Quyết định 401/QĐ-UBQGCPĐT

Quyết định 401/QĐ-UBQGCPĐT về phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 4 tháng cuối năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 401/QĐ-UBQGCPĐT 2018 Kế hoạch hoạt động Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử


ỦY BAN QUỐC GIA
VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 401/QĐ-UBQGCPĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 4 THÁNG CUỐI NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-UBQGCPĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử về ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 4 tháng cuối năm 2018.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTgCP, các PTTg;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để thực hiện);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để thực hiện);
- Lưu: VT, UBQGCPĐT (02b).VTA

CHỦ TỊCH
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 4 THÁNG CUỐI NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-UBQGCPĐT ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra

Cơ quan thực hiện

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến

1

Ra mắt Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban

Văn phòng Chính phủ

Tháng 9/2018

 

2

Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025; cơ chế bảo đảm thực thi

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban

Văn phòng Chính phủ

Tháng 9/2018

Tổng hợp ý kiến dự thảo Nghị quyết và cơ chế bảo đảm thực thi

3

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử tại các bộ, ngành, địa phương

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 10/2018

Các Ban chỉ đạo được thành lập theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban

4

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 10/2018

Các Kế hoạch được ban hành

5

Tổ chức cuộc họp về nguồn kinh phí (nguồn dự phòng, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích, nguồn xã hội hóa, nguồn tài trợ từ nước ngoài...) bảo đảm triển khai Chính phủ điện tử trong giai đoạn 2018- 2020, định hướng đến 2025.

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Văn phòng Chính phủ;

Tháng 10/2018

Thông báo kết luận cuộc họp

6

Cho ý kiến về Đề nghị xây dựng Nghị định về kết nối, chia sẻ dữ liệu

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 10/2018

Cho ý kiến về Đề nghị xây dựng Nghị định

7

Cho ý kiến về Đề nghị xây dựng Nghị định về định danh điện tử cho cá nhân, tổ chức

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 10/2018

Cho ý kiến về Đề nghị xây dựng Nghị định

8

Cho ý kiến về Đề nghị xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban

Bộ Công an chủ trì xây dựng

Tháng 10/2018

Cho ý kiến về Đề nghị xây dựng Nghị định

9

Cho ý kiến về Đề án về hệ thống thông tin Chính phủ không giấy tờ (eCabinet)

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban

Văn phòng Chính phủ

Tháng 10/2018

Tổng hợp ý kiến về dự thảo Đề án

10

Cho ý kiến về Đề án cổng Dịch vụ công quốc gia

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban

Văn phòng Chính phủ

Tháng 10/2018

Tổng hợp ý kiến về dự thảo Đề án

11

Cho ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ, Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 10/2018

Tổng hợp ý kiến về dự thảo Nghị định

12

Cho ý kiến về Đề án về giải pháp tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban

Văn phòng Chính phủ

Tháng 11/2018

Tổng hợp ý kiến về dự thảo Đề án

13

Cho ý kiến về Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban

Bộ Nội vụ

Tháng 11/2018

Tổng hợp ý kiến về dự thảo Đề án

14

Cho ý kiến về Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0)

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 11/2018

Tổng hợp ý kiến về dự thảo Khung kiến trúc

15

Cho ý kiến về việc xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu,...

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban

Văn phòng Chính phủ

Tháng 11/2018

Tổng hợp ý kiến về nền tảng, tích hợp chia sẻ dữ liệu

16

Tổ chức cuộc họp cho ý kiến về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban

Bộ Công an

Tháng 11/2018

Thông báo Kết luận cuộc họp

17

Tổ chức cuộc họp cho ý kiến về Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban;

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 11/2018

Thông báo Kết luận cuộc họp

18

Cho ý kiến về Đề án về hệ thống tham vấn chính sách (eConsultation)

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban

Văn phòng Chính phủ

Tháng 12/2018

Tổng hợp ý kiến về Đề án

19

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử/ Kiến trúc Chính quyền điện tử phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0)

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban

Các bộ, ngành, địa phương

Từ nay đến cuối năm 2018

Chỉ đạo, đôn đốc các Ban chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương thực hiện

20

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban

Các bộ, ngành, địa phương

Từ nay đến cuối năm 2018

Hoàn thành kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia, thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử

21

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban

Các bộ, ngành, địa phương

Từ nay đến cuối năm 2018

 

22

Tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 4 tháng cuối năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ đến 2020

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban

Văn phòng Chính phủ

Tháng 12/2018

Họp Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 401/QĐ-UBQGCPĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu401/QĐ-UBQGCPĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2018
Ngày hiệu lực27/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 401/QĐ-UBQGCPĐT

Lược đồ Quyết định 401/QĐ-UBQGCPĐT 2018 Kế hoạch hoạt động Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 401/QĐ-UBQGCPĐT 2018 Kế hoạch hoạt động Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu401/QĐ-UBQGCPĐT
        Cơ quan ban hànhỦy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành27/09/2018
        Ngày hiệu lực27/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 401/QĐ-UBQGCPĐT 2018 Kế hoạch hoạt động Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 401/QĐ-UBQGCPĐT 2018 Kế hoạch hoạt động Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

         • 27/09/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/09/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực