Quyết định 4007/QĐ-UBND

Quyết định 4007/QĐ-UBND năm 2019 quy định về cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan nhà nước và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 4007/QĐ-UBND 2019 cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục cấp điện Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4007/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Căn cứ Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ">50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2010/NĐ-CP quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ">50/2015/TT-BGTVT ;

Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 806/TTr-SCT ngày 15 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố; Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Giám đốc các Sở: Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Đoàn ĐBQH TPĐN;
- TT Thành ủy, HĐND TPĐN;
- Chủ tịch, các PCT UBND T
PĐN;
- Các Sở, Ban, ngành TPĐN;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam
;
- TCty Điện lực miền Trung;
- TT Tin học-Công báo, Cổng
TTĐTTP;
- Đài PT-TH ĐN, Báo ĐN;
- Lưu: VT, TKTH, NCPC, ĐTĐT, SCT;

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

QUY ĐỊNH

VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s 4007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Ch tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định trình tự, trách nhiệm và cơ chế phối hp giữa các cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, đơn vị liên quan và Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư cấp điện trung áp cho khách hàng sử dụng điện qua công trình điện chuyên dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo cơ chế một cửa liên thông gồm các thủ tục: khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối; chấp thuận xây dựng công trình, cấp phép thi công; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực không theo chu kỳ; nghiệm thu đóng điện, ký kết hp đồng mua bán điện.

2. Các trường hp cấp điện cho khách hàng qua lưới điện hạ áp 0,4kV hoặc lưới điện 110kV không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Khách hàng sử dụng điện có nhu cầu sử dụng điện đấu nối lưới điện trung áp. Tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục đầu tư công trình điện chuyên dùng.

2. Cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng có thẩm quyền liên quan đến thực hiện thủ tục đầu tư công trình cấp điện chuyên dùng qua lưới điện trung áp, bao gm: Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các quận, huyện; Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

3. Các đơn vị được giao đầu tư xây dựng và quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị.

4. Tổng Công ty Điện lực miền Trung, PC Đà Nẵng, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các thủ tục và đầu tư công trình cấp điện chuyên dùng.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp

1. Đảm bảo các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Điu 4 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp được quản lý tập trung, thống nhất, phải đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

3. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp nhm mục đích rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục cho t chức, cá nhân và giảm chi phí của các cơ quan giải quyết thủ tục, đng thời tăng cường trách nhiệm phi hợp hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng và PC Đà Nẵng.

4. Toàn bộ thủ tục và quy trình thực hiện cấp điện qua lưới trung áp được công khai trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Trung tại địa chỉ https://cskh.cpc.vn, hệ thống “Một cửa điện tử” của UBND thành phố Đà Nẵng đ các cá nhân, tổ chức đề nghị cấp điện qua lưới trung áp thuận tiện trong giao dịch, theo dõi và được lưu trữ tại bộ phận một cửa của PC Đà Nẵng để phục vụ kiểm tra, giám sát.

5. Quy định về cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là quy định tự nguyện; các tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn hoặc không lựa chọn thực hiện các thủ tục liên thông trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp. Trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn không áp dụng thực hiện liên thông, việc giải quyết từng thủ tục sẽ theo quy định hiện hành.

Chương II

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP

Điều 4. Cơ chế một cửa liên thông trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thực hiện cấp điện qua lưới trung áp

1. PC Đà Nẵng là đơn vị đầu mối trong quá trình tiếp nhận và giải quyết h sơ của khách hàng với ngành Điện và cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, bao gồm:

a) Tiếp nhận hồ sơ, khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối.

b) Báo cáo Sở Công Thương để xác nhận sự phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực i với công trình có tổng dung lượng trạm biến áp >2.000 kVA). Trường hợp công trình điện lực chưa có trong Quy hoạch phát triển điện lực được duyệt thì phải lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực, gửi cp có thẩm quyền xem xét chấp thuận điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát trin điện lực.

c) Thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang tuyến điện, cấp phép thi công với Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, UBND các quận, huyện, Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, các đơn vị được giao đầu tư xây dựng và quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị.

d) Liên hệ với UBND các quận, huyện để thực hiện thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

e) Nghiệm thu đóng điện, ký kết hp đồng mua bán điện.

2. PC Đà Nẵng làm đầu mối tổ chức giao dịch với khách hàng theo “cơ chế một cửa” từ khi tiếp nhận yêu cầu mua điện của khách hàng đến khi ký kết hp đồng mua bán điện và cấp điện cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng công trình cấp điện. PC Đà Nẵng làm đầu mi chủ động luân chuyn h sơ của khách hàng đến cơ quan nhà nước, tiếp nhận hồ sơ xử lý từ cơ quan nhà nước để chuyển trả khách hàng, thông báo kết quả xử lý và phối hợp với khách hàng trong quá trình khảo sát, nghiệm thu tại hiện trường theo yêu cu của cơ quan nhà nước.

3. Các công việc liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước về hưng dẫn thủ tục thực hiện, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của PC Đà Nẵng. Các cơ quan nhà nước chuyển kết quả xử lý, các vướng mắc (nếu có) về bộ phận một cửa của PC Đà Nẵng đầu mối để trả lời khách hàng thông qua cơ chế một cửa điện tử/điện thoại/email.

4. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện của thành phố Đà Nẵng và PC Đà Nẵng theo lĩnh vực quản lý, phân cấp có trách nhiệm giải quyết hồ sơ theo thủ tục và thời hạn quy định.

Điều 5. Quy định thực hiện

1. Tổ chức, cá nhân mua điện cung cấp hồ sơ đăng ký mua điện và hồ sơ liên quan đến các thủ tục của cơ quan nhà nước tại bộ phận một cửa PC Đà Nẵng đặt tại Trung tâm Hành chính công thành phố Đà Nẵng.

2. Tổ chức, cá nhân yêu cầu dịch vụ giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp có thể tra cứu và nhận thông tin theo dõi kết quả xử lý tại website chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, hệ thống “Một cửa điện tử” của UBND thành phố Đà Nẵng, hộp thư điện tử và tin nhắn điện thoại (SMS) đăng ký.

3. Đối với công trình cấp điện do PC Đà Nẵng đầu tư, PC Đà Nẵng sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện của khách hàng, tổ chức khảo sát thực tế, lập phương án thiết kế, gửi các cơ quan nhà nước giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tiếp cận điện năng, tổ chức thi công, nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng.

4. Đối với công trình cấp điện do khách hàng tự đầu tư, PC Đà Nẵng sẽ phi hp với khách hàng thực hiện Thỏa thuận đấu nối và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ thiết kế, lập hồ sơ, thủ tục với cơ quan nhà nước đúng quy định, đồng thời PC Đà Nẵng sẽ chuyển hồ sơ khách hàng đến cơ quan nhà nước giải quyết theo quy định.

Điều 6. Trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện

1. Đối với công trình do ngành Điện đầu tư: Thực hiện theo trình tự sau:

- Khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu mua điện tại Bộ phận một cửa của PC Đà Nẵng tại Trung tâm Hành chính công thành phố Đà Nẵng.

- PC Đà Nẵng phối hợp với khách hàng thực hiện khảo sát hiện trường và lập hồ sơ dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình điện. Thời gian thực hiện: không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy đnh.

- PC Đà Nẵng gửi hồ sơ đến các cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 7 của Quy định này để thực hiện các thủ tục: Điều chỉnh, bổ sung hợp phần quy hoạch không theo chu kỳ đối vi công trình có tổng công suất lớn hơn 2.000 kVA; Chấp thuận xây dựng công trình; cấp phép thi công công trình (đào đường, vỉa hè); Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Thời gian giải quyết thủ tục của từng cơ quan: không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Các cơ quan nhà nước trả kết quả xử lý hoặc thông báo các vướng mắc, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trực tiếp cho Bộ phận một cửa của PC Đà Nẵng.

- PC Đà Nẵng thực hiện thi công công trình, nghiệm thu đóng điện và ký kết Hp đồng mua bán điện với khách hàng. Thời gian thực hiện: không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Lưu ý: Thời gian thực hiện các thủ tục trên không áp dụng đối với các công trình cấp điện có thời gian, tiến độ cấp điện dài ngày theo yêu cầu của khách hàng.

(Lưu đồ thực hiện cấp điện qua lưới trung áp do ngành Điện đầu tư theo Phụ lục 1 kèm theo Quy định này).

2. Đối với công trình do khách hàng đầu tư: Thực hiện theo trình tự sau:

- Khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu mua điện tại Bộ phận một cửa PC Đà Nẵng tại Trung tâm Hành chính công thành phố Đà Nẵng.

- PC Đà Nẵng phối hợp với khách hàng thực hiện khảo sát hiện trường và lập thỏa thuận đấu nối. Thời gian thực hiện: không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Khách hàng tổ chức lập hồ sơ dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình điện, đồng thời cung cấp thành phần hồ sơ theo Phụ lục 3 kèm theo Quy định này đến Bộ phận một cửa của PC Đà Nẵng để thực hiện các th tục hành chính với các cơ quan nhà nước.

- PC Đà Nẵng gửi hồ sơ do khách hàng cung cấp đến các cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 7 của Quy định này để thực hiện các thủ tục: Điều chỉnh, bổ sung hợp phần quy hoạch không theo chu kỳ đối với công trình có tổng công suất lớn hơn 2.000 kVA; Chấp thuận xây dựng công trình; cấp phép thi công công trình (đào đường, vỉa hè); Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Thời gian giải quyết thủ tục của từng cơ quan: không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Các cơ quan nhà nước thông báo trực tiếp cho khách hàng các vướng mắc, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung (nếu có) và gửi kết quả xử lý về Bộ phận một cửa của PC Đà Nẵng để trả cho khách hàng.

- Khách hàng thi công xây dựng công trình điện. PC Đà Nẵng hỗ trợ tư vấn khách hàng trong quá trình thi công đ đảm bảo cht lượng theo yêu cu kỹ thuật.

- Khách hàng gửi hồ sơ nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện đến bộ phận một cửa của PC Đà Nẵng. PC Đà Nẵng phối hợp khách hàng nghiệm thu đóng điện và ký kết Hp đồng mua bán điện. Thời gian thực hiện: không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

(Lưu đồ thực hiện cấp điện qua lưới trung áp do ngành Điện đầu tư theo Phụ lục 2 kèm theo Quy định này).

3. Thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện, cơ quan, đơn vị thực hiện đối với từng thủ tục quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Quy định này.

Điều 7. Trách nhiệm thực hiện các thủ tục

1. Sở Công Thương thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với công trình trạm biến áp trung áp có tổng dung lượng lớn hơn 2.000 kVA không có hoặc không phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt.

2. Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện, các đơn vị được giao đầu tư xây dựng và quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công xây dựng công trình điện. Trong đó:

a) Đối với công trình điện xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

- Sở Giao thông Vận tải: Thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện) trong phạm vi bảo vệ kết cu hạ tng giao thông đường bộ và thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có mặt cắt ngang lòng đường > 7,5 mét hoặc đường quốc l được Tng cục Đường bộ Việt Nam ủy thác (gồm Quốc lộ 14B và Quốc lộ 1 (từ Km916+300 đến Km933+080)).

- UBND các quận huyện: Thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện) trong phạm vi bảo vệ kết cu hạ tng giao thông đường bộ và thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có mặt cắt ngang lòng đường 7,5 mét và các đường ≥ 7,5 mét trong các khu dân cư do Sở Giao thông Vận tải ủy thác.

b) Đối với công trình điện xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Quốc lộ 1 (đoạn từ đường gom phía Nam (Km933+080) đến giáp tỉnh Quảng Nam và đoạn từ đường Tạ Quang Bửu (Km916+300) đến đèo Hải Vân), Quốc lộ 14G, đường Tạ Quang Bửu, đường tránh hầm Hải Vân - Túy Loan: PC Đà Nẵng hướng dẫn Chủ đầu tư công trình điện gửi hồ sơ đến Cục quản lý đường bộ III đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu theo quy định tại Thông tư số 11/2010/NĐ-CP quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ">50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải và Thông tư số 35/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2010/NĐ-CP quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ">50/2015/TT-BGTVT. Đối với công trình điện lực xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Cục Quản lý Đường bộ III quản thì không thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong thủ tục chấp thuận và cấp phép thi công. PC Đà Nẵng hướng dẫn khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Quản lý Đường bộ III - Số 16 Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng.

c) Đối với công trình điện xây dựng đi qua khu vực đất công cộng hoặc qua khu vực, vị trí liên quan đến yếu tố kiến trúc, mỹ quan đô thị: Sở Xây dựng thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép xây dựng, gửi PC Đà Nẵng tổng hợp, thông báo và trả kết quả cho khách hàng.

d) Đối với công trình điện xây dựng trong phạm vi hành lang bảo vệ đê điu và phân bờ kênh công trình điện vượt sông, kênh, rạch: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, có văn bản thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, gửi PC Đà Nẵng tổng hp, thông báo và trả kết quả cho khách hàng.

e) Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng: Thực hiện thủ tục chp thuận xây dựng công trình thiết yếu (vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện) và thủ tục cấp phép xây dựng/thi công xây dựng công trình thiết yếu trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao theo thm quyn được giao, gửi PC Đà Nẵng tng hợp, thông báo và trả kết quả cho khách hàng.

f) Các đơn vị được giao đầu tư xây dựng và quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng và thủ tục cp phép xây dựng/thi công xây dựng công trình điện có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trong địa giới quản lý.

Trong quá trình thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện thủ tục có văn bản lấy ý kiến của Sở Công Thương về hành lang lưới điện (nếu cn thiết).

3. UBND các quận, huyện thực hiện thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, gửi PC Đà Nẵng tổng hp, thông báo và trả kết quả cho khách hàng.

4. PC Đà Nẵng thực hiện các thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện, khảo sát hiện trường, thỏa thuận đấu nối, nghiệm thu đóng điện và ký kết hợp đồng mua bán điện.

Điều 8. Công tác phối hợp giữa PC Đà Nẵng và cơ quan nhà nước

1. Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, bộ phận một cửa PC Đà Nẵng sẽ chủ động liên hệ và hướng dẫn khách hàng cụ thể thủ tục cấp điện và cách thức thực hiện các thủ tục của cơ quan nhà nước, thực hiện tiếp nhận các hồ sơ có liên quan và chủ động liên hệ khách hàng để bổ sung các hồ sơ còn thiếu, cần hoàn thiện trong quá trình thực hiện dịch vụ, thủ tục theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, in Biên nhận h sơ giao khách hàng hẹn thời gian giải quyết phù hợp theo quy định từng loại thủ tục.

2. PC Đà Nẵng chủ động giao hồ sơ yêu cầu của khách hàng chuyển cho cơ quan nhà nước trong buổi làm việc tiếp theo kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và liên hệ lấy kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả của cơ quan nhà nước theo đúng lịch hẹn khi có nghiệp vụ phát sinh để chuyển cho khách hàng. Mọi giao dịch chứng từ giữa PC Đà Nẵng và cơ quan nhà nước đều phải cập nhật ngày, tháng, cũng như có chữ ký xác nhận giữa 02 bên giao/nhận trong quá trình giao nhận chứng từ và luân chuyển hồ sơ.

3. Cơ quan nhà nước tiến hành thẩm định, xem xét giải quyết hồ sơ khách hàng theo thời gian quy định, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì có hướng dẫn, phản hồi ngay cho người giao hồ sơ của PC Đà Nẵng hoặc chậm nhất trong 01 ngày làm việc hôm sau thì cơ quan nhà nước có văn bản thông báo gửi PC Đà Nẵng đề nghị khách hàng hoàn thiện hồ sơ (nếu có). Các trường hợp trong quá trình thẩm định, xem xét nếu thấy cần phải hiệu chỉnh, cần hẹn khảo sát, nghiệm thu hiện trường, kiểm tra thi công,...thì cơ quan nhà nước gửi văn bản cho bộ phận một cửa PC Đà Nẵng để thông báo cho khách hàng thực hiện. Các trường hợp thẩm định, xem xét nếu không chấp thuận thì cơ quan nhà nước phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4. Mọi giao dịch phát sinh, liên hệ giữa khách hàng và cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện các thủ tục phải thực hiện thông qua bộ phận một cửa của PC Đà Nẵng. Cơ quan nhà nước và PC Đà Nẵng thông báo cho nhau các đầu mối, các đơn vị theo phân cấp hoặc ủy quyền giải quyết các thủ tục, thiết lập cơ chế liên lạc, trao đổi thông tin giữa các bộ phận chức năng qua điện thoại, thư tín, hệ thống công nghệ thông tin để giảm bớt số thủ tục và thời gian thực hiện của khách hàng, cải thiện chỉ s tiếp cận điện năng. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc,...các đơn vị cần thống nhất tìm biện pháp tháo gỡ hoặc báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng để chỉ đạo.

Điều 9. Quy định cơ chế một cửa điện tử

1. Cơ quan nhà nước và PC Đà Nẵng phối hợp xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để thiết lập kết nối điện tử theo dõi tiến trình dịch vụ và ghi nhận kết quả giải quyết. Theo đó, các thông tin đăng ký tiếp nhận, kết quả xử lý, trở ngại khách hàng của cơ quan nhà nước và PC Đà Nẵng sẽ được thông báo:

- Thể hiện trên Cổng thông tin điện tử các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện.

- Trên Website Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

2. Hệ thống thông tin trên Website Chăm sóc khách hàng, PC Đà Nẵng và các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện được kết nối đồng bộ dữ liệu qua phần mềm chức năng để tiếp nhận thông tin yêu cầu dịch vụ từ khách hàng, ghi nhận tiến trình xử lý và phi hp trong khảo sát hiện trường. Phần mềm có thể đáp ứng được mức độ dịch vụ công cấp 3 phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển “h sơ điện tử” từ phía khách hàng và cơ quan nhà nước - PC Đà Nẵng qua việc điện tử hóa các thủ tục cấp điện của PC Đà Nẵng và cơ quan nhà nước.

Điều 10. Giám sát tiến độ thực hiện

1. Khách hàng giám sát tiến độ giải quyết các thủ tục của cơ quan nhà nước và PC Đà Nẵng thông qua việc theo dõi tiến trình giải quyết trên website Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Trung. PC Đà Nẵng sẽ t chức nhn tin SMS cho khách hàng đ thông báo việc đã tiếp nhận dịch vụ và hẹn thời gian thực hiện, tiến độ giải quyết liên quan đến các thủ tục thực hiện của PC Đà Nẵng và cơ quan nhà nước để khách hàng theo dõi và chủ động phối hợp trong quá trình giải quyết dịch vụ.

2. Các trường hp giải quyết chậm tiến độ, khách hàng có thể phản ánh đến bộ phận một cửa hoặc trực tiếp trên đường dây nóng của UBND thành phố Đà Nẵng. Các cơ quan nhà nước và PC Đà Nẵng phải gửi thư xin lỗi khách hàng nếu giải quyết chậm tiến độ và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Đà Nẵng nếu không khắc phục kịp thời.

Điều 11. Quy định công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ

Các loại hồ sơ tiếp nhận, phát sinh trong quá trình giải quyết dịch vụ cho khách hàng được Cơ quan nhà nước hoặc PC Đà Nẵng quản lý và lưu trữ các hồ sơ tiếp nhận do khách hàng cung cấp (thông qua bộ phận một cửa) tương ứng với thủ tục thuộc thẩm quyn, hoặc trách nhiệm giải quyết theo quy định.

Điều 12. Chế độ báo cáo

PC Đà Nẵng báo cáo bằng văn bản định kỳ hàng quý (trước ngày 25 tháng cui của từng quý) cho Sở Công Thương các nội dung sau:

a) Tổng số công trình cấp điện qua lưới trung áp do ngành Điện đầu tư, tổng s công trình cấp điện qua lưới trung áp do khách hàng đầu tư.

b) Thời gian giải quyết các thủ tục của ngành Điện và cơ quan nhà nước so với quy định.

c) Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có) để Sở Công Thương báo cáo UBND thành phố giám sát kết quả thực hiện tiếp cận điện năng của cơ quan nhà nước và PC Đà Nẵng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Công Thương có trách nhiệm:

a) Tuyên truyền, ph biến, hướng dẫn việc thực hiện theo nội dung trong Quy định này và các quy định có liên quan.

b) Hướng dẫn, theo dõi việc áp dụng Quy định này tại các cơ quan chức năng, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan trên địa bàn thành ph.

c) Chủ trì kiểm tra, tổng hợp báo cáo và đề xuất UBND thành phố tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện tiếp cận điện năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

d) Làm đầu mối kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy định này; định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Công Thương, UBND thành phố kết quả, đánh giá thực hiện việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn thành ph; đ xuất UBND thành phố xử lý các cơ quan, đơn vị không thực hiện tốt việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng theo Quy định này.

2. Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện, Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng có trách nhiệm:

a) Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính liên quan đến trách nhiệm được giao thực hiện phù hp với Quy định này; công bố, niêm yết công khai, rõ ràng các thủ tục hành chính được phân công thực hiện theo Quy định này.

b) Báo cáo, đề xuất các Bộ, Ngành, UBND thành phố đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến Quy định rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng do cơ quan mình thực hiện.

c) Định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Công Thương) kết quả thực hiện thủ tục hành chính do cơ quan mình thực hiện liên quan đến Quy định rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

3. PC Đà Nẵng có trách nhiệm

a) Nghiên cứu đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, công việc liên quan đến rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng của đơn vị mình theo Quy định này.

b) Chủ động làm việc với khách hàng có yêu cầu sử dụng điện để tổng hợp số liệu nhu cầu cấp điện, lập kế hoạch, phương án đầu tư, bố trí vốn, mua sắm thiết bị, vật tư, đấu thầu...theo hướng đơn giản hóa nhằm rút ngắn thời gian thực hiện tiếp cận điện năng đối với các công trình do PC Đà Nẵng đầu tư.

c) Hướng dẫn khách hàng có yêu cầu cấp điện về các thủ tục hành chính, các cơ quan, đơn vị thực hiện liên quan đến tiếp cận điện năng. Thỏa thuận phương án đầu tư với khách hàng có yêu cầu cấp điện sao cho đạt hiệu quả nhất, rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

d) Niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị, trên trang thông tin điện tử của mình về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết liên quan đến tiếp cận điện năng để khách hàng biết.

e) Phối hợp với Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trong việc xây dựng chương trình, chức năng liên thông để tiếp nhận hồ sơ và theo dõi tiến trình giải quyết dịch vụ khách hàng tại các bộ phận chuyên môn của PC Đà Nẵng/Điện lực trực thuộc và các phòng, ban chuyên môn của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.

4. Khách hàng sử dụng điện có yêu cầu đấu nối, cấp điện từ lưới điện trung áp có trách nhiệm:

a) Cung cấp đầy đủ thông tin về nhu cầu, quy mô sử dụng điện, tiến độ yêu cu cp điện. Trường hp tự đầu tư thì lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, thi công có đy đủ năng lực; b trí đủ ngun vn đ trin khai thi công công trình đấu ni vào lưới điện trung áp đúng tiến độ yêu cầu, tiết kiệm chi phí.

b) Kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tiếp cận điện năng cho Sở Công Thương.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng và PC Đà Nẵng có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy định này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu gặp vướng mắc, khó khăn, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phản ánh về Sở Công Thương bằng văn bản để đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP DO ĐIỆN LỰC ĐẦU TƯ

 

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP DO KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ

 

PHỤ LỤC 3

THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN THỰC HIỆN, CƠ QUAN THỰC HIỆN, CÁC BIỂU MẪU QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục thực hiện

Cơ quan, đơn vị thực hiện

Thành phần hồ sơ yêu cầu

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Chi phí thực hiện (đồng)

Tiếp nhận yêu cầu mua điện, khảo sát hiện trường và lập hồ sơ dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình điện

(đối với công trình do ngành Điện đầu tư)

Công ty Điện lực/Điện lực

a) Giấy đề nghị mua điện (Mu số 1).

b) Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện như: Hộ khẩu thường trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Hp đồng mua bán nhà hợp lệ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở đối với khách hàng sinh hoạt); hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; hợp đồng thuê địa điểm (khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt).

c) Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện có liên quan đến địa điểm đăng ký mua điện đối với khách hàng ngoài sinh hoạt như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.

d) Bản đăng ký biu đồ phụ tải.

3

Không thu chi phí

Tiếp nhận yêu cầu mua điện, khảo sát hiện trường và Thỏa thuận đấu nối (đối với công trình do khách hàng đầu tư)

Công ty Điện lực/Điện lực

a) Giấy đề nghị mua điện (Mu số 1).

b) Một (01) bản sao của một trong các loại giy tờ xác định địa điểm mua điện như: Hộ khẩu thường trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà đối với khách hàng sinh hoạt); hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; hợp đồng thuê địa điểm (khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt).

1

Không thu chi phí

Điều chỉnh, bổ sung hợp phần quy hoạch không theo chu kỳ đối với công trình có tổng công suất lớn hơn 2.000 kVA

Sở Công Thương

a) Tờ trình/văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của khách hàng/chủ đầu tư.

b) 05 bộ Báo cáo điều chỉnh hp phần quy hoạch theo nội dung quy định tại Khoản 1 Điu 22 Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực (Mu số 3).

3

Không thu phí

Hồ sơ chấp thuận xây dựng công trình

S Giao thông vận tải; UBND các quận, huyện; Ban Qun lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan

a) Đơn đề nghị (bản chính - Mu số 4)

b) Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình (bn chính). Nếu hồ sơ thiết kế là h sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bn vẽ thi công, đối vi công trình xây lắp qua cu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có xác nhận của chủ công trình). Các bản vẽ phải thể hiện đầy đ vị trí các công trình ngầm hiện hữu nằm trong khu vực xây dựng công trình và khu vực ảnh hưởng bởi việc xây dựng công trình.

c) Cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu trách nhiệm chi tr toàn bộ chi phí có liên quan.

4

Không thu phí

Cấp phép thi công công trình (đào đường, vỉa hè)

Sở Giao thông vận tải; UBND các quận, huyện; Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan

a) Đơn/văn bản đề nghị cấp giấy phép thi công theo mẫu (bản chính - Mẫu số 5);

b) Văn bản cam kết về việc tháo dỡ, di chuyển hoặc cải tạo công trình đã lắp đặt trả lại mặt bằng để nhà nước xây dựng công trình công cộng hoặc nâng cấp mở rộng nền đường; không được yêu cầu bồi thưng và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan;

b) Văn bản chấp thuận thi công công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (đối với thi công lắp đặt công trình thiết yếu);

c) Hồ sơ thiết kế và thiết kế tổ chức thi công được cấp thẩm quyền phê duyệt;

d) Biện pháp bảo đảm an toàn công trình giao thông đường bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác hiện có trên đường bộ;

e) Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong sut thời gian thi công có xác nhận của Ban Quản lý dự án (trường hợp các công trình đơn giản, không có thiết kế tổ chức thi công);

f) Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường kèm theo văn bản xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của UBND quận, huyện;

g) Hợp đồng xây lắp (nếu chủ đầu tư là pháp nhân có chức năng thi công và tự thi công thì không cần thủ tục này)

5

- Lệ phí: Không có;

- Nộp tiền đặt cọc bằng 100% kinh phí hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo đơn giá quy định tại Quyết đnh số 18/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND thành ph Đà Nẵng.

Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

UBND các quận, huyện

a) Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường: bản chính.

b) 03 Bản kế hoạch bảo vệ môi trường (bản chính - Mẫu số 6).

c) 01 tập hồ sơ dự án/thiết kế có chữ ký (ghi rõ họ tên, chức danh) của người đại diện có thm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ quan chủ d án.

5

Không thu phí

Nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện

Công ty Điện lực/Điện lực/Khách hàng

a) Văn bản đề nghị nghiệm thu: bản chính.

b) Hồ sơ pháp lý: bản sao.

c) Hồ sơ thiết kế được duyệt: bản chính.

d) Hồ sơ hoàn công: bản sao.

e) Biên bản lắp đặt hệ thống đo đếm: bản chính.

f) Biên bản áp giá bán điện: bản chính,

g) Hợp đồng mua bán đin: bản chính

2

Không thu phí

 

MẪU SỐ 1

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ MUA ĐIỆN QUA TRẠM BIẾN ÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………….,ngày …… tháng …. năm …..

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

(Đối với khách hàng có yêu cầu mua điện từ lưới điện trung áp)

Kính gửi: …………………………………………..

1. Tên cơ quan hoặc cá nhân đăng ký mua điện:…………………………………..(1).

2. Đại diện là ông (bà):………………………………………………………………….(2).

3. Số CMND/Hộ chiếu/CMCAND/CMQĐND:……….Cơ quan cấp ………………… ….ngày....tháng…..năm....

4. Theo giấy ủy quyền………….. ngày làm việc ...tháng....năm……… của ………… (3)

5. Số điện thoại liên hệ và nhận nhắn tin (SMS):……………………….;

6. Fax……………………. ; 7. Email………………………………………………….(4)

8. Tài khoản số:………………….Tại ngân hàng:……………………………….(5)

9. Hình thức thanh toán: ……………………………………………………………….

10. Địa chỉ giao dịch:……………………………;

11. Mã số thuế: …………………………….

12. Mục đích sử dụng điện: …………………………………………………………….

13. Địa điểm đăng ký sử dụng điện: …………………………………………………..

14. Công suất đăng ký sử dụng:………………..kw

15. Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện □; Đang dùng công tơ chung□

16. Tên chủ hộ dùng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ……………….(6).

 

BẢNG KÊ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN

(Áp dụng đối với yêu cầu mua điện có công suất đăng ký sử dụng ≥40kW)

Tên thiết bị

Công suất (kW)

Số lượng

Thời gian sử dụng

Tổng công suất sử dụng

(kW)

Điện năng

(kWh/ngày làm việc)

Từ ….. đến …..

Tng

1 ………….

2 ………….

3 ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

………., ngày ….. tháng ….. năm …….
Bên mua điện (7)
(ký, ghi rõ họ và tên)

 

HƯỚNG DẪN

(1): Ghi tên Khách hàng là cá nhân hoặc tên đơn vị đăng ký mua điện

(2): Ghi tên cá nhân đại diện của Cơ quan/tổ chức đăng ký mua điện

(3): Giấy ủy quyền cho cá nhân đại diện của cơ quan/tổ chức để mua điện

(4) và (5): Ghi đầy đủ đối với cơ quan/tổ chức. Khách hàng cung cấp thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ

(6): Trường hợp đang dùng chung có thêm một trong những thông tin liên quan đến Chủ hộ dùng chung

(7): Là cá nhân hoặc đại diện Bên mua điện (được ủy quyền)

 

MẪU SỐ 2

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẤU NỐI CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khách hàng có nhu cầu đấu nối

a) Họ và tên khách hàng có nhu cầu đấu nối:

b) Có trụ sở đăng ký tại:

c) Người đại diện/Người được ủy quyền:

d) Chức danh:

đ) Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:

e) Địa chỉ liên lạc: Điện thoại:                     ; Fax:                       ; Email:

2. Hồ sơ pháp lý

Các tài liệu về tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật

3. Mô tả dự án

a) Đề nghị đấu nối: (mô tả nhu cầu đấu nối)

b) Tên dự án:

c) Địa điểm xây dựng:

d) Lĩnh vực hoạt động/loại hình sản xuất:

đ) Ngày dự kiến đóng điện điểm đấu nối:

e) Cấp điện áp dự kiến đấu nối:

II. THÔNG TIN VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN

1. Số liệu về điện năng và công suất định mức

Công suất sử dụng lớn nhất:               (kW)

Điện năng tiêu thụ/ngày/tháng/năm:                 (kWh)

2. Số liu d báo nhu cầu đin ti điểm đấu nối

Đăng ký sử dụng điện

Năm hiện tại

Năm thứ 2

Năm th 3

Năm thứ 4

Năm thứ 5

Công suất lớn nhất (kW)

 

 

 

 

 

Sản lượng điện trung bình năm (kWh)

 

 

 

 

 

- Khách hàng phải cung cấp các thông tin về tổng công suất lắp đặt của các thiết bị điện, chế độ tiêu thụ điện (ca, ngày làm việc và ngày nghỉ).

- Đối với khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 40 kw trở lên, khách hàng phải cung cấp các thông tin về Biểu đồ phụ tải ngày điển hình của năm vào vận hành (hoặc năm dự kiến thay đổi đấu nối hiện có) và 04 năm tiếp theo.

3. Yêu cầu về mức độ dự phòng

Đối với Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối là khách hàng quan trọng theo danh mục được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt có nhu cầu nhận điện từ hai nguồn trở lên cần nêu rõ nguồn dự phòng và công suất dự phòng yêu cầu.

4. Đặc tính phụ tải và các yêu cầu khác (nếu có)

Chi tiết về đặc điểm dây chuyền công nghệ các thành phần phụ tải của Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối, trong đó đặc biệt lưu ý cung cấp thông tin về các phụ tải có thể gây ra dao động quá 5% tổng công suất của Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối tại điểm đấu nối và mức gây nhấp nháy điện áp của các phụ tải đó.

 

MẪU SỐ 3

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH HỢP PHẦN QUY HOẠCH

1. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

2. Quy mô, tiến độ và các thông số chính của dự án cần điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

3. Đánh giá ảnh hưởng của việc điều chỉnh, bổ sung dự án đối với lưới điện sau trạm 110kV khi xuất hiện dự án.

4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án bổ sung, điều chỉnh.

5. Kết luận và kiến nghị.

 

MẪU SỐ 4

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ (1)
CHỦ ĐẦU TƯ (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………
V/v: đề nghị chp thuận xây dựng công trình …..(3)

Đà Nẵng, ngày …. tháng ….. năm 20…

 

Kính gửi: ………………… (4)

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ">50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 35/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2010/NĐ-CP quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ">50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày ……. tháng …… năm.... của UBND thành phố Đà Nẵng;

(.....5…..)

(2) đề nghị được chấp thuận xây dựng công trình (....6....) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của (7).

Gửi kèm theo các tài liệu sau:

- Hồ sơ thiết kế của (....6....);

- Bản sao (....8....) Báo cáo kết quả thm tra Hồ sơ thiết kế của (....6...) do (....9....) thực hiện.

- (....10...)

(….2....) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.

Địa chỉ liên hệ: ……….

Số điện thoại: ………..

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- ……………….;
- Lưu VT.

(…….2…….)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG GHI TRONG CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có)

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình.

(3) Ghi vắn tắt tên công trình, tên đường, địa điểm; ví dụ “Chấp thuận xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường Điện Biên Phủ, thuộc địa bàn quận Thanh Khê”

(4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình (Sở Giao thông Vận tải hoặc Ủy ban nhân dân các quận, huyện)

(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình của cấp có thẩm quyền.

(6) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án của công trình.

(7) Ghi rõ tên đường, cấp kỹ thuật của đường hiện tại và theo quy hoạch, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải tuyến đường, các vị trí cắt ngang qua đường (nếu có).

(8) Bản sao có xác nhận của chủ công trình (nếu công trình xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác).

(9) Tổ chức tư vấn (độc lập với tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ.

(10) Các tài liệu khác nếu (....2....) thấy cần thiết./.

 

MẪU SỐ 5

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ (1)
CHỦ ĐẦU TƯ (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….
V/v trình hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thi công công trình ....

Đà Nẵng, ngày tháng năm 20…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Cấp phép thi công (....3….)

Kính gửi: ……………………………(...4...)

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ">50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 35/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2010/NĐ-CP quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ">50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành ph Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày…..tháng….năm.... của UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ (....5....)

(….2….) đề nghị được cấp phép thi công (....6....) tại (....7....). Thời gian thi công bắt đầu từ ngày.... tháng....năm .... đến hết ngày... tháng...năm...

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:

- (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư).

- (...8...) (bản chính).

- (...9...)

(....2....) xin cam kết tự di chuyn hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. Đồng thời (....2....) xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường.

(...2...) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (...10...) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (...2...) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: …………..

Số điện thoại: ……………

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- ……………….;
- ……………….;
- Lưu VT.

(…….2…….)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

HƯỚNG DẪN GHI TRONG ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có)

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác).

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công công trình điện lực trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng”.

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công (Sở Giao thông Vận tải hoặc Ủy ban nhân dân các quận, huyện);

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công.

(7) Ghi đầy đủ rõ lý trình, tên đường/quốc lộ, thuộc địa bàn quận, huyện nào.

(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(9) Các tài liệu khác nếu (....2....) thấy cần thiết.

(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./.

 

MẪU SỐ 6

NỘI DUNG KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

MẪU TRANG BÌA CỦA KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư s 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)

(1)

 

 

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
của (2)

 

 

Đại diện (*)
(ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có))

Đại diện đơn vị tư vấn (nếu có) (*)
(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

 

 

Tháng... năm 20...

Ghi chú: (1) Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; (2) Tên dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

(*) Chỉ th hiện tại trang phụ bìa.

 

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư s 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Địa danh, nơi thực hiện dự án), ngày... tháng... năm...

Kính gửi: (1) ………………………………………………………………..

Chúng tôi gửi đến (1) bản kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:

I. Thông tin chung

1.1. Tên dự án, phương án sn xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là dự án): nêu đúng tên gọi như được nêu trong báo cáo đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương).

1.2. Tên chủ dự án:...

1.3. Đa chỉ liên h:...

1.4. Người đại diện theo pháp luật:...

1.5. Phương tiện liên lạc với chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail...).

1.6. Địa điểm thực hiện dự án:

Mô tả vị trí địa lý (tọa độ các điểm khống chế ranh giới theo hệ VN2000) của địa đim thực hiện dự án kèm theo sơ đ minh họa chỉ rõ các đi tượng tự nhiên (sông ngòi, ao hồ, đường giao thông,...), các đối tượng về kinh tế - xã hội (khu dân cư, khu đô thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử,...), hiện trạng sử dụng đất trên vị trí thực hiện dự án và các đối tượng xung quanh khác.

Chỉ rõ nguồn tiếp nhận nước thải của dự án kèm theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành áp dụng đối với các nguồn này.

1.7. Quy mô dự án

Mô tả tóm lược về quá trình thi công xây dựng; quy mô/công suất sản xuất; công nghệ sản xut; liệt kê danh mục các thiết bị, máy móc kèm theo tình trạng của chúng.

1.8. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng

- Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất được tính theo giờ, ngày, tháng hoặc năm; phương thức cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu.

- Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho sản xuất.

Yêu cầu:

- Đối với trường hợp mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động cần phải bổ sung thông tin về cơ sở đang hoạt động, đặc biệt là các thông tin liên quan đến các công trình, thiết bị, hạng mục, công nghệ sẽ được tiếp tục sử dụng hoặc loại bỏ hoặc thay đổi, điều chỉnh, b sung.

II. Các tác động xấu đến môi trường

2.1. Tác động xấu đến môi trường do chất thải

2.1.1. Khí thải:...

2.1.2. Nước thải:...

2.1.3. Chất thải rn:...

2.1.4. Chất thải nguy hại:...

2.1.5. Chất thải khác:... (nếu có)

Đối với mỗi loại chất thải phải nêu đủ các thông tin về: nguồn phát sinh, tổng lượng phát sinh trên một đơn vị thời gian, thành phần chất thải. Đối với khí thải và nước thải còn phải nêu rõ hàm lượng/nng độ của từng thành phn ô nhiễm đặc trưng và so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành trong trường hợp chưa áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động xấu.

2.2. Tác động xu đến môi trường không do chất thi

Nêu tóm tắt các tác động xấu đến môi trường khác (nếu có) do dự án gây ra: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; sự xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; sự bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ; sự thay đổi mực nước mặt, nước dưới đất; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; sự biến đổi vi khí hậu; sự suy thoái các thành phần môi trường; sự biến đổi đa dạng sinh học và các yếu tố khác.

Yêu cầu: các loại tác động xu đến môi trường phải được thể hiện theo từng giai đoạn, bao gồm một, một s hoặc toàn bộ các giai đoạn sau theo đặc thù của từng d án cụ thể: (1) chuẩn bị đầu tư, (2) thi công xây dựng, (3) vận hành dự án và (4) hoàn thành dự án.

III. Kế hoạch bảo vệ môi trường

3.1. Giảm thiểu tác động xấu do chất thải

- Mỗi loại chất thải phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giải quyết tương ứng và có thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả giải quyết. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn kh của dự án phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

- Phải chứng minh sau khi áp dụng biện pháp giải quyết thì các chất thải sẽ được xử lý đến mức nào, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu quy định thì phải nêu rõ lý do và có các kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

3.2. Giảm thiểu các tác động xu khác

Mỗi loại, tác động xấu phát sinh đều phi có kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, thuyết minh về mức độ kh thi, hiệu suất/hiệu quả giảm thiu tác động xấu đó. Trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của dự án thì phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

3.3. Kế hoạch giám sát môi trường

- Giám sát lưu lượng khí thải, nước thải và những thông số ô nhiễm có trong khí thải, nưc thải đặc trưng cho dự án, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành, với tần suất tối thiểu một (01) lần/06 tháng. Không yêu cầu chủ dự án giám sát nước thải đối với dự án có đấu nối nước thải để xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung và không yêu cầu chủ dự án giám sát những thông s ô nhiễm có trong khí thải, nước thải mà dự án không có khả năng phát sinh hoặc khả năng phát sinh thp.

- Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy chun hiện hành.

Yêu cầu:

- Ngoài việc mô tả biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường như hướng dẫn tại mục 3.1 và 3.2 Phụ lục này, biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường mang tính công trình phải được liệt kê dưới dạng bảng, trong đó nêu rõ chủng loại, đặc tính kỹ thuật, đo lường cần thiết và kèm theo tiến độ xây lắp cụ thể cho từng công trình.

- Đối với đối tượng mở rộng quy mô, nâng cấp, nâng công suất, nội dung của phần III Phụ lục này cần phải nêu rõ hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hiện có của cơ sở hiện hữu và mối liên hệ của các công trình này với hệ thống công trình, biện pháp bảo vệ môi trưng của dự án cải tạo, nâng cp, nâng công sut.

IV. Cam kết

Chúng tôi cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nêu trong kế hoạch bảo vệ môi trường đạt các quy định, tiêu chun, quy chun kỹ thuật v môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi gửi kèm theo đây các văn bản có liên quan đến dự án (nếu có và liệt kê cụ thể).

Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu trong bản kế hoạch bảo vệ môi trường, kể cả các tài liệu đính kèm. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

 

 

(2)
(Ký ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: (1) Cơ quan xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; (2) Đại diện có thm quyn của chủ dự án.

Yêu cầu: Bản kế hoạch bảo vệ môi trường được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ ký của chủ dự án ở phía dưới từng trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án ở trang cuối cùng.

 

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư s 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Địa điểm), ngày …. tháng …. năm 20….

Kính gửi: (1) …………………………………………………………..

Gửi đến (1) kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:

I. Thông tin chung

1.1. Tên dự án, cơ sở (gọi chung là dự án):...

1.2. Tên chủ dự án:...

1.3. Địa chỉ liên hệ:...

1.4. Người đại diện theo pháp luật:...

1.5. Phương tiện liên lạc với chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail...).

II. Thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất, kinh doanh

2.1. Địa điểm thực hiện dự án: …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

2.3. Loại hình sản xut, kinh doanh, dịch vụ; sản phm và s lượng

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

2.4. Diện tích mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (m2):……………..

2.5. Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất:

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

2.6. Nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất (dầu, than, củi, gas, điện...)

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

III. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đon thi công xây dựng

Yếu tố gây tác động

Tình trạng

Biện pháp giảm thiểu

Tình trạng

Không

Không

Khí thải từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công

 

 

Sử dụng phương tiện, máy móc thi công đã qua kiểm định

 

 

Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm

 

 

Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết bị

 

 

Biện pháp khác:

 

 

Bụi

 

 

Cách ly, phun nước để giảm bụi

 

 

Biện pháp khác:

 

 

Nước thải sinh hoạt

 

 

Thu gom, tự xử lý trước khi thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận nước thải)

 

 

Thu gom, thuê đơn vị có chức năng để xử lý

 

 

Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu vực

 

 

Biện pháp khác:

 

 

Nước thải xây dựng

 

 

Thu gom, xử lý trước khi thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận nước thải)

 

 

Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu vực

 

 

Biện pháp khác:

 

 

Chất thải rắn xây dựng

 

 

Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng

 

 

Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương (chỉ rõ địa điểm)

 

 

Thuê đơn vị có chức năng để xử lý

 

 

Biện pháp khác:

 

 

Chất thải rắn sinh hoạt

 

 

Tự đ thải tại các địa điểm quy định của địa phương (chỉ rõ địa điểm)

 

 

Thuê đơn vị có chức năng để xử lý

 

 

Biện pháp khác:

 

 

Chất thải nguy hại

 

 

Thuê đơn vị có chức năng để xử lý

 

 

Biện pháp khác:

 

 

Tiếng n

 

 

Định kỳ bảo dưỡng thiết bị

 

 

Bố trí thời gian thi công phù hợp

 

 

Biện pháp khác

 

 

Rung

 

 

Định kỳ bảo dưỡng thiết bị

 

 

Bố trí thời gian thi công phù hợp

 

 

Biện pháp khác

 

 

Nước mưa chảy tràn

 

 

Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lng lọc nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi trường

 

 

Biện pháp khác

 

 

IV. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động

Yếu tố gây tác động

Tình trạng

Biện pháp giảm thiểu

Tình trạng

Không

Không

Bụi và khí thải

 

 

Lắp đặt hệ thống xử lý bụi và khí thải với ống khói

 

 

Lắp đặt quạt thông gió với bộ lọc không khí ở cuối đường ống

 

 

Biện pháp khác

 

 

Nước thải sinh hoạt

 

 

Thu gom và tái sử dụng

 

 

Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung

 

 

Biện pháp khác

 

 

Nước thải sản xuất

 

 

Thu gom và tái sử dụng

 

 

Xử lý nước thải cục bộ và thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung

 

 

Xử lý nước thải đáp ứng quy chuẩn quy định và thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận và quy chuẩn đạt được sau xử )

 

 

Biện pháp khác

 

 

Nước thải từ hệ thống làm t

 

 

Thu gom và tái sử dụng

 

 

Giải nhiệt và thải ra môi trường

 

 

Biện pháp khác

 

 

Chất thải rắn

 

 

Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng

 

 

Tự xử lý

 

 

Thuê đơn vị có chức năng để xử lý

 

 

Biện pháp khác

 

 

Chất thải nguy hại

 

 

Thuê đơn vị có chức năng để xử lý

 

 

Biện pháp khác

 

 

Mùi

 

 

Lắp đặt quạt thông gió

 

 

Biện pháp khác

 

 

Tiếng ồn

 

 

Định kỳ bảo dưỡng thiết bị

 

 

Cách âm để giảm tiếng n

 

 

Biện pháp khác

 

 

Nhiệt dư

 

 

Lắp đặt quạt thông gió

 

 

Biện pháp khác

 

 

Nước mưa chảy tràn

 

 

Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi trường

 

 

 

 

Biện pháp khác

 

 

V. Cam kết

5.1. Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

5.2. Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện đầy đủ các kế hoạch bảo vệ môi trường được nêu trên đây.

5.3. Chúng tôi/tôi đảm bảo độ trung thực của các thông tin và nội dung điền trong kế hoạch bảo vệ môi trường này./.

 

 

(2)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có)

 

Ghi chú: (1) Cơ quan xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; (2) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.

Yêu cầu: Bản kế hoạch bảo vệ môi trường được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ ký của chủ dự án ở phía dưới từng trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) ở trang cuối cùng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/09/2019
Ngày hiệu lực 09/09/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4007/QĐ-UBND 2019 cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục cấp điện Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 4007/QĐ-UBND 2019 cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục cấp điện Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành 09/09/2019
Ngày hiệu lực 09/09/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 4007/QĐ-UBND 2019 cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục cấp điện Đà Nẵng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 4007/QĐ-UBND 2019 cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục cấp điện Đà Nẵng

  • 09/09/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/09/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực