Quyết định 400-QĐ

Quyết định 400-QĐ năm 1961 Quy định việc đăng lại đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 400-QĐ Quy định việc đăng lại hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ quân sự


BỘ CÔNG AN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 400-QĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 1961 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC ĐĂNG LẠI ĐỐI VỚI HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ PHỤC VỤ THEO CHẾ ĐỘ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ vào Luật nghĩa vụ quân sự đã được Quốc hội thông qua ngày 15-4-1961;
Căn cứ vào Nghị định số 100-TTg ngày 03-3-1959 của Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành lập Công an vũ trang nhân dân;
Căn cứ vào Nghị định số 87-CP ngày 22-6-1961 của Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Chính phủ trong hội nghị Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 21-6-1961;
Xét nhu cần xây dựng lực lượng Công an vũ trang nhân dân và theo đề nghị của Bộ Tư lệnh Công an vũ trang nhân dân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay quy định việc đăng lại đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ quân sự như sau:

Những sĩ quan, binh sĩ hết hạn phục vụ tại ngũ, nếu đăng lại một thời gian ngắn nữa gọi là hạ sĩ quan, binh sĩ tái đăng;

Những hạ sĩ quan, binh sĩ hết hạn phục vụ tại ngũ, nếu đăng lại một thời gian dài và lấy nghiệp vụ chuyên môn trong Công an vũ trang nhân dân làm nghề nghiệp thì gọi là hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên nghiệp.

Điều 2. - Việc định biên chế hạ sĩ quan, binh sĩ tái đăng hay chuyên nghiệp căn cứ vào nhu cầu xây dựng lực lượng thường trực và lực lượng dự bị từng thời kỳ và dựa vào tinh thần tự nguyện của từng người.

Hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên nghiệp chỉ nhằm những thành phần kỹ thuật phức tạp, thành phần làm nghiệp vụ bảo vệ nơi quan trọng ở các đơn vị chiến đấu và những thành phần mà ở cơ quan do yêu cầu nghiệp vụ cần tích lũy nhiều kinh nghiệm, do yêu cầu cơ mật, thay thế luôn không lợi, bố trí công nhân viên không thích hợp và cũng không cần thiết phải bố trí sĩ quan.

Hạ sĩ quan, binh sĩ tái đăng nhằm những thành phần kỹ thuật khác và những hạ sĩ quan, binh sĩ là nhiệm vụ bảo vệ vì nhu cầu xây dựng công an vũ trang nhân dân cần kéo dài thêm một thời gian phục vụ ngắn nữa.

Thành phần hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên nghiệp do Bộ Tư lệnh Công an vũ trang nhân dân quy định vào biểu biên chế. Thành phần và tỷ lệ cụ thể của hạ sĩ quan, binh sẽ tái đăng sẽ do Bộ Tư lệnh Công an vũ trang nhân dân căn cứ vào tính chất nhiệm vụ của từng đơn vị trong từng thời kỳ mà quy định.

Hạ sĩ quan, binh sĩ tái đăng hay chuyên nghiệp được chọn trong những người có đạo đức, có phẩm chất chính trị tốt, có tinh thần kỷ luật, có sức khỏe và trình độ nghiệp vụ bảo đảm yêu cầu của nhiệm vụ.

Điều 3. - Hạ sĩ quan, binh sĩ tái đăng, mỗi lần đăng lại thời gian ít nhất là 1 năm, nhiều nhất là 2 năm kể từ ngày hết hạn phục vụ tại ngũ có thể đăng lại nhiều lần.

Hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên nghiệp nói chung là những người phục vụ lâu dài trong Công an vũ trang nhân dân, thời hạn mỗi lần đăng lại là 5 năm kể từ ngày hết hạn phục vụ, khi hết hạn lại có thể đăng lại 5 năm khác và cứ như thế cho đến tuổi về hưu theo quy định của Chính phủ hoặc khi không đủ điều kiện công tác trong Công an vũ trang nhân dân nữa. Tuy nhiên hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên nghiệp vẫn có thể xuất ngũ trước thời hạn đăng lại nếu vì nhu cầu của nhiệm vụ có thay đổi hoặc do điều kiện gì khác.

Điều 4. – Hạ sĩ quan, binh sĩ tái đăng và chuyên nghiệp ngoài nghĩa vụ chung như mỗi quân nhân khác cần phải gương mẫu về đạo đức kỷ luật, nâng cao tinh thần tích cực công tác và học tập, hết sức giúp đỡ đồng đội, phát huy truyền thống của đơn vị, làm nòng cốt trong việc xây dựng đơn vị.

Điều 5. – Hạ sĩ quan, binh sĩ tái đăng ngoài những quyền lợi chung như mỗi quân nhân nghĩa vụ phục vụ theo niên hạn, còn được hưởng các quyền lợi như sau:

1. Ngoài các khoản ăn, mặc và phụ cấp tiêu vặt như quân nhân nghĩa vụ quân sự phục vụ theo niên hạn, còn được hưởng khoản phụ cấp tái đăng như sau:

Niên hạn phục vụ

Binh nhất

Hạ sĩ

Trung sĩ

Thượng sĩ

- Loại niên hạn 3 năm tái đăng mỗi năm được


1đ,50


1đ,90


2đ,30


2đ,70

- Loại niên hạn 4 năm tái đăng mỗi năm được


2đ,10


2đ,80


3đ,50


4đ,20

2. Hàng năm hạ sĩ quan, binh sĩ tái đăng nói chung được nghỉ phép 10 ngày kể cả thời gian đi đường. Riêng những đồng chí ở biên phòng Việt –Trung, Việt-Lào và hải đảo được nghỉ 12 ngày kể cả thời gian đi  đường. Cả hai loại trên nếu thời gian đi đường quá 2 ngày thì từ ngày thứ ba trở đi được tính để nghỉ thêm.

3. Khi xuất ngũ được hưởng mọi quyền lợi theo Thông tư số 95-TTg ngày 11-3-1961 của Phủ Thủ tướng về chính sách đối với quân nhân phục vụ theo chế độ nghĩa vụ quân sự xuất ngũ.

Điều 6. -  Hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên nghiệp khi tái ngũ được hưởng chế độ tiền lương như công nhân viên Nhà nước cùng ngành, nghề và phụ cấp khu vực nếu có. Ngoài lương chính hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên nghiệp còn được hưởng các quyền lợi sau đây:

1. Phụ cấp thâm niên (cách tính như đối với sĩ quan).

2. Mỗi năm được cấp một bộ quần áo.

3. Phụ cấp Công an hàm:

            - Hạ sĩ             1đ,00

            - Trung sĩ        2đ,00

            - Thượng sĩ     3,00

            - Chuẩn úy      4đ,00

4. Nghỉ phép hàng năm như sĩ quan.

5. Khi ốm đau được hưởng chế độ điều trị.

6. Được hưởng chế độ ăn thêm khi cần bồi dưỡng sức khỏe như hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân viên Nhà nước cùng ngành nghề.

7. Trợ cấp đông con như công nhân viên Nhà nước.

Ngoài những quyền lợi trên đây, hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên nghiệp còn được hưởng các quyền lợi chung như mọi quân nhân khác.

Điều 7. – Hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên nghiệp khi hết hạn đăng lại, nếu phục viên hay chuyển ngành thì được hưởng mọi quyền lợi phục viên, chuyển ngành như đối với sĩ quan.

Nếu do yêu cầu xây dựng lực lượng Công an vũ trang nhân dân hoặc vì lý do gì khác mà được xuất ngũ trước khi hết thời hạn đăng lại 5 năm lần thứ nhất thì cũng được hưởng quyền lợi đó.

Trong thời gian đăng lại, nếu là thương binh thì được hưởng mọi quyền lợi như thương binh. Nếu bị tai nạn lao động thì được hưởng phụ cấp mất sức lao động như đối với sĩ quan

Điều 8. – Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ tái đăng hay chuyên nghiệp được tính và thâm niên theo quy định chung của Chính phủ để hưởng các chế độ phúc lợi và bảo hiểm xã hội.

Điều 9. – Căn cứ vào nhu cầu xây dựng lực lượng, vào phẩm chất chính trị, năng lực nghiệp vụ, thành tích chiến đấu và công tác của từng người; căn cứ vào biểu biên chế, hạ sĩ quan, binh sĩ tái đăng hay chuyên nghiệp có thể được xét thăng cấp Công an hàm nhưng đến thượng sĩ hoặc chuẩn úy là cao nhất. Nếu đủ điều kiện thì được lựa chọn đi học ở các trường đào tạo sĩ quan hoặc các trường chuyên môn kỹ thuật.

Điều 10. – Chế độ hạ sĩ quan, binh sĩ tái đăng và chuyên nghiệp áp dụng cho tất cả đơn vị trong lực lượng Công an vũ trang nhân dân. Những quân nhân tình nguyện thuộc diện chuyên nghiệp, nếu tự nguyện và đủ điều kiện thì chuyển sang chế độ hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên nghiệp và bắt đầu hưởng quyền lợi mới từ ngày chuyển.

Điều 11. – Căn cứ vào biên chế cụ thể và các chỉ thị của Bộ, ban chỉ huy từ cấp tá và cấp tương đương trở lên được quyền chuẩn y cho quân nhân đã hết hạn phục vụ theo niên hạn được đăng lại theo chế độ tái đăng hoặc chuyên nghiệp.

Căn cứ vào tình hình thực tế từng thời kỳ, Bộ Tư lệnh có thể ủy quyền cho một số đơn vị không có cấp tá được quyền chuẩn y cho quân nhân hết hạn phục vụ theo niên hạn được đăng lại theo chế độ tài năng hoặc chuyên nghiệp.

Cấp được quyền chuẩn uy cho quân nhân tái đăng bay chuyên nghiệp phải báo cáo việc tái đăng hay chuyên nghiệp về Bộ Tư lệnh để xét duyệt, đồng thời báo cáo cả dự kiến xếp lương cho quân nhân chuyên nghiệp để trên xét đảm bảo tương quan chung.

Điều 12. – Quyết định này thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 1961.

Điều 13. – Bộ Tư lệnh Công an vũ trang nhân dân chịu trách nhiệm chi tiết thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG

 


Ngô Ngọc Du

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 400-QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu400-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 31
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 400-QĐ Quy định việc đăng lại hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ quân sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 400-QĐ Quy định việc đăng lại hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ quân sự
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu400-QĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýNgô Ngọc Du
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 31
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 400-QĐ Quy định việc đăng lại hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ quân sự

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 400-QĐ Quy định việc đăng lại hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ quân sự