban nhân dân một số tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã Việt Nam.

3.1.

Triển khai đề án thiết lập mạng lưới tại các tỉnh có địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn[1].

Kế hoạch triển khai Đề án thiết lập mạng lưới.

Quý I-II

3.2.

Xây dựng mô hình và thí điểm thiết lập mạng lưới tại một số địa phương.

Thí điểm thiết lập mạng lưới tại các địa phương làm điểm và các địa phương khác do Ban Quản lý lựa chọn.

Quý II- III-IV

3.3.

Tổ chức và duy trì hoạt động của mạng lưới.

Tổ chức các hoạt động của mạng lưới.

Cả năm

Hoạt động III.

Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

 

1.

Phát hành cẩm nang cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Phát hành cuốn cẩm nang về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

 

Quý I-II

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan tham gia: các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Quảng Bình, Đồng Nai; Đắk Lắk, Vĩnh Phúc; Hà Nội, Cần Thơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã Việt Nam.

2.

Biên soạn, in ấn, phân phát Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cho các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

 

Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cho các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được xuất bản định kỳ.

 

Quý I-IV

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã Việt Nam

3.

Thực hiện thí điểm các hoạt động nhằm tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức có chức năng thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại một số địa phương nhằm xây dựng mô hình hiệu quả áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp.

3.1.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh và kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đối với các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Cung cấp kiến thức pháp luật kinh doanh và kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cho các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Quý I-IV

 

3.2.

Hỗ trợ các nguồn lực khác để củng cố các đơn vị hỗ trợ pháp lý tại các địa phương điểm thực hiện chương trình:

- Cung cấp Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các tài liệu cần thiết khác cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương;

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn.

Cung cấp thông tin cho các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

 

Quý I-IV

Hoạt động IV.

Hoạt động quản lý chương trình và tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả chương trình

Tổ chức các cuộc họp thường xuyên của Ban Quản lý, Thường trực Tổ Thư ký để triển khai các hoạt động của Chương trình.

Cả năm

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan tham gia: Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Thông tin và truyền thông, các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp.

Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Chương trình năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.

Quý I

Lựa chọn cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình

Cả năm

Thực hiện các hoạt động kiểm tra, quản lý, tổng kết các hoạt động của Chương trình.

Cả năm

Thực hiện mua sắm trang thiết bị, Văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động thường xuyên của Chương trình.

Cả năm

Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở một số nước.

Quý III

Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Chương trình trong giai đoạn 2010-2014.

Quý IV

Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến công tác quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình.

Cả năm

 [1] Có 55 tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, trong đó có 49 tỉnh có địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 400/QĐ-585

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu400/QĐ-585
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2014
Ngày hiệu lực20/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 400/QĐ-585

Lược đồ Quyết định 400/QĐ-585 năm 2014 hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 2010-2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 400/QĐ-585 năm 2014 hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 2010-2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu400/QĐ-585
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014
        Người kýĐinh Trung Tụng
        Ngày ban hành20/02/2014
        Ngày hiệu lực20/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 400/QĐ-585 năm 2014 hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 2010-2014

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 400/QĐ-585 năm 2014 hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 2010-2014

           • 20/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực