Quyết định 4016/QĐ-UBND

Quyết định 4016/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ do cơ quan chính quyền địa phương cấp tỉnh quy định để thực hiện rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa theo Quyết định 559/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4016/QĐ-UBND 2017 Danh mục báo cáo định kỳ phương án đơn giản hóa Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4016/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ DO CÁC CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH QUY ĐỊNH ĐỂ THỰC HIỆN RÀ SOÁT, XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 559/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ do các cơ quan chính quyền địa phương cấp tỉnh quy định để thực hiện rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa theo Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/12/2017.

Giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các Sở, ban, ngành trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/01/2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- CT, các PCT;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2017
Ngày hiệu lực03/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4016/QĐ-UBND 2017 Danh mục báo cáo định kỳ phương án đơn giản hóa Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4016/QĐ-UBND 2017 Danh mục báo cáo định kỳ phương án đơn giản hóa Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Hữu Hoài
        Ngày ban hành03/11/2017
        Ngày hiệu lực03/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4016/QĐ-UBND 2017 Danh mục báo cáo định kỳ phương án đơn giản hóa Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4016/QĐ-UBND 2017 Danh mục báo cáo định kỳ phương án đơn giản hóa Quảng Bình

            • 03/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực