Quyết định 4009/QĐ-UBND

Quyết định 4009/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

Nội dung toàn văn Quyết định 4009/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4009/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH HÀ TĨNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3442/SKHĐT-DNĐT ngày 21/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ (có Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Website Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- T.Tr Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo - tin học;
- Lưu: VT, KT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH HÀ TĨNH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Kèm theo Quyết định số: 4009/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

TT

Tên văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiu lực

2

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015

Ban hành Quy định tạm thời trình tự, thtục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Các căn cứ pháp lý chính để ban hành Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 đến nay đã hết hiệu lực; một số nội dung của quyết định không còn phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4009/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4009/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Quốc Khánh
       Ngày ban hành28/12/2018
       Ngày hiệu lực28/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4009/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4009/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hà Tĩnh

           • 28/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực