Quyết định 4008/QĐ-UBND

Quyết định 4008/QĐ-UBND năm 2014 về mức lương năm 2013 để tính chi phí nhân công trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 4008/QĐ-UBND 2014 mức lương 2013 tính chi phí nhân công dịch vụ công ích Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4008/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC LƯƠNG NĂM 2013 ĐỂ TÍNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRONG ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Liên Bộ Tài Chính - Bộ Giao thông Vận tải về hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Hội đồng xây dựng định mức lao động kỹ thuật tại Tờ trình số 10005/TTr-HĐXDĐMLĐKT ngày 18 tháng 7 năm 2014 kèm Tờ trình số 8857/TTrLS-SLĐTBXH-STC ngày 1 tháng 7 năm 2014 của Liên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính về mức lương áp dụng trong đơn giá sản phẩm năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng mức lương là 1.512.500 đồng/tháng để tính chi phí nhân công trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố năm 2013.

Điều 2. Sở Xây dựng căn cứ mức lương nêu trên để tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh hệ số chi phí nhân công, máy thi công đối với lĩnh vực dịch vụ công ích năm 2013.

Điều 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cùng Sở Nội vụ, Chi cục Tài chính doanh nghiệp và các sở, ngành liên quan căn cứ mức lương nêu trên để kiểm tra, xác định quỹ tiền lương năm 2013 của các doanh nghiệp công ích theo quy định Thông tư số 18/2013/TTBLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét để quyết toán tài chính năm theo quy định.

Điều 4. Sở Tài chính và các sở chuyên ngành căn cứ mức lương tại Điều 1 để tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện dự toán và thanh toán khối lượng sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị năm 2013 theo quy định của Nhà nước.

Điểm 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Hội đồng xây dựng định mức lao động kỹ thuật thành phố, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp dịch vụ công ích, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV, phòng CNN (2);
- Lưu: VT, (CNN/KH) MH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2014
Ngày hiệu lực14/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4008/QĐ-UBND 2014 mức lương 2013 tính chi phí nhân công dịch vụ công ích Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4008/QĐ-UBND 2014 mức lương 2013 tính chi phí nhân công dịch vụ công ích Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành14/08/2014
        Ngày hiệu lực14/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4008/QĐ-UBND 2014 mức lương 2013 tính chi phí nhân công dịch vụ công ích Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4008/QĐ-UBND 2014 mức lương 2013 tính chi phí nhân công dịch vụ công ích Hồ Chí Minh

           • 14/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực